Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zmiany w ustawie o wspieraniu rodziny

Zmiany w ustawie o wspieraniu rodziny fotolia.pl

Do konsultacji publicznych trafił projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw.

Projekt przewiduje szereg istotnych zmian, jak czytamy w OSR będą to:

 • zwiększenie zakresu kontroli osób związanych z organizacją i pełnieniem pieczy zastępczej,
 • zmiana w zakresie kwalifikacji określonych kategorii osób wskazanych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie piecze zastępczej,
 • możliwość powrotu do dotychczasowej rodziny zastępczej, rodzinnego domu dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawczej albo regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej osoby, która opuściła już te formy pieczy, rozpoczęła proces usamodzielniania, jednak z różnych powodów chciałby wrócić do pieczy zastępczej,
 • wprowadzenie przy użyciu systemu teleinformatycznego rejestru obejmującego wykaz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej oraz osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej,
 • zmiana w zakresie właściwości organizatora rodzinnej pieczy zastępczej właściwego dla wstępnej kwalifikacji kandydata do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydania zaświadczenia kwalifikacyjnego zawierającego potwierdzenie ukończenia szkolenia,
 • zmiana w zasadach przekształceń rodzin zastępczych niezawodowych w zawodowe i podpisywania umów z nowymi rodzinami zastępczymi zawodowymi i prowadzącymi rodzinne domy dziecka,
 • zmiana w zasadach zatrudniania w rodzinach zastępczych niezawodowych, zawodowych i rodzinnych domach dziecka osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich,
 • wprowadzenie gwarancji stanowiącej, że wynagrodzenie rodzin zastępczych nie może być niższe niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
 • wprowadzenie zakazu tworzenia od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej nowych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, interwencyjnego oraz specjalistyczno-terapeutycznego, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych,
 • wprowadzenie opinii Rzecznika Praw Dziecka w przypadku wniosku o utworzenie w sytuacjach wyjątkowych nowych placówek typu socjalizacyjnego, interwencyjnego oraz specjalistyczno-terapeutycznego, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych,
 • wydanie przez wojewodów, na podstawie opinii Rzecznika Praw Dziecka, nowych zezwoleń na prowadzenie placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej,
 • możliwość pozostania na zasadach wskazanych w art. 37 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, osób pełnoletnich w regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych,
 • doprecyzowanie kwestii gromadzenia i przeznaczenia, dodatku o którym mowa w art. 113a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • uregulowanie zasad szczególnego nadzoru nad pomieszczeniami w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym,
 • rozszerzenie katalogu osób, które mogą być opiekunami usamodzielnienia o pracownika organizacji pozarządowej,
 • wprowadzenie zasady, że powiat, na terenie którego funkcjonują mogące przyjąć dziecko rodzina zastępcza, rodzinny dom dziecka lub placówka opiekuńczo-wychowawcza lub powiat, który zawarł umowę z rodziną zastępczą zawodową lub powiat, który organizuje rodzinny dom dziecka na terenie innego powiatu, mogące przyjąć dziecko, nie może odmówić umieszczenia dziecka,
 • rozszerzenie istniejącego katalogu wymagań kwalifikacyjnych inspektorów uprawnionych do prowadzenia czynności kontrolnych z ramienia wojewody o takie kierunki jak prawo i administracja. Dodatkowo podwyższono granice kary pieniężnej za brak realizacji zaleceń pokontrolnych,
 • działanie na rzecz poprawy procedur adopcyjnych i pozyskiwania większej liczby kandydatów do adopcji na terenie kraju jako realizację zalecenia dotyczącego ograniczania adopcji międzynarodowych,
 • zmiana w zakresie długości okresu osobistej styczności,
 • zmiana w zakresie standaryzacji prowadzenia procedur przysposobienia przez ośrodki adopcyjne poprzez wskazanie wzoru opinii kwalifikacyjnej czy też zakresu gromadzonych danych osobowych,
 • konieczność przeprowadzenia wstępnej oceny kandydata do przysposobienia oraz umożliwienia mu udziału w szkoleniu w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od momentu zgłoszenia się przez niego do ośrodka adopcyjnego,
 • zmiana wprowadzająca obowiązek wydawania wstępnej oceny o kandydatach do przysposobienia dziecka oraz opinii kwalifikacyjnej pisemnie w formie papierowej lub elektronicznej,
 • dostosowanie godzin pracy ośrodka adopcyjnego do realnych potrzeb osób korzystających z jego usług,
 • uelastycznienia wymagań dotyczących posiadanego wykształcenia dla osób pracujących w systemie pieczy zastępczej.

Związek Powiatów Polskich zbiera uwagi do niniejszego projektu w ankiecie, która jest dostępna pod adresem: zpp.pl.

Z projektem można zapoznać się tutaj.

Sob., 11 Wrz. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek