Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Cel szczytny, gorzej z wykonaniem

Cel szczytny, gorzej z wykonaniem fotolia.pl

Jednoczesne wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności, legitymacji oraz kart parkingowych? – dzisiaj na przeszkodzie takiej obsługi osoby niepełnosprawnej stoją przepisy. Grupa posłów skierowała do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych mający na celu zmianę takiego stanu rzeczy. Rozwiązanie problemu nie jest jednak wcale takie proste.

Projektodawcy proponują wprowadzenie do ustawy przepisu, zgodnie z którym legitymacja dokumentująca niepełnosprawność ma być wydawana wraz z orzeczeniem. W przypadku spełnienia przesłanek określonych w art. 8 ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym karta parkingowa również ma być wydawana wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności, jeżeli zostały uiszczone opłaty, o których mowa w art. 8 ust. 3a pkt 4 wymienionej ustawy. Zmiany miałyby wejść w życie w terminie 14 dni od daty publikacji ustawy.

Związek Powiatów Polskich pozytywnie odniósł się do idei przyświecającej posłom projektodawcom, a zmierzającej do usprawnienia procesu obsługi osób niepełnosprawnych.

Wątpliwości budzi jednak zaproponowany kształt przyszłej regulacji. Zasady wydania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych regulują obecnie: ustawa Prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych. Zasady orzekania o niepełnosprawności oraz tryb wydania legitymacji regulują przepisy ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. W zakresie wydawania orzeczeń o niepełnosprawności właściwe są powiatowe i wojewódzkie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności, w zakresie wydawania legitymacji starosta, a w zakresie wydawania kart parkingowych przewodniczący powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności.

Wprowadzenie zasady, że orzeczenie, legitymację i kartę wydaje się jednocześnie wymaga dokonania obszerniejszych zmian legislacyjnych niż zaproponowane w przedłożonym projekcie. W szczególności konieczna byłaby zmiana przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym i rozporządzenia wykonawczego w części dotyczącej wydawania kart parkingowych i ewentualne przeniesienie jej przepisów do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz do rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy tak aby zapewnić jednolitość postępowania. Przepisy musiałby również określać, kto byłby odpowiedzialny za wydanie karty w przypadku gdy w wyniku odwołania osoby zainteresowanej orzeczenie o niepełnosprawności wydawałby zespół wojewódzki. We wskazanym przez nas przypadku zastosowanie zaproponowanego przez wnioskodawców przepisu, bez zmiany innych przepisów, nie byłoby możliwe.

Z tych względów zastrzeżenia budzi również krótkie vacatio legis, które nie uwzględnia czasu potrzebnego do przygotowania nowych rozporządzeń wykonawczych do ustaw, które umożliwiłyby realizację zaproponowanego przepisu oraz brak propozycji przepisów przejściowych dla osób, które uzyskały orzeczenie o niepełnosprawności, w których wnioski o wydanie karty parkingowej byłyby rozpatrywane już po wejściu w życie ustawy zmieniającej zasady wydawania kart parkingowych.

Wydaje się, że ze względu na charakter regulacji rządowa ścieżka jest właściwszą do rozwiązania wskazanego przez projektodawców problemu.

Czw., 28 Lp. 2016 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel