Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach

Zgodnie z art. 24b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne Główny Geodeta Kraju we współpracy z licznymi organami administracji publicznej ma tworzyć teleinformatyczny zintegrowany system informacji o nieruchomościach, zbierający w jednym miejscu wszystkie istotne dane dotyczące nieruchomości. Aktualnie trwają prace nad założeniami funkcjonalnymi systemu.

Zgodnie z przepisami Prawa geodezyjnego i kartograficznego ZSIN ma umożliwiać w szczególności:

 1. prowadzenie centralnego repozytorium kopii zbiorów danych ewidencji gruntów i budynków;
 2. monitorowanie w skali poszczególnych województw oraz całego kraju spójności i jakości zbiorów danych ewidencji gruntów i budynków;
 3. wymianę danych w formie dokumentów elektronicznych między ewidencją gruntów i budynków a innymi rejestrami publicznymi, takimi jak: księga wieczysta, państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju, krajowy rejestr urzędowy podziału terytorialnego kraju, krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, krajowy system ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, w zakresie niezbędnym do prowadzenia tych rejestrów publicznych, a także przekazywanie w formie dokumentów elektronicznych zawiadomień o zmianach danych, dokonywanych w poszczególnych rejestrach publicznych, mających znaczenie dla innych rejestrów publicznych włączonych do zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach;
 4. dokonywanie przez sądy prowadzące księgi wieczyste wymaganych przez KPC sprawdzeń;
 5. weryfikację zgodności danych ewidencji gruntów i budynków z danymi zawartymi w: księgach wieczystych, Powszechnym Elektronicznym Systemie Ewidencji Ludności, krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej oraz krajowym rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju, a także pozyskiwanie danych zawartych w tych rejestrach na potrzeby ewidencji gruntów i budynków;
 6. udostępnianie organom administracji publicznej zintegrowanych zbiorów danych ewidencji gruntów i budynków, niezbędnych do realizacji przez te organy ich ustawowych zadań publicznych, dotyczących w szczególności badań statystycznych, spisów powszechnych, prowadzenia krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, prowadzenia krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju, planowania gospodarczego, planowania przestrzennego, środowiska, ewidencji podatkowej nieruchomości, kontroli państwowej, zwalczania korupcji oraz bezpieczeństwa wewnętrznego;
 7. przeprowadzanie analiz przestrzennych na zbiorach danych ewidencji gruntów i budynków obejmujących obszary większe niż jeden powiat.

Do Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska trafił właśnie projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach określający:

 1. sposób, tryb i standardy techniczne tworzenia i prowadzenia zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach;
 2. treść, formę i sposób przekazywania zawiadomień o zmianach danych, dokonywanych w poszczególnych rejestrach publicznych, mających znaczenie dla innych rejestrów publicznych włączonych do zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach.

Rozporządzenie zakłada, że infrastrukturę techniczną ZSIN będą stanowić:

 1. integrująca platforma elektroniczna (IPE), tworzona i utrzymywana przez Głównego Geodetę Kraju, a zapewniająca:
  a)    prowadzenie centralnego repozytorium, którego dane pod względem ich treści są kopią danych ewidencji gruntów i budynków, na bieżąco aktualizowaną w powiązaniu z procesem aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków,
  b)    komunikację między rejestrami publicznymi, w tym wymianę danych między tymi rejestrami oraz zawiadomień o zmianach danych tych rejestrów,
  c)    tworzenie i udostępnianie organom administracji publicznej oraz sądom prowadzącym księgi wieczyste danych centralnego repozytorium,
  d)    przeprowadzanie analiz przestrzennych na zbiorach danych centralnego repozytorium obejmujących obszar całego kraju, wybranych województw bądź grupy powiatów;
 2. interfejsy i odpowiednie mechanizmy systemów teleinformatycznych, stosowanych do prowadzenia rejestrów włączonych do ZSIN, umożliwiające korzystanie ze zbiorów danych tych rejestrów przez użytkowników ZSIN w niezbędnym zakresie.

Jak wskazują projektodawcy ze względu na złożony charakter tworzonego systemu, dużą liczbę podmiotów zaangażowanych w jego tworzenie, a także zróżnicowany stan danych utrzymywanych przez starostów (część danych przechowywana jest jeszcze w postaci analogowej), proces dochodzenia do pełnej funkcjonalności systemu będzie rozłożony w czasie. Zakłada się, że zostanie on zakończony w ciągu 42 miesięcy od wejścia w życie rozporządzenia.

Czw., 10 Mj. 2012 0 Komentarzy Dodane przez: Grzegorz P. Kubalski