Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Specjalny zasiłek opiekuńczy czy przysługuje cudzoziemcowi?

Specjalny zasiłek opiekuńczy czy przysługuje cudzoziemcowi? fotolia.pl

Na katalog świadczeń opiekuńczych jakie można uzyskać w Polsce składają się: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy. Wszystkie trzy wskazane świadczenia może uzyskać cudzoziemiec zamieszkujący na terytorium RP, przy spełnieniu szczegółowo określonych warunków. W tym artykule omówione zostaną warunki, jakie trzeba spełnić aby uzyskać specjalny zasiłek opiekuńczy.

Specjalny zasiłek opiekuńczy jest świadczeniem pieniężnym, o które mogą ubiegać się osoby, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkowie jeżeli rezygnują lub nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania stałej opieki nad najbliższą poważnie niepełnosprawną osobą. Specjalny zasiłek opiekuńczy jest przyznawany bez względu na datę powstania niepełnosprawności.

Osoba wymagająca opieki powinna legitymować się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty kryterium dochodowego wynoszącego 764 zł netto.

Wysokość specjalnego zasiłku opiekuńczego od 1 listopada 2018 r. wynosi 620 zł miesięcznie.

O świadczenie mogą ubiegać się cudzoziemcy, do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (tj. posiadający obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego) jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską dwustronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym, oraz przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie:

  1. zezwolenia na pobyt stały,
  2. zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
  3. zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego – w związku z okolicznościami dotyczącymi wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji lub – rezydentowi długoterminowemu UE udzielonego przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej,
  4. w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, posiadającym kartę pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy", z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę do sześciu miesięcy, przyjętych w celu podjęcia studiów oraz tych, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy.
Sob., 9 St. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek