Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Obradował Zespół ds. Ochrony Zdrowia

Obradował Zespół ds. Ochrony Zdrowia fotolia.pl

W piątek, 15 lipca odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej. Mimo wakacyjnego okresu obrady trwały wyjątkowo długo – zarówno ze względu na wagę poruszanych zagadnień, jak i szczegółowość rozpatrywanych uwag.

Obrady rozpoczęły się od ustosunkowania się Zespołu do projekt stanowiska Rządu do komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (druk 3902), które to nie zostało rozpatrzone na poprzednim posiedzeniu ze względu na nieobecność przedstawiciela właściwego resortu. Punkt okazał się bezprzedmiotowy – w przeddzień obrad zespołu projekt był już bowiem rozpatrywany na posiedzeniu właściwej merytorycznie komisji senackiej po uchwaleniu przez Sejm. Zebrani dowiedzieli się jednocześnie, że Rada Ministrów odstąpiła od zajęcia formalnego stanowiska powierzając reprezentowanie interesów rządu działającym wspólnie Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministrowi Finansów. W tej sytuacji jedyne, co Zespół mógł zrobić to zajęcie stanowiska sprzeciwiającego się popieranym przez część parlamentarzystów zmianom polegającym na rozszerzeniu zwolnienia organizacji pożytku publicznego z podatku od nieruchomości – na wszystkie zajmowane przez nie nieruchomości, włącznie z tymi które przeznaczone są na prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego.

Następnie rozpatrzony został projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy. Jak przypominamy jest to projekt, który powiela obecnie obowiązujący stan prawny, a jego opracowanie wynikało z przyczyn formalnoprawnych. Po wysłuchaniu wyjaśnień dotyczących przyczyn wyboru tak dobranej techniki legislacyjnej projekt został pozytywnie zaopiniowany. Analogicznie rozpatrzony został kolejny projekt z MPiPS – projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych.

Zespół przystąpił następnie do dyskusji nad pakietem rozporządzeń związanych ze zdrowiem psychicznym. Niestety – mimo wcześniejszego przekazania szczegółowych uwag ze strony poszczególnych korporacji samorządowych nie trafiły one do właściwego merytorycznie departamentu Ministerstwa Zdrowia. Wymusiło to pełne przedstawianie kolejnych, szczegółowych uwag i ich bieżące analizowanie – z oczywistą szkodą dla płynności przebiegu posiedzenia. Spośród czterech rozporządzeń dwa wrócą jeszcze na posiedzenie Zespołu po uwzględnieniu ustaleń jakie zostały dokonane i podjęciu dodatkowych działań:

 • projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zajęć rehabilitacyjnych w szpitalach psychiatrycznych wzbudził duże wątpliwości w związku z utrzymaniem możliwości finansowego nagradzania uczestników tych zadań. Na posiedzeniu starły się dwie koncepcje: jedna wskazująca na koszty takiego rozwiązania i nieuniknioną eskalację żądań ze strony pacjentów psychiatrycznych, zaś w drugiej uznająca takie nagrody za istotny element procesu leczenia. W tej sytuacji postanowiono zasięgnąć opinii odpowiedniego konsultanta krajowego – tym bardziej, że projekt i tak nie mógł mieć zakończonej procedury opiniowania w związku z brakiem zapowiedzianego wcześniej uzupełnienia OSR o elementy związane z wpływem rozporządzenia na sektor finansów publicznych;
 • projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu postępowania w sprawach przyjęcia oraz wypisania ze szpitala psychiatrycznego. W tym wypadku okazało się, że uwagi zgłoszone przez Grzegorza Wronę w imieniu województwa wielkopolskiego były na tyle szczegółowe, że nie dało się ich rozstrzygnąć w trakcie posiedzenia.

Pozostałe dwa zostały zaopiniowane pozytywnie – w tym jedno z uwagami:
 • projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu stosowania i dokumentowania zastosowania przymusu bezpośredniego oraz oceny zasadności jego zastosowania został uzgodniony mimo pewnych wątpliwości związanych z kosztami montażu systemów monitoringowych w pomieszczeniach, gdzie stosowany jest przymus bezpośredni. Wprowadzono jednak zmianę skracającą minimalny czas przechowywania zapisów z urządzeń monitorujących z 3 miesięcy na 2 przy jednoczesnym ustaleniu maksymalnego czasu przechowywania tych zapisów – na okres 6 miesięcy (w celu ochrony interesów osób rejestrowanych);
 • projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu świadczeń zdrowotnych wymagających odrębnej zgody pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego.

Pozytywnie został zaopiniowany również projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich psychologicznych osób ubiegających się albo posiadających licencję detektywa oraz projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie naczelnego lekarza uzdrowiska.

W dalszej części posiedzenia zebrani natrafili (niestety) nie dowód niekoniecznie sprawnego funkcjonowania Ministerstwa Zdrowia. Wiadomym jest, że od 1 lipca obowiązuje nowa ustawa o działalności leczniczej i że wszystkie akty wykonawcze do niej powinny już funkcjonować – zwłaszcza te, które dotyczą kwestii pracowniczych. Tymczasem trzy projekty dotyczące tych kwestii:

 1. projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami;
 2. projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian oraz wykreśleń z tego rejestru;
 3. projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków wynagradzania pracowników podmiotów leczniczych w formie jednostki budżetowej, a także w podmiotach leczniczych utworzonych przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę albo jednostkę samorządu terytorialnego, jako pracodawcę w celu udzielania świadczeń zdrowotnych swoim pracownikom

musiały zostać zdjęte z porządku obrad w związku z faktem, iż strona samorządowa nie otrzymała aktualnych wersji projektów, a uzgodnienia międzyresortowe nie zostały zakończone, a upoważniona przedstawicielka Ministerstwa nie była w stanie choćby syntetycznie przedstawić zmian. Strona samorządowa zaproponowała, że w przypadku otrzymania projektów do wtorku, 19 lipca widzi możliwość rozpatrzenia projektów w trybie obiegowym, tak aby mogły one trafić jeszcze na lipcowe posiedzenie Zespołu. Niestety termin 19 lipca nie został dotrzymany.

Z porządku obrad musiał zostać zdjęty również dokument implementacyjny Programu „Solidarność Pokoleń. Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50 +” ze względu na brak upoważnionego przedstawiciela Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Na zakończenie regularnej części posiedzenia Zespół przyjął do wiadomości informację Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach podejmowanych w 2010 roku na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. – Karta Praw Osób Niepełnosprawnych”

W ramach spraw różnych poruszono między innymi następujące kwestie:

 • problem braku kolejnych rozporządzeń wykonawczych do ustawy o działalności leczniczej. Strona rządowa poinformowała, że trwają wytężone prace zarówno w resorcie zdrowia, jak i Ministerstwie Skarbu Państwa;
 • zasygnalizowany został problem zamrożenia Funduszu Pracy rzutujący na skuteczność aktywnych form walki z bezrobociem w powiatach. Ustalono, że informacja dotycząca tego problemu zostanie rozpatrzona na następnym posiedzeniu Zespołu;
 • minister Marek Haber poinformował o stanie prac związanych z zakończeniem funkcjonowania „Planu B”. Na dzień posiedzenia było około 18 nierozstrzygniętych wniosków, spośród których 6 wniosków było dyskusyjnych i bardzo trudnych z punktu widzenia pozytywnego wyniku oceny; w większości tych wypadków należy spodziewać się negatywnej opinii BGK z powodu oceny wydolności finansowej po stronie samorządu. Kolejne 6 wniosków dotarło w ostatnich miesiącach i prowadzone są konkretne rozmowy z BGK tak aby zdążyć do 20 sierpnia. Dwa wnioski wpłynęły 1 lipca – jeden z nich trafi na szybką ścieżkę i z nim nie będzie problemu, drugi prawdopodobnie nie zostanie rozpatrzony w terminie;
 • przedstawiciele strony samorządowej poinformowali, że w niektórych regionach kraju OHP nie podpisało umów z przedsiębiorcami prowadzącymi praktyki jeszcze za ubiegły rok. Może to wpłynąć na niechęć przedsiębiorców do współpracy w nadchodzącym roku szkolnym. Zespół oczekuje na odpowiedź właściwego resortu.
Czw., 21 Lp. 2011 0 Komentarzy Dodane przez: Grzegorz P. Kubalski