Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Walka z przemocą w rodzinach w 2010 roku (1). Diagnoza zjawiska

Walka z przemocą w rodzinach w 2010 roku (1). Diagnoza zjawiska fotolia.pl

Do wiadomości Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego przesłany został projekt sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za rok 2010. W ramach diagnozowania tego zjawiska w listopadzie i grudniu 2010 roku na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, TNS OBOP przeprowadził badanie dotyczące zjawiska przemocy w rodzinie w Polsce wobec kobiet i mężczyzn. W badaniu ogólnopolskim wzięło udział 3000 osób – 1500 kobiet i 1500 mężczyzn.

Badanie wskazało na relatywnie wysoki odsetek przemocy w rodzinie:
  • ofiarą przemocy fizycznej w rodzinie było 16% badanych: przynajmniej raz w życiu podobnych zachowań ze strony innego członka gospodarstwa domowego doświadczyła niemal co piąta kobieta (19%) i przeszło co dziesiąty mężczyzna (12%). O tym, że przemoc fizyczna ze strony innego członka gospodarstwa domowego pojawiła się tylko raz mówiło 4% kobiet i 3% mężczyzn;
  • do doświadczenia przemocy seksualnej ze strony innego członka gospodarstwa domowego (ofiary) przyznało się 3% badanych - i były to raczej kobiety (4%) niż mężczyźni (1%);
  • ofiarą przemocy ekonomicznej w rodzinie było 9% ogółu badanej populacji: 12% kobiet i 6% mężczyzn przynajmniej raz w życiu doświadczyło podobnych zachowań ze strony innego członka gospodarstwa domowego;
  • ofiarą przemocy psychicznej w rodzinie było 27% badanych: 33% kobiet i 21% mężczyzn przynajmniej raz w życiu doświadczyło podobnych zachowań ze strony innego członka gospodarstwa domowego. Rzadko były to pojedyncze zdarzenia (o tym, że zdarzyło się to tylko raz mówiło 6%-7% osób), najczęściej były to sytuacje powtarzające się.

Aż sześćdziesiąt procent badanych mówi, że znają - w swoim otoczeniu - przynajmniej jedną rodzinę, w której dochodzi do przemocy wobec kobiet, natomiast 32% - że wobec mężczyzn. Znajomość rodzin dotkniętych problemem przemocy psychicznej, gdzie ofiarą jest kobieta wynosi 47%, a gdzie ofiarą jest mężczyzna - 23%. W przypadku przemocy fizycznej odsetki te wynoszą 38% i 14%, ekonomicznej - 24% i 12%, a seksualnej - 8% i 2%.

Przemocy, niezależnie od jej formy, najczęściej towarzyszy alkohol (45% przypadków). W dalszej kolejności przemoc współwystępuje z brakiem pieniędzy (18%), problemami małżeńskimi (15%) i problemami   w pracy   (10%).   Związek   pomiędzy   przemocą   w gospodarstwie   domowym, a alkoholem wyraźnie częściej  raportowany jest przez kobiety niż przez mężczyzn.  Nieco częściej dotyczy on ponadto przemocy fizycznej, seksualnej i psychicznej niż ekonomicznej. □    Wśród ofiar, pytanych o okoliczności towarzyszące przemocy w rodzinie mniej więcej jedna piąta (od 17% do 30% - w zależności od formy przemocy) mówiła, że nie działo się nic szczególnego, co mogłoby mieć ewentualny wpływ na bardziej nerwową atmosferę w domu i w efekcie - na takie zachowanie sprawcy. O „bezinteresownej” przemocy „bez powodu”, „specjalnego pretekstu” nieco częściej - w przypadku przemocy psychicznej i fizycznej - mówili mężczyźni; w przypadku przemocy ekonomicznej i seksualnej - deklaracje kobiet i mężczyzn (przy uzyskiwanych liczebnościach) nie różniły się znacząco.

Czw., 29 Wrz. 2011 0 Komentarzy Dodane przez: Grzegorz P. Kubalski