Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zespół ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej KERziST. Gdy zaginą uwagi...

Zespół ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej KERziST. Gdy zaginą uwagi... fotolia.pl

Posiedzenie Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej w dniu 16 maja b.r. miało szansę pobić rekord długości obrad. Nie wynikało to bynajmniej z konieczności przedyskutowania licznych zagadnień o charakterze strategicznym, ale z faktu, iż w zainteresowanych resortach część uwag przesyłanych z Sekretariatu Komisji Wspólnej nie trafia do osób odpowiedzialnych za projekt. W takim przypadku można albo zdjąć projekt z porządku obrad celem opracowania uwag w trybie roboczym, albo próbować odpowiadać na uwagi na bieżąco. Na posiedzeniu postanowiono zastosować tą drugą metodę…

W konsekwencji zebrani byli świadkami długiego, niewątpliwie ważnego, ale i monotonnego czytania listy uwag i słuchania odpowiedzi. Czas to nie był tak całkiem stracony – po wyjaśnieniu wątpliwości – został pozytywnie zaopiniowany projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zakładów aktywności zawodowej (ze skutkiem wiążącym dla całej Komisji Wspólnej). Los projektu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej  w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy zostanie natomiast przesądzony na posiedzeniu plenarnym.

Zespół pozytywnie zaopiniował również:

 1. projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie udzielenia pomocy na usamodzielnienie, kontynuację nauki oraz zagospodarowanie;
 2. projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia  w sprawie warunków, sposobu i trybu zaopatrywania pacjentów szpitala w znaki identyfikacyjne oraz sposobu postępowania w razie stwierdzenia braku tych znaków;
 3. projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie nadania statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej sołectwu Latoszyn i sołectwu Podgrodzie położonym na obszarze gminy Dębica;
 4. projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie nadania statusu uzdrowiska miastu Uniejów wraz z sołectwami Spycimierz, Spycimierz Kolonia, Zieleń i Czopy położonym na obszarze gminy Uniejów.

Obrady trwałyby znacznie dłużej, gdyby nie fakt, że znaczna liczba projektów okazała się być nadal na etapie uzgodnień międzyresortowych lub konsultacji społecznych. W konsekwencji z porządku obrad zostały zdjęte:

 1. projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia  zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistyczne;
 2. projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

Niewiele brakowało, by taki los spotkał również projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej  w sprawie rodzinnych domów pomocy społecznej. Przyczyną było spóźnienie przedstawicieli resortu – przybyli oni dokładnie w momencie, gdy Zespół podejmował decyzję o przesunięciu projektu na kolejne posiedzenie. W tej sytuacji projekt był jednak dyskutowany i pozytywnie zaopiniowany (opinia jest wiążąca dla Komisji Wspólnej) – choć przedstawiciele strony samorządowej nie byli przekonani na ile forsowane przez Ministerstwo podniesienie standardów rodzinnych domów pomocy społecznej jest uzasadnione.

Wobec niezakończonego etapu uzgodnień z porządku obrad został również zdjęty projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. W tym jednak przypadku opinia wstępna jest negatywna – co wynika z omawianego już w serwisie pomysłu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej by wykluczyć możliwość korzystania z wolontariuszy w podmiotach leczniczych.

Do ponownego przeanalizowania przez projektodawców został odesłany projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właścicieli organów w tych sprawach. Wątpliwości wzbudziło tu nie tylko nieuregulowanie kwestii kosztów zadań, lecz przede wszystkim poważne błędy merytoryczne – od stosowania wadliwej terminologii począwszy.

Dalsze projekty – choć skierowane przedwcześnie – były przedmiotem dyskusji, jednakże bez wyrażenia ostatecznej opinii. W tej grupie znalazły się cztery rozporządzenia związane z systemami informacyjnymi w ochronie zdrowia:

 1. projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia  w sprawie wymagań dla Systemu Informacji Medycznej;
 2. projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia  w sprawie  klasyfikacji danych i systemu kodów w SIM;
 3. projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia  w sprawie  sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów prowadzących bazy danych w zakresie ochrony zdrowia oraz przekazywania danych w nich zawartych do systemu informacji w ochronie zdrowia;
 4. projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Systemu Wspomagania Ratownictwa Medycznego.

Jedynie trzeci z wymienionych został zaopiniowany wstępnie negatywnie – w ocenie strony samorządowej w ramach proponowanego trybu kontroli znacząco wykroczono nie tylko przeciwko delegacji ustawowej regulując zagadnienia szersze niż dozwolone, lecz i przeciwko normom Konstytucji i ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Trudno bowiem uznać za spełniające kryteria demokratycznego państwa prawa np. rozwiązanie polegające na przyznaniu kontrolującemu prawa do bezapelacyjnego zabezpieczenia sprzętu lub pomieszczeń- w dowolnym praktycznie zakresie.

Wstępną opinię pozytywną otrzymał również projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie  kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych – choć wymagało to długiej dyskusji co do przewidzianych w projekcie gwarancji dla jednostek samorządu terytorialnego przed znaczącym wzrostem liczby osób kierowany do takich zakładów (skierowanie będzie wystawiał lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, który może mieć tendencję do „pozbycia się” pacjenta w złym stanie zdrowia).

Pod koniec obrad na sali pozostało już niewiele osób. W tej sytuacji odstąpiono od dyskusji na temat sytuacji finansowej szpitali ograniczając się do wysłuchania informacji:

 • o kończącym się procesie legislacyjnym w zakresie nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a także uruchamianych w związku z tym środkach;
 • w sprawie możliwości wykorzystania środków z Funduszu Pracy przez Powiatowe Urzędy Pracy. Najistotniejszą informacją w tym zakresie jest chyba ta, iż Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej rozważa przedłużenie zasady przeznaczania 7% środków Funduszu na finansowanie publicznych służb zatrudnienia.
Sob., 26 Mj. 2012 0 Komentarzy Dodane przez: Grzegorz P. Kubalski