Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Wynagrodzenia pracowników zakładów aktywności zawodowej

Wynagrodzenia pracowników zakładów aktywności zawodowej fotolia.pl

Do konsultacji publicznych trafił projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniający rozporządzanie w sprawie Zakładów Aktywności Zawodowej. Zmiana wynika z konieczności doprecyzowania przepisów dotyczących finansowania kosztów działania zakładu aktywności zawodowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz rozszerzenia katalogu tych kosztów.

W § 8 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia została dodana możliwość finansowania ze środków PFRON dodatku do stażu pracy liczonego od wynagrodzenia osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Dotychczas dodatek stażowy był wliczany do minimalnego wynagrodzenia za pracę. W związku ze zmianą przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę konieczna była zmiana przepisów rozporządzenia w sprawie zakładów aktywności zawodowej w tym zakresie.

W § 8 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia uszczegółowiono, że w ramach kosztów działania zakładu aktywności zawodowej ze środków PFRON mogą być finansowane wynagrodzenia  (w rozumieniu wynagrodzenia brutto) osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, wynagrodzenia personelu zakładu (w rozumieniu wynagrodzenia brutto) oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne, odprawy emerytalne i pośmiertne oraz nagrody jubileuszowe. Określono także co składa się na wynagrodzenie brutto a co na wynagrodzenie netto.

W projekcie umożliwiono również finansowanie ze środków PFRON składek na Fundusz Solidarnościowy od wynagrodzeń personelu zakładu. Uzupełniono także katalog wydatków zakładu aktywności zawodowej finansowanych ze środków PFRON o możliwość finansowania przez zakład aktywności zawodowej wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. W ramach kosztów działania zakładu aktywności zawodowej ze środków PFRON mogą być finansowane wpłaty podstawowe oraz wpłaty dodatkowe do pracowniczych planów kapitałowych finansowanych przez zakład aktywności zawodowej, od wynagrodzenia pracowników. Pracodawca będzie mógł zdecydować o finansowaniu ze środków PFRON tylko wpłat podstawowych, czy również wpłat dodatkowych.

Wydłużony został termin na przekazanie przez organizatora zakładu aktywności zawodowej, do właściwej jednostce organizacyjnej samorządu województwa, informacji o wydatkowanych środkach PFRON oraz środkach uzyskanych z innych źródeł, w okresach kwartalnych, nie później niż do 10 dnia miesiąca rozpoczynającego następny kwartał, na formularzu uzgodnionym w umowie. W dotychczasowych przepisach powyższą informację organizator przekazuje w terminie do 5 dnia miesiąca rozpoczynającego następny kwartał.

Rozszerzony został katalog środków, z jakich tworzony jest zakładowy fundusz aktywności, o odsetki od środków zgromadzonych na rachunku zakładowego funduszu aktywności. Rozszerzono także katalog wydatków ze środków zakładowego funduszu aktywności.

Pt., 10 Lp. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek