Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – skład zespołu orzekającego o odmowie wszczęcia postępowania

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – skład zespołu orzekającego o odmowie wszczęcia postępowania fotolia.pl

 

Stosownie do art. 6b ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 57) powiatowe zespoły orzekają na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego albo, za ich zgodą, na wniosek ośrodka pomocy społecznej. Merytoryczne funkcje orzecznicze wykonują dwuosobowe składy orzekające - m.in. rozpatrują wnioski o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności. Przewodniczącym składu orzekającego winien być zawsze lekarz specjalista w odpowiedniej dziedzinie.

W myśl art. 6c ust. 9 ustawy o rehabilitacji, Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia: szczegółowe zasady wydawania orzeczeń o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności, uwzględniając tryb postępowania przy orzekaniu oraz skład i sposób powoływania i odwoływania członków zespołów orzekających, a także sposób działania tych zespołów.

Wykonując ww. delegację ustawową Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej wydał rozporządzenie z 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, w którym określony został m.in. tryb postępowania przy orzekaniu, skład i sposób powoływania i odwoływania członków zespołów orzekających, a także sposób działania wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności i powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Kluczowym jest w tym przypadku § 19 ww. rozporządzenia, który przewiduje dwa różne podmioty uprawnione do orzekania w odmiennych sprawach o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Na podstawie ust. 1 i 2 § 19 mamy do czynienia ze składami orzekającymi. Są one wyznaczane odpowiednio przez przewodniczącego powiatowego zespołu oraz wojewódzkiego zespołu spośród członków zespołu posiadających zaświadczenia uprawniające do orzekania. Przewodniczącym takiego składu musi być lekarz, specjalista w dziedzinie odpowiedniej do choroby zasadniczej dziecka lub osoby zainteresowanej.

Odrębnym organem orzeczniczym jest z kolei powiatowy zespół oraz odpowiednio wojewódzki zespół w składzie: przewodniczący zespołu oraz sekretarz lub wyznaczony przez przewodniczącego zespołu członek zespołu, które zostały powołane do orzekania w ścisłe określonych rodzajach spraw (katalog zamknięty): orzekania o umorzeniu postępowania; wydawania postanowień w sprawach: uchybienia terminowi do wniesienia odwołania, odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania, przywrócenia terminu do wniesienia odwołania, niedopuszczalności wniesienia odwołania, zawiadomienia o niezałatwieniu sprawy w terminie oraz o wyznaczeniu nowego terminu do jej załatwienia oraz wydawania decyzji w sprawie uchylenia, zmiany oraz stwierdzenia nieważności orzeczeń, o których mowa w § 2 rozporządzenia.

Z kolei jak wynika z § 7 ust. 1 rozporządzenia, wniosek o wydanie orzeczenia dotyczącego stopnia niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, rozpatruje co najmniej dwuosobowy skład orzekający.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 22 lipca 2021, sygn. III SA/Kr 729/21.

Źródło: CBOSA 

 

Pt., 24 Wrz. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek