Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zmiany w zatrudnieniu socjalnym

Zmiany w zatrudnieniu socjalnym fotolia.pl

Do sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny został skierowany komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw. Zmiany projektowane w art. 1 pkt 1 lit. a mają charakter definicyjny, odnośnie podmiotów uprawnionych do tworzenia Centrów Integracji Społecznej i Klubów Integracji Społecznej.

Obecna definicja odnosząca się do definicji organizacji pozarządowej nie wyłączała z jej zakresu podmiotów takich jak: partie polityczne, związki zawodowe, organizacje pracodawców, samorządy zawodowe oraz fundacje utworzone przez partie. Ze zmianą tą, związana jest zmiana druga, która zezwala na tworzenie centrów integracji społecznej niektórym podmiotom, które zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie mogą prowadzić działalność pożytku publicznego. Dotyczy to organizacji kościelnych, jak również spółdzielni socjalnych, które na użytek ustawy o zatrudnieniu socjalnym zostały ograniczone do spółdzielni socjalnych tworzonych przez osoby prawne.  Zamiany zawarte w art. 1 pkt 1 lit. b oraz art. 1 pkt 3,  jak również w art. 2, dotyczy działań związanych ze wspieraniem aktywności zawodowej uczestników centrów integracji społecznej oraz uczestniczących w zajęciach klubów integracji społecznej, przez powiatowe urzędy pracy. Nieprecyzyjnie zapisy uniemożliwiają obecnie m.in. faktyczne podjęcie aktywności w formie spółdzielni socjalnej.

Jednym z istotnych elementów jest kwestia statusu uczestników, którzy zostają wykreśleni z rejestru bezrobotnych, a tym samym nie mogą się następnie ubiegać np. o dotację z Funduszu Pracy. Dlatego też proponuje się doprecyzować zapisy, umożliwiając uczestnikom posiadającym status poszukującego pracy, otrzymanie możliwości wsparcia na utworzenie spółdzielni, bez potrzeby fikcyjnej rejestracji w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna.

Projekt nowelizacji przepisów określonych w art. 1 pkt 4 i 5, dotyczy działalności Klubów Integracji Społecznej. W klubach integracji społecznej można organizować zgodnie z przepisami ustawy o zatrudnieniu socjalnym programy rynku pracy: prace społecznie użyteczne lub roboty publiczne. Wiele organizacji pozarządowych (stowarzyszeń), prowadzących kluby integracji społecznej było również miejscem odbywania staży, najczęściej przez bezrobotnych absolwentów szkół o kierunkach humanistycznych (np. socjologia, psychologia, resocjalizacja, pedagogika). Liczba stażystów przekraczała niejednokrotnie liczbę pracowników zatrudnionych w organizacjach pozarządowych (np. księgowy, pracownik socjalny), pełniąc wiodące role „zawodowe" z uwagi na posiadane kwalifikacje zawodowe w organizacji specjalistycznych zajęć dla bezrobotnych uczestników klubów integracji społecznej.

Zmiana przepisów w zakresie odbywania staży, jaka miała miejsce po 20 sierpnia 2009 r. bardzo „mocno" ograniczyła możliwości do organizowania staży w organizacjach pozarządowych, szczególnie w odniesieniu do małych miejscowości (np. w gminach wiejskich). Proponowana zmiana, rozszerza katalog instrumentów rynku pracy, jakie mogą być stosowane w obszarze usług reintegracji społecznej i zawodowej. Zmiana ta pozwoliłaby organizować staże w tych organizacjach pozarządowych, które dysponując klubem integracji społecznej byłby w stanie zapewnić wyższy poziom zajęć reintegracji społecznej (instruktorzy zajęć  -  stażyści o odpowiednim profilu kwalifikacyjnym) jak również wzmocnić jakość segmentu zajęć reintegracji zawodowej, przy jednoczesnym tworzeniu nowych miejsc „pracy lub stażu". Elementem uzupełniającym jest stworzenie rejestru klubów integracji społecznej prowadzonej przez wojewodów na podobnych zasadach jak rejestr centrów integracji społecznej.

Źródło: uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy 4074)

Niedz., 24 Kw. 2011 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel