Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

W tym tygodniu w parlamencie. Samorządy na tapecie

W bieżącym tygodniu odbędzie się 69. posiedzenie Sejmu RP i 55 posiedzenie Senatu RP. Komisje towarzyszące obu posiedzeniom rozpatrywać będą m.in. sprawy dotyczące funkcjonowania samorządu terytorialnego. Przedstawiamy je poniżej.

5 czerwca (czwartek)

Temat, od którego zaczniemy nie dotyczy wprost zadań JST, jednak poruszamy go ze względu na wagę tematyki, przygotwań do wdrażania funduszy europejskiej nowej perspektywy oraz ze względu, iż przedstawiciele korporacji samorządowych są członkami ciała doradczego ministra gospodarki, konsultującego zapisy Krajowego Programu Reform. Połączone komisje ds. Unii Europejskiej, Finansów Publicznych i Gospodarki wysłuchają informacji komisarz UE ds. programowania finansowego i budżetu Janusz Lewandowski, ministra finansów oraz ministra gospodarki na temat zaleceń Komisji Europejskiej dla Polski w związku z realizacją tzw. Semestru Europejskiego w 2014 r.

Komisja Administracji i Cyfryzacji rozpatrzy sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o senackim projekcie ustawy o petycjach (druk nr 2135). Projekt wpłynął do Sejmu w grudniu ub. roku, na marcowym posiedzeniu przeprowadzono jego pierwsze czytanie i skierowano do komisji. Wybrana podkomisja obradowała także w ubiegłym tygodniu, o czym pisaliśmy. W czwartek przedstawi swoje sprawozdanie.

Odpady regulowane

Pierwsze czytanie poselskiego (SLD) projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (druk nr 2404) przeprowadzą na połączonym posiedzeniu Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Projekt piętnuje obecną dowolność decydowania przez gminę o wyborze metody ustalanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zdaniem projektodawców powinno być „jednolicie wskazane, że gmina ustala na zasadzie jej obowiązku jako organu samorządu terytorialnego” (pisownia oryginalna, cytat za uzasadnieniem do projektu ustawy).

Także w czwartek senackie komisje: Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej; Środowiska oraz Ustawodawcza przeprowadzą pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 615). W opinii projektodawców, jednym z najistotniejszych problemów związanych z wojewódzkimi planami gospodarki odpadami jest przewymiarowanie planowanych mocy przerobowych instalacji do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych. Równie istotną kwestią jest brak uwzględniania w przedmiotowych planach hierarchii postępowania z odpadami, w tym zaplanowania odpowiednich instalacji do przetwarzania odpadów. W związku z tym projekt ustawy przewiduje obowiązek sporządzania przez zarządy województw planów inwestycyjnych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi jako uzupełnienie wojewódzkich planów gospodarki odpadami w zakresie planowania gospodarki odpadami komunalnymi na terenie województwa. Plany inwestycyjne powinny być uszczegółowieniem i uzupełnieniem wojewódzkich planów gospodarki odpadami, poprzez wskazanie instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, które powinny zostać wybudowane w województwie.

Sejmowa Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa: przeprowadzi pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody (druk nr 2355). To świeży projekt, który wpłynął do Sejmu z Senatu w kwietniu br. Zmiana jest jednozdaniowa i brzmi „Skarb Państwa odpowiada za szkody wyrządzone przez żubry, wilki, rysie, niedźwiedzie i bobry.”.

Walki z wiatrakami ciąg dalszy

Po raz kolejny zbierze się podkomisja nadzwyczajna dedykowana rozpatrzeniu poselskiego (PiS) projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (druk nr 758). Projekt ma już swoja historię, wpłynął jeszcze w 2012 r. Dotyczy, jak sami autorzy to określili problemu „szkodliwego wpływu niekontrolowanego rozpowszechniania instalacji wytwarzających energię wiatrową”. Autorzy postulują w projekcie wpisanie elektrowni wiatrowych o mocy ponad 500 KW do katalogu budowli. Minister ochrony środowiska, uzyskałby obowiązek wydawania rozporządzenia określającego warunki techniczne obiektu budowlanego – elektrowni wiatrowej o mocy ponad 500 KW, będzie musiałby je określić z uwzględnieniem 3- kilometrowej strefy ochronnej oraz uwzględnić europejską konwencję o ochronie krajobrazu, bezpieczeństwo środowiska i ochronę przed hałasem i drganiami. Druga zasadnicza zmian, to wprowadzenie obowiązku przeprowadzenia przez organy administracji publicznej rozprawy administracyjnej przed wydaniem decyzji kończących kolejne etapy procedury dotyczące lokalizacji i budowy elektrowni (farm) wiatrowych. Rząd przyjął negatywne stanowisko wobec projektu już w ubiegłym roku.

Podkomisja stała ds. ustroju samorządu terytorialnego Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalne kontynuować będzie rozpatrywanie projektu inicjatywy ustawodawczej dotyczącej nowelizacji ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym.

Finanse województw i budżet zadaniowy państwa

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej wysłucha informacji na temat kontroli gospodarki finansowej województw przez regionalne izby obrachunkowe w bieżącej kadencji samorządu terytorialnego. Przedstawi ją przewodnicząca Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych. Z kolei minister finansów przedstawi Komisji Finansów Publicznych informacja na temat stanu wdrażania budżetu zadaniowego.

6 czerwca (piątek)

Senacka Komisja Nauki, Edukacji i Sportu zajmie się rozpatrzeniem pakietu zmian w ustawie o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, w tym przyjętej przez Sejm 28 maja tzw. zmiany podręcznikowej (druki sejmowe nr 2315, 2391 i 2391-A).

Źródło: sejm.gov.pl i senat.gov.pl

Sob., 31 Mj. 2014 0 Komentarzy Dodane przez: Jarosław Komża