Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Pilne: NFZ sfinansuje nocne i świąteczne dyżury aptek

Pilne: NFZ sfinansuje nocne i świąteczne dyżury aptek fotolia.pl

Do zaopiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego wpłynął projekt zmian ustawy prawo farmaceutyczne, który odnosi się do tematu dyżurów aptek. Najważniejszą propozycją zawartą w projekcie jest finansowanie ze środków NFZ dyżurów aptek w godzinach nocnych oraz w dni świąteczne, przez niektóre apteki.

W projekcie przewidziano następujące rozwiązania. Zaproponowano definicję dyżuru świątecznego tj. pełnionego przez aptekę ogólnodostępną w dzień świąteczny i niedzielę bez przerwy przez kolejne 4 godziny zegarowe, w przedziale czasowym pomiędzy godzinami 10.00 a 18.00. Jeżeli zaś chodzi o dyżur w porze nocnej to ma być to dyżur pełniony przez aptekę ogólnodostępną bez przerwy pomiędzy godzinami 21.00 a 23.00.

W projekcie wskazano, że rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych znajdujących się na terenie powiatu jest dostosowany do potrzeb ludności tego powiatu. Podmiot prowadzący aptekę ogólnodostępną przekazuje zarządowi powiatu, w którym znajduje się ta apteka, rozkład godzin pracy apteki na dany rok najpóźniej do 30 listopada roku poprzedzającego oraz bezzwłocznie informuje zarząd powiatu o zmianach tego rozkładu.

Jeżeli praca aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu zgodna z przekazanymi rozkładami godzin ich pracy nie gwarantuje zaspokojenia potrzeb ludności,  zarząd powiatu wyznacza, w drodze uchwały, jedną lub więcej aptek ogólnodostępnych do pełnienia dyżurów w porze nocnej lub dyżurów w dni wolne od pracy.

Zarząd powiatu dokonuje wyboru apteki ogólnodostępnej, która zostanie wyznaczona do pełnienia dyżurów w porze nocnej lub dyżurów w dni wolne od pracy biorąc pod uwagę w szczególności: potrzeby mieszkańców powiatu w zakresie zaopatrzenia w produkty lecznicze, wyroby medyczne oraz pozostały asortyment aptek ogólnodostępnych oraz w zakresie świadczenia usług farmaceutycznych i sprawowania opieki farmaceutycznej, lokalne uwarunkowania geograficzne i demograficzne oraz położenie lokalu apteki oraz możliwość zapewnienia przez podmiot prowadzący aptekę odpowiedniego asortymentu oraz odpowiedniej liczby personelu.

Istotna zmiana przewidziana w projekcie zakłada, że pełnienie dyżuru na podstawie uchwały, finansowane będzie ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia w przypadku apteki ogólnodostępnej wyznaczonej do pełnienia dyżuru w miejscowości o liczbie mieszkańców nieprzekraczającej 30 tysięcy, która jest siedzibą władz danego powiatu albo największym pod względem ludności miastem powiatu.

Finansowanie dyżurów aptek ma postać wynagrodzenia ryczałtowego w kwocie stanowiącej równowartość 3,5% minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, w przeliczeniu na 1 godzinę faktycznie przeprowadzonego dyżuru.

Właściwy oddział wojewódzki Funduszu wypłaca wynagrodzenie ryczałtowe na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego aptekę, nie później niż 15 dni od dnia otrzymania zestawienia dyżurów.

Natomiast w pozostałych przypadkach finansowanie dyżurów aptek będzie odbywało się ze środków powiatów.

 

Śr., 20 Lp. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek