Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Echa z Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej KWRiST

Echa z Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej KWRiST fot. canva

12 grudnia 2022 r. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej. Dyskusje dotyczyły wielu zmian legislacyjnych m.in. odnośnie składek dla osób bezrobotnych, nowych oddziałów SOR, czy skierowań na leczenie uzdrowiskowe. Udało się jednogłośnie zaopiniować pozytywnie trzy projekty. Pozostałe nowelizacje natomiast wymagają dokładnego rozważenia lub dopracowania w przyszłych dniach.

Akty zaopiniowane pozytywnie:

  1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.
  2. Projekt ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców (Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej)
  3. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.


Nad resztą tematów natomiast dyskutowano dłużej.

Jednym z ważniejszych elementów rozmów był projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Zdrowia).

Projekt wprowadza dolny próg liczby specjalistycznych ZRM. Zakłada się, że na każde rozpoczęte 10 podstawowych zespołów w województwie powinien przypadać co najmniej jeden zespół specjalistyczny, przy czym mediana czasu dotarcia tych zespołów na miejsce zdarzenia – w skali każdego miesiąca – powinna być nie większa, niż 20 minut. W projekcie wprowadza się m.in. motocykle ratunkowe oraz kursy postępowania w sprawach nagłych. Skrócono także planowany czas dojazdu ratownictwa medycznego z 60 do 45 minut z miejsca zdarzenia.

Uwagi co do nowelizacji były liczne. Sprowadzały się głównie do liczby oddziałów Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych. Członkowie Zespołu zaznaczali, iż liczba mieszkańców danego regionu nie jest miarodajną wartością pozwalającą na ustalenie, czy w danym miejscu powinien być SOR. Warto wziąć pod uwagę również inne czynniki wpływające na przepływ większej ilości ludzi. Szczególnie należy zwrócić uwagę na czynnik turystyczny, który ma zdecydowany wpływ na liczbę przebywających osób na danym terenie.

Przedstawiciele ZPP akcentowali dodatkowo, iż liczba oddziałów specjalistycznych rok rocznie spada. Palącym problemem są także braki kadrowe, co nie zostało w żaden sposób rozwiązane w projekcie.

Samorządowcy zwracali także uwagę na regulacje dotyczące likwidacji oddziałów SOR w przypadku niespełniania wymagań ustawowych. Zbyt radykalnym rozwiązaniem jest to polegające na możliwości rozwiązania umowy z SORem ze względu na stosunkowo błahe uchybienia. Powinno to być poddane dokładnym rozważeniom.

Zespół odroczył więc finalne opiniowanie projektu do 22 grudnia.

Inną regulacją nad którą pochylił się Zespół był projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową.

Rekomendowanym rozwiązaniem jest wdrożenie usługi e-skierowania, która docelowo wyeliminuje postać papierową skierowań wystawianych przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitacje uzdrowiskową. Proponowane rozwiązania legislacyjne umożliwią wystawianie przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego skierowań w postaci elektronicznej, bez konieczności czasochłonnej czynności ręcznego wypełniania druku skierowania na ten rodzaj świadczeń oraz wysyłki skierowania do właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ, która musi nastąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami Ministra Zdrowia, w terminie 30 dni od dnia jego wystawienia. Rozwiązanie to ma przyspieszyć proces obsługi pacjentów.

Uwagi ze strony samorządowej dotyczyły przede braku wzoru e-skierowania załączonego do projektu. Taki bowiem powinien być zaprezentowany stronom opiniującym.

Projekt zostanie zaopiniowany obiegowo do dnia 22 grudnia.

Następnie rozmówcy poruszyli temat projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej)

Nowelizacja przewiduje wprowadzenie formy mieszkań wspomaganych zgodnie z kierunkami Strategii rozwoju usług społecznych, polityki publicznej do roku 2030  (z perspektywą do 2035 r.) przejętej Uchwałą nr 135 Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2022 r. Ministerstwo proponuje w projekcie także uregulowanie usługi sąsiedzkiej, jako formy realizacji usług opiekuńczych. Będzie pomocą głównie dla osób starszych np. przy robieniu zakupów, sprzątaniu, które jeszcze nie wymagają pomocy w formie usług opiekuńczych. Nowelizacja przewiduje też rozszerzenie działalności domów pomocy społecznej o świadczenie wsparcia również krótkookresowego.

ZPP w uwagach skupiło się na takim fakcie, że w żadnym miejscu nowelizowanych przepisów nie wskazano, że świadczący ten rodzaj opieki ma uprawnienie do wynagrodzenia za swoją pracę. Uzasadnienie projektu natomiast sugeruje, że gmina będzie mogła decydować w zależności od indywidualnych potrzeb i możliwości o formie podejmowania współpracy, co wskazuje, że udzielający pomocy sąsiedzkiej winien otrzymać przynajmniej minimalne wynagrodzenie za pracę. Takie ujęcie pomocy sąsiedzkiej w kontekście wynagrodzenia w żaden sposób nie odróżnia jej od opiekunów osób starszych zatrudnianych przez OPS. Strona samorządowa nie zgodziła się także z zapisem dotyczącym obowiązku ukończenia szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla potencjalnych opiekunów. Może to skutecznie zniechęcić potencjalnych chętnych ze względu na dodatkową przesłankę.

Obecnie projekt jest nadal na etapie konsultacji, po ich zakończeniu zespół otrzyma ostateczny tekst ustawy do zaopiniowania.

W sprawach przedstawiciele samorządów zaznaczyli kwestię wniosku ZPP z dnia 7.12.2022 r. w sprawie zniesienia obowiązku opłacania składek dla osób bezrobotnych niepobierających zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium w związku z uchwaloną w dniu 16 listopada 2022 r. ustawą o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw.

Wątpliwości dotyczyły tego, czy po wejściu w życie ustawy, w Powiatowych Urzędach Pracy pozostanie obowiązek zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego wszystkich osób bezrobotnych, natomiast opłacanie składki dotyczyć będzie jedynie osób bezrobotnych pobierających zasiłek lub stypendium. ZPP zapytało również, jak od strony praktycznej będzie wyglądała kwestia opłacania składek za osoby bezrobotne niepobierające zasiłku lub stypendium zarejestrowane przed 1 stycznia 2023 r. za 2022 r. 1 stycznia 2023 r. bowiem utraci moc art. 86 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z którym środki z budżetu państwa na składki otrzymują jst, jako dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej.

Strona samorządowa czeka na oficjalną odpowiedź.

 

Jak bumerang powrócił temat rozporządzenia dot. funduszu ryczałtowego.  Ze strony ZPP w tej kwestii wybrzmiał apel, aby na posiedzeniu KWRiST zjawił się osobiście Minister Edukacji i Nauki - Przemysław Czarnek. To zdecydowanie zwiększyłoby możliwość zrozumienia motywacji resortu, a także umożliwiłoby prawidłową interpretację przepisów.

Śr., 14 Gr. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Gabriela Trocka