Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zasiłek powodziowy nie przysługiwał na remont domu letniego

Zasiłek powodziowy nie przysługiwał na remont domu letniego fotolia.pl

Z niekwestionowanych skargą kasacyjną ustaleń organów administracji wynika, że X wnioskowała o przyznanie zasiłku celowego w kwocie do 100.000 zł na remont lub odbudowę budynku mieszkalnego, w którym przebywała latem każdego roku, natomiast w pozostałym okresie zamieszkiwała w należącym do niej spółdzielczym własnościowym lokalu mieszkalnym, w którym jest zameldowana i który stanowi jej centrum życiowe.

Jak trafnie wywiódł Sąd I instancji sytuacja majątkowa, życiowa i osobista skarżącej nie uzasadnia przyznania jej wnioskowanego świadczenia, zaistniałe w wyniku powodzi straty nie pozbawiły jej możliwości funkcjonowania i zaspokajania potrzeb bytowych, gdyż może je realizować w lokalu stanowiącym jej własność, gdzie też jest zameldowana. Jak słusznie wskazał Sąd w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku środki przeznaczone na pomoc osobom poszkodowanym powodzią (…)  winny być kierowane do osób, które zostały pozbawione lokalu, gdzie koncentrowało się ich życie i nie posiadają innego lokalu, w którym mogą mieszkać na czas usuwania skutków powodzi. Przeznaczenie zasiłków dla tych osób odpowiada ustawowemu celowi polityki społecznej, polegającemu na pomocy osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Błędna jest zatem wywodzona w skardze kasacyjnej taka interpretacja art.40 ustawy o pomocy społecznej, według której przepis ten stanowi lex specialis, do którego nie mają zastosowania zasady ogólne udzielania przez państwo pomocy społecznej i w oparciu, o który zasiłek taki winien być wypłacony każdemu, kto poniósł szkodę na skutek powodzi.

Wyrok NSA  z dnia 1 lutego 2012 r. sygn. I OSK 2176/11

Źródło: Orzecznictwo NSA

Pon., 27 Lt. 2012 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel