Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Koniec z ubóstwem menstruacyjnym? Projekt ustawy

Koniec z ubóstwem menstruacyjnym? Projekt ustawy fot.pixabay

Funkcjonujący obecnie system edukacji na poziomie podstawowym oraz ponadpodstawowym, zatem obejmujący szczególnie istotny dla uczennic okres dojrzewania biologicznego, nie przewiduje żadnych mechanizmów wsparcia dla miesiączkujących nastolatek. Skutkiem tego, blisko 15% dziewcząt opuszcza zajęcia z powodu braku dostępu do środków higieny menstruacyjnej, czy to w domu, czy też w szkole. Problem ten potęguje brak rzetelnej i obiektywnej edukacji uczennic i uczniów na temat menstruacji, co sprzyja utrwalaniu wskazanego wyżej tabu kulturowego.

O ubóstwie menstruacyjnym mówimy przede wszystkim wtedy, gdy osoby menstruujące nie posiadają wystarczających finansów, pozwalających na dostęp do odpowiednich środków menstruacyjnych. W szerszym rozumieniu termin ten oznacza ograniczony lub niewystarczający dostęp do produktów menstruacyjnych lub edukacji w zakresie zdrowia menstruacyjnego w wyniku ograniczeń finansowych lub negatywnej stygmatyzacji społeczno-kulturowej związanej z miesiączką. Ubóstwo menstruacyjne, wywołuje daleko idące, negatywne konsekwencje zdrowotne i społeczne. Prowadzić może do zaburzeń płodności oraz znaczącego obniżenia efektywności diagnostyki chorób takich, jak endometrioza i nowotwory.

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania ubóstwu menstruacyjnemu i zapewnienia dostępności niezbędnych środków higieny menstruacyjnej w szkołach i uczelniach ma temu zaradzić.  

Proponuje się wprowadzić następujące zmiany legislacyjne przewidujące:

Opracowanie zasad pomocy oraz profilaktyki menstruacyjnej uczennicom podczas pobytu w szkole i na wycieczkach
W ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900) art. 125 otrzymuje brzmienie, zgodnie z którym Minister Oświaty w porozumieniu z Ministrem właściwym ds. pracy określi w drodze rozporządzenia ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny z uwzględnieniem w szczególności warunków nauki w czasie pobytu w szkole oraz zajęć wychowania fizycznego, a także w trakcie zawodów oraz wycieczek turystycznych. Ponadto sprecyzuje warunki dostępności niezbędnych środków higieny osobistej, w tym środków menstruacyjnych oraz zasady postępowania w sprawach wypadków uczniów.

Zapewnienie dostępności środków menstruacyjnych na uczelniach
W ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742) art. 51 ust. 2 otrzymuje brzmienie, które przewiduje, że ww. Ministrowie w drodze rozporządzenia określą sposób zapewnienia warunków w uczelniach, mając na uwadze specyfikę działalności uczelni oraz standardy dotyczące BHP oraz dostępności środków menstruacyjnych.

Zobowiązanie organów jednostek samorządu terytorialnego oraz administracji rządowej do przeciwdziałania ubóstwu menstruacyjnemu
W ustawie z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. z 2022 r. poz. 1575) dodaje się art. 2a, który przewiduje, że organy administracji rządowej oraz samorządu terytorialnego w zakresie swoich kompetencji są zobowiązane do zapewnienia pomocy kobietom, które ze względu na sytuację materialną, stan zdrowia lub z innych przyczyn są pozbawione dostępu do środków menstruacyjnych. Rada Ministrów określi w formie rozporządzenia zakres oraz formę udzielania tej pomocy.

Wprowadzenie do szkolnego programu nauczania "Wiedzy o życiu seksualnym człowieka, menstruacji oraz odpowiedzialnego rodzicielstwa"
W ustawie z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. z 2022 r. poz. 1575) wprowadza się także art. 4 ust. 1, zgodnie z którym do programów nauczania szkolnego wprowadza się wiedzę o życiu seksualnym człowieka, menstruacji, zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, ciąży oraz życiu w fazie prenatalnej, a także metodach i środkach świadomej prokreacji.

Projekt jest zgodny z prawem Unii Europejskiej, w szczególności w zakresie, w jakim realizuje Rezolucję Parlamentu Europejskiego z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie sytuacji w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz praw w tej dziedzinie w UE w kontekście zdrowia kobiet (2022/C 81/04).

Z pełną wersją projektu ustawy można zapoznać się klikając w link: orka.sejm.gov.pl

Śr., 28 Czrw. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Gabriela Trocka