Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Obszar chronionego krajobrazu - interpelacja poselska

Obszar chronionego krajobrazu - interpelacja poselska fotolia.pl

Do Sejmu wpłynęła interpelacja w sprawie funkcjonowania obszarów chronionego krajobrazu.

Jak wskazano w treści pisma zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody jedną z form ochrony przyrody są obszary chronionego krajobrazu, ustanawianego uchwałą sejmiku województwa. W art. 23 ust. 2 określono, że w uchwale wyznaczającej obszar chronionego krajobrazu należy wskazać podmiot sprawujący nadzór nad danym obszarem chronionego krajobrazu. Najczęściej jest to regionalna dyrekcja ochrony środowiska. W praktyce organ prowadzący postępowanie administracyjne /gmina/ związane z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach albo o warunkach zabudowy ma obowiązek uzgodnienia sprawy z RDOŚ. W przypadku odmowy uzgodnienia, wnioskodawcy przysługuje wniesienie zażalenia do organu wyższego stopnia, tj. generalnego dyrektora ochrony środowiska.

Pytania z interpelacji dotyczą roli sejmiku w sprawowaniu nadzoru nad funkcjonowaniem obszaru chronionego krajobrazu i były następujące:

  1. Czy sejmik uprawniony jest do interpretowania przepisów przyjętej wcześniej uchwały?
  2. Czy dokonanie wykładni przyjętego przepisu może odbywać się na indywidualny wniosek obywatela, jaką formę powinna mieć taka opinia/uchwały sejmiku, uchwały zarządu, pisma departamentu/?

Jak wyjaśniła Małgorzata Golińska, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska uchwała sejmiku województwa będąca aktem prawa miejscowego, stanowi akt prawa powszechnie obowiązującego na obszarze nim objętym (art. 87 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej). Tak więc przepisy uchwał podjętych przez sejmik, będące aktami prawa miejscowego, podobnie jak przepisy ustaw i rozporządzeń, podlegają ogólnym zasadom wykładni prawa. Należy także zauważyć, że w przypadku wykładni dokonywanej przez organy administracji publicznej, poprawność jej przeprowadzenia może być weryfikowana przez organy stosujące dane przepisy, a następnie (ewentualnie) przez sądy administracyjne – przy okazji skarg na konkretne rozstrzygnięcia. Oznacza to, że wykładnia dokonana przez sejmik (lub inny organ samorządu województwa) w jakiejkolwiek formie nie będzie w sposób bezwzględny wiązać innych organów, stosujących przepisy prawa i działających na jego podstawie, a także sądów oceniających prawidłowość rozstrzygnięć organów administracji.

Na marginesie Pani Minister przypomniała, że zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o samorządzie województwa marszałek województwa przedstawia wojewodzie uchwały sejmiku województwa oraz uchwały zarządu województwa podlegające nadzorowi w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia. Rozstrzygnięcia nadzorcze mogą z kolei podlegać kontroli sądowo-administracyjnej. Niemniej nie dotyczy to aspektu wykładni treści aktów, lecz kontroli ich legalności.

Źródło: www.sejm.gov.pl 

Pt., 5 Mj. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka