Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Szczególna opieka geriatryczna (cz. 13)

Szczególna opieka geriatryczna (cz. 13) fotolia.pl

Kontynuując temat szczególnej opieki geriatrycznej w tej części omówimy temat współpracy centrum zdrowia 75+ z innymi podmiotami, w tym podmiotami z obszaru wsparcia społecznego.

Poza problemami zdrowotnymi seniorzy często borykają się z problemami o charakterze socjalnym. Ponadto wiele zadań mających wpływ na samopoczucie i pozostawanie w dobrej kondycji fizycznej osób starszych realizowana jest w ramach systemu pomocy społecznej (np. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym usług specjalistycznych) lub wsparcia osób niepełnosprawnych (np. likwidacja barier architektonicznych). Centrum zdrowia 75+ nie będzie bezpośrednio udzielało wsparcia o takim charakterze ale będzie posiadało pewne instrumenty umożliwiające współdziałanie z podmiotami sektora społecznego.

Za zapewnienie współpracy z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej oraz centrami usług społecznych odpowiedziany będzie koordynator opieki geriatrycznej w centrum zdrowia 75+. Ponadto punkt informacyjno-recepcyjny w centrum będzie odpowiedzialny za informowanie o zasadach korzystania ze świadczeń pomocy społecznej i usług społecznych realizowanych przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej i centra usług społecznych działające na obszarze działania centrum. Z drugiej strony osoby zatrudnione w jednostkach pomocy społecznej oraz centrach usług społecznych będą mogły poinformować osoby uprawnione o możliwości korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w centrum (w takiej sytuacji pracownik pomocy społecznej lub CUS powinien mieć wiedzę oraz poinformować czym zajmuje się centrum zdrowia 75+ oraz w jaki sposób otrzymać skierowanie tj. głównie za pośrednictwem swojego lekarza POZ).

Centrum zdrowia 75+ będzie uprawnione (po uzyskaniu pisemnej zgody pacjenta) do pozyskania od ośrodka pomocy społecznej, powiatowego centrum pomocy rodzinie lub centrum usług społecznych informacji mających znaczenie dla udzielanych pacjentowi w centrum świadczeń opieki zdrowotnej. W takim przypadku wskazane podmioty będą zobowiązane do udostępnienia informacji niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku kierownika centrum. Informacje te będą mogły dotyczyć np. tego jakimi formami wsparcia środowiskowego został objęty pacjent centrum. Warto dodać, że w indywidualnym planie postępowania terapeutycznego opracowywanym przez centrum zdrowia 75+ powinno znaleźć się określenie potrzeb opiekuńczych i pielęgnacyjnych pacjenta, w tym potrzeby zbadania przez właściwy ośrodek pomocy społecznej lub centrum usług społecznych możliwości objęcia go świadczeniami z zakresu pomocy społecznej lub usługami społecznymi.

Zgodnie z art. 40 ustawy o szczególnej opiece geriatrycznej, jeżeli w wyniku dokonania oceny stanu zdrowia i warunków życia okaże się, że pacjent może potrzebować usług z zakresu pomocy społecznej, w szczególności usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych lub umieszczenia w domu pomocy społecznej, centrum, po uzyskaniu zgody pacjenta centrum, zawiadamia właściwy ośrodek pomocy społecznej albo centrum usług społecznych o konieczności rozpoznania jego potrzeb. W mojej ocenie samo zawiadomienie centrum nie może być traktowane równoznacznie ze złożeniem wniosku o przyznanie konkretnego świadczenia. Dotyczy to zwłaszcza umieszczenia w domu pomocy społecznej, gdzie bezwzględnie wymagana jest zgoda zainteresowanego lub jego przedstawiciela ustawowego, a przy jej braku orzeczenie sądu opiekuńczego. Ustawa o szczególnej opiece geriatrycznej nie modyfikuje w tym zakresie przepisów ustawy o pomocy społecznej. Z tego względu nadal będzie miał zastosowanie art. 102 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z którym świadczenia z pomocy społecznej są udzielane na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Pomoc społeczna może być udzielana z urzędu.

Pt., 17 Lst. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel