Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Środki na utrzymanie lokalu prowadzącego rodzinny dom dziecka

Środki na utrzymanie lokalu prowadzącego rodzinny dom dziecka fotolia.pl

Czy podatek od nieruchomości uwzględnia się w środkach finansowych na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego przysługujących rodzinie zastępczej na podstawie art. 84 pkt 1 z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej?

Odpowiedź: Nie. W środkach finansowych na utrzymanie lokalu mieszkalnego dla prowadzącego rodzinny dom dziecka, o których mowa w art. 84 pkt 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, nie uwzględnia się podatku od nieruchomości.

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 84 pkt 1 prowadzący rodzinny dom dziecka otrzymuje środki finansowe na: utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym jest prowadzony rodzinny dom dziecka, w wysokości odpowiadającej kosztom ponoszonym przez rodzinny dom dziecka na czynsz, opłaty z tytułu najmu, opłaty za energię elektryczną i cieplną, opał, wodę, gaz, odbiór nieczystości stałych i płynnych, dźwig osobowy, antenę zbiorczą, abonament telewizyjny i radiowy, usługi telekomunikacyjne oraz związanym z kosztami eksploatacji, obliczonym przez podzielenie łącznej kwoty tych kosztów przez liczbę osób zamieszkujących w tym lokalu lub domu jednorodzinnym i pomnożenie przez liczbę dzieci, osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, o których mowa w art. 37 ust. 2-4 i 6, oraz osób opuszczających rodzinną pieczę zastępczą jako niepełnoletnie, o których mowa w art. 37 ust. 5 i 6, umieszczonych w rodzinnym domu dziecka wraz z prowadzącym rodzinny dom dziecka.

W przywołanym przepisie ustawodawca szczegółowo wskazał jakiego rodzaju koszty są uwzględniane przy wyliczeniu środków finansowych przekazywanych prowadzącemu rodzinny dom dziecka na utrzymanie lokalu mieszkalnego. W wyroku WSA w Bydgoszczy z 10 marca 2021 r. sygn. II SA/Bd 991/20 zwrócono uwagę, że „ustawodawca wskazał zamknięty katalog kosztów ponoszonych przez rodzinny dom dziecka, podlegających uwzględnieniu przy ustalaniu wysokości środków podlegających finansowaniu przez organ ze środków publicznych. Wyliczenie to jest wyczerpujące, co oznacza, że wszystkie inne, niewymienione w nim koszty poniesione przez prowadzących rodzinny dom dziecka, nie podlegają uwzględnieniu. Dotyczy to również podatku od nieruchomości, który zasadnie nie został uwzględniony przez organy.”. W przywołanym orzeczeniu Sąd wskazał dodatkowo, że „gdyby zamiarem ustawodawcy było zakwalifikowanie wydatku w postaci podatku od nieruchomości do zwrotu, z pewnością w cyt. przepisie art. 84 pkt 1 ustawy zawarłby stosowne wskazanie. Odwołując się do zasady racjonalnego ustawodawcy, stwierdzić należy, że skoro w powołanym przepisie nie znalazł się zapis dotyczący podatku od nieruchomości, a zapis taki znajduje się w art. 117 ust. 2, to ustawodawca uczynił to w konkretnym celu. Treść analizowanego przepisu art. 84 pkt 1 ustawy nie budzi zatem wątpliwości.” (źródło: orzeczenia.nsa.gov.pl).

W podobnym orzeczeniu dotyczącym analogicznego art. 83 ust. 2 (środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego dla rodziny zastępczej niezawodowej i zawodowej), WSA w Lublinie z wyroku  Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 13 lutego 2018 r. II SA/Lu 1051/17 odnosząc się z kolei do podatku rolnego wskazał, że „w przepisie art. 83 ust. 2 precyzyjnie podano, jakie wydatki mogą zostać pokryte dofinansowaniem. Poza tym katalogiem pozostają takie wydatki jak m.in. spłata zadłużenia w KRUS, koszty prowadzenia gospodarstwa rolnego, rozrywka, zaplata podatku rolnego, uzupełnienie wyprawki szkolnej, pokrycie kosztów przedszkola, ubrań czy utworzenie " funduszu rezerwowego" przeznaczonego na pokrycie "kosztów remontów, usuwania awarii, opłat ubezpieczenia, przeglądów, wypoczynku i zdarzeń losowych np. szkód poczynionych przez dzieci" (źródło: orzeczenia.nsa.gov.pl).

Sob., 27 Mj. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel