Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Co z prywatyzacją lasów państwowych? Nowa ustawa już w Sejmie

Co z prywatyzacją lasów państwowych? Nowa ustawa już w Sejmie fotolia.pl

28 sierpnia 2015 roku do Sejmu RP wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o lasach. Intencją projektodawców jest ochrona lasów, będących własnością Skarbu Państwa przed prywatyzacją i zachowanie aktualnego stanu prawnego, który znajduje powszechną akceptację społeczną. W ocenie posłów, w sytuacji ewentualnej prywatyzacji lasów, interes indywidualny właściciela będzie często sprzeczny z interesem publicznym i społecznym, a co za tym idzie nastąpi ograniczenie powszechności korzystania z zasobu naturalnego, jakim są lasy.

Nowości

Po pierwsze, przewidziano ograniczenie w możliwości sprzedaży lasów państwowych. Zgodnie z art. 3 a wprowadzono zasadę uniemożliwiającą przekształcenia własnościowe lasów będących własnością Skarbu Państwa. Przewidziano, że mogą być one zbywane wyłącznie w przypadkach określonych w ustawie w celu zachowania trwale zrównoważonej gospodarki leśnej lub realizacji celu publicznego. Jak wskazali projektodawcy, oznacza to obligatoryjne kierowanie się przy każdym przypadku sprzedaży wyłącznie celami zrównoważonej gospodarki leśnej lub potrzebą realizacji inwestycji celu publicznego. Zatem przy podejmowaniu decyzji o sprzedaży, w przypadkach, o których mowa w art. 38 ustawy o lasach, każdorazowo trzeba będzie uwzględnić wspomniane powyżej cele jako cele nadrzędne.

Po drugie, na kanwie wyżej wskazanych zapisów z art. 3a, zmieniono brzmienie art. 38 ust. 1 ust. 4 i 5 ustawy w taki sposób, że:

4) zmiany przeznaczenia na cele nieleśne i nierolnicze, o ile zmiana ta dokonywana jest w związku z realizacją inwestycji celu publicznego w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami;

5) podyktowanych ważnymi względami gospodarczymi lub społecznymi, o ile nie narusza to interesu Skarbu Państwa i wynika z konieczności realizacji inwestycji celu publicznego w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami.

Konsekwencją ww. zmiany jest zawężenie aktualnie obowiązujących przesłanek z art. 38 ust. 1 pkt 4 i 5 wyłącznie do przypadków, w których sprzedaż lasów państwowych związana będzie z realizacją inwestycji celu publicznego, w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami.

Dodatkowo, wprowadzono zmianę polegającą na możliwości zatrudniania pracowników Służby Leśnej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Dalsze procedowanie

31 sierpnia 2015 roku projekt skierowano do Biura Analiz Sejmowych oraz Biura Legislacyjnego. Można się spodziewać, że przedłożenie będzie procedowane w jednej z komisji sejmowych już podczas najbliższego posiedzenia sejmu.

Źródło: sejm.gov.pl

Śr., 2 Wrz. 2015 0 Komentarzy Dodane przez: Monika Małowiecka