Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Lipcowe posiedzenie Zespołu Zdrowia

Lipcowe posiedzenie Zespołu Zdrowia fotolia.pl

W poniedziałek, 11 lipca br. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej. Posiedzenie rozpoczęło się od omówienia tematu dotyczącego wynagrodzeń pielęgniarek w DPS. Jak zapowiedział na posiedzeniu resort rodziny, lada dzień ma zostać opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o pomocy społecznej. Po południu tego samego dnia, projekt został opublikowany na stronie RCL. Więcej na temat tego projektu można przeczytać tutaj.

Kolejną omawianą sprawą różną była kwestia dotycząca edukacji prozdrowotnej w aspekcie ochrony zdrowia psychicznego w związku z procedowanymi w czerwcu br. rozporządzeniami Ministra Edukacji i Nauki zmieniającymi rozporządzenia w sprawie podstawy programowej. Zgodnie z założeniami rozporządzeń zajęcia z edukacji dla bezpieczeństwa będą realizowane kosztem zajęć z zakresu ochrony zdrowia. Przedstawiciel ZMP, Marek Wójcik podkreślił wagę, zajęć z zakresu ochrony zdrowia w obecnych czasach, gdzie spora część dzieci i młodzieży zmaga się z problemami z zakresu zdrowia psychicznego.

Następnie Zespół przeszedł do zaopiniowania projektów, jakie zostały mu przedłożone. Pierwszym z nich był projekt „Warmińsko-mazurskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2026”. Projekt ten uzyskał opinię pozytywną Zespołu.

Omówiono także projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań obowiązujących przy prowadzeniu żywienia w szpitalach. Rafał Cieślik, reprezentujący ZWRP przedstawił uwagi, które zmierzały do wyszczególnienia dodatkowych rodzajów diet do zaproponowanych przez MZ, m.in. dietę kleikową. W odpowiedzi na te uwagi, resort przedstawił opinię PZH, która wskazała, że nie ma potrzeby rozszerzenia o nowe diety, gdyż proponowane są podtypami diet, określonych w rozporządzeniu. Głos zabrała również, Patrycja Grebla-Tarasek przedstawicielka ZPP, która wskazała, że wprowadzenie standardu podniesie koszty żywienia w szpitalach o co najmniej 25% (bez uwzględnienia wskaźnika inflacji) oraz zaproponowała, aby wydłużyć vacatio legis do 6, zamiast określonych w projekcie 3 miesięcy. Ostatecznie zdecydowano, że resort przedstawi nową wersję projektu, w której być może zostanie uwzględniona część uwag samorządu, a projekt zgodnie z ustaleniami podjętymi na Zespole wejdzie w życie 1 kwietnia 2023 r. (z uwagi na nowe wyceny świadczeń).

Przedmiotem obrad Zespołu był także projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. W imieniu, Związku Powiatów Polskich uwagi do projektu przedstawiła Patrycja Grebla-Tarasek. Uwagi te dotyczyły: skrócenia okresu próbnego, przyznania pracownikom 2 dodatkowych dni zwolnienia od pracy z zachowaniem 50% wynagrodzenia, wydłużenia okresu ochronnego dla pracowników wychowujących dzieci, z obecnych 4 lat do 8 lat (życia dziecka) oraz niepełnych wyliczeń skutków finansowych dla samorządów zawartych w OSR. W odpowiedzi resort, wyjaśnił nasuwające się wątpliwości, a także przedstawił opinię Ministra Finansów, która dotyczyła zawartych w OSR wyliczeń. Ostatecznie Zespół zaopiniował projekt pozytywnie z uwagą dot. nierzetelnych wyliczeń skutków finansowych wprowadzenia ustawy, dla samorządów, jakie zawarte są w OSR.

Ostatnim tematem zaprezentowanym na Zespole były sprawy dotyczące chowania zmarłych i instytucji koronera. W tym punkcie przedstawione zostały dwa projekty: projekt ustawy przepisy wprowadzające ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz projekt ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

Do projektu ustawy przepisy wprowadzające ustawę o cmentarzach i chowaniu zmarłych, przedstawicielka ZPP zgłosiła następujące uwagi: rozważenie co w sytuacji, gdy do zgonu dziecka przyczyniła się matka lub osoby trzecie, czy wówczas zwłoki dziecka nie powinny zostać transportowane do szpitala, zdaniem ZPP nowe wymogi powinny dotyczyć krematoriów, dla których pozwolenia na budowę zostaną wydane po dniu wejścia w życie przepisów, umożliwienie odwołania od decyzji o wyłączeniu z dokonywania pochówków części cmentarza, a także brak oszacowania kosztów przeniesienia danych z cmentarnych ksiąg papierowych do zbioru elektronicznego. W odpowiedzi na uwagi, Wojciech Labuda pełnomocnik Rady Ministrów do spraw niniejszej reformy wskazał, że przyjrzy się sytuacji, gdy do zgonu dziecka przyczyniła się matka lub osoba trzecia, wyjaśnił, że od decyzji o wyłączeniu z dokonania pochówku będzie przysługiwało odwołanie w trybie określonym w kpa, a także wskazał, że większość krematoriów, już obecnie spełnia wymogi wskazane w ustawie.

Natomiast do projektu ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, ZPP zgłosiło następujące uwagi: wykreślenie lekarzy nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej z obowiązku stwierdzania zgonów, zapewnienie finasowania powiatom przewozu zwłok w przypadku potrzeby wykonania badań pośmiertnych, rozważanie realizacji zadania przewozu zwłok z pokładów statków powietrznych przez podmioty lecznicze a nie przez powiat, rozważenie, że jeżeli stwierdzenie zgonu następuje w czasie pracy lekarza zatrudnionego przez podmiot to wynagrodzenie za tą czynność przysługuje podmiotowi leczniczemu, a nie lekarzowi oraz uwagi w zakresie OSR. Głos zabrał również Grzegorz Kubalski z ZPP, który wskazał, na brak merytorycznych przesłanek dla organizowania przez powiat transportów zwłok, celem wykonania badań pośmiertnych, z uwagi na fakt, iż nie jest to zabezpieczenie potrzeb mieszkańców, a realizacja zadań z zakresu wymiaru sprawiedliwości. Uwagi zgłosiła także Dorota Bąbiak-Kowalska reprezentująca UMP, która wskazała na konieczność uregulowania zagadnienia dotyczącego „pól pamięci”. W odpowiedzi na zgłoszone wątpliwości, pełnomocnik Rady Ministrów do spraw niniejszej reformy, obiecał, iż ponownie przyjrzy się kilku kwestiom oraz że w najbliższym czasie zostaną przygotowane nowe projekty ustawy zarówno przepisów wprowadzających jak i samej ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Nowe teksty ustaw mają zostać w najbliższym czasie przedłożone na Zespół.

 

Pt., 15 Lp. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek