Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Z wokandy. Zasiłek celowy – odmowa wszczęcia postępowania

Z wokandy. Zasiłek celowy – odmowa wszczęcia postępowania fotolia.pl

Zasiłek celowy ma charakter pomocy doraźnej, ukierunkowanej na konkretny cel bytowy, nie jest świadczeniem przyznawanym "za okres". Nie ma zatem do niego zastosowania przepis art. 106 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej, z którego wynika, że świadczenia pieniężne z pomocy społecznej przyznaje się i wypłaca za okres miesiąca kalendarzowego, począwszy od miesiąca, w którym został złożony wniosek wraz z wymaganą dokumentacją. Każdorazowo więc organ jest zobligowany zbadać, czy istnieje potrzeba, której dotyczy wniosek.

Skarżący złożył dwa odrębne wnioski o zasiłek celowy na zakup środków czystości. W tym kontekście podkreślić należy, że każdy wniosek inicjuje nową odrębną sprawę, która wymaga merytorycznego rozstrzygnięcia przez organy. Wnioski skarżącego z 31 marca 2020 r. i 27 kwietnia 2020 r. dotyczyły co prawda pomocy w formie zasiłku celowego na ten sam cel, nie mniej jednak każdy z nich wszczął odrębne postępowanie podlegające merytorycznemu rozpatrzeniu. Brak jest w tym przypadku tożsamości spraw. 

W myśl art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, postępowanie administracyjne wszczyna się na żądanie strony lub z urzędu. Gdy żądanie, o którym mowa w art. 61, zostało wniesione przez osobę niebędącą stroną lub z innych uzasadnionych przyczyn postępowanie nie może być wszczęte, organ administracji publicznej wydaje postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania - art. 61a § 1 k.p.a.

Zatem z 61 § 1 k.p.a. wynikają dwie samodzielne i niezależne przesłanki wydania postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania. Jedną z nich jest wniesienie podania przez osobę, która nie jest stroną, a drugą przesłanką jest zaistnienie innych uzasadnionych przyczyn uniemożliwiających wszczęcie postępowania. 

Zatem organy obu instancji uznały, że kontrolowana sprawa jest tożsama z tą zakończoną decyzją SKO (dotyczącą pierwszego wniosku) co doprowadziło do wydania rozstrzygnięcia o odmowie wszczęcia postępowania. Przy ponownym rozpoznaniu sprawy organy będą zobowiązane rozpatrzyć merytorycznie sprawę z wniosku skarżącego z dnia 27 kwietnia 2020 r. o przyznanie zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup środków czystości.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 26 października 2021 r., sygn. III SA/Kr 1185/20

Źródło: CBOSA

Pon., 8 Lst. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek