Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Dodatkowy urlop opiekunom dzieci do lat 3 - projekt ustawy

Dodatkowy urlop opiekunom dzieci do lat 3 - projekt ustawy fotolia.pl

W ramach KWRiST do zaopiniowania wpłynęła nowelizacja "ustawy żłobkowej" tj. ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu. Zmiany przewidują m.in. dodatkowy urlop wypoczynkowy dla opiekunów, wprowadzenie tytułów honorowych oraz zniżek na przejazdy transportem publicznym.

Projektowane zmiany podyktowane są potrzebą ustanowienia systemu nagradzania i uhonorowania wykonujących zawód zaufania publicznego, jakim jest zawód opiekuna, dziennego opiekuna i niani. Wysokość wynagrodzenia wykonujących ten zawód jest dalece niesatysfakcjonująca. Jednocześnie na wykonujących ten zawód ciąży, zgodnie z ustawą żłobkową ogromna odpowiedzialność i wymogi co do podnoszenia kwalifikacji i posiadania wszechstronnego wykształcenia. Ta rozbieżność powoduje, że wykwalifikowane osoby rezygnują z tej formy zatrudnienia lub zmuszone są do podjęcia dodatkowego zatrudnienia. Celowym jest natomiast, aby osoby sprawujące opiekę w ramach żłobków, klubów dziecięcych i innych form, cechowały się wysokim stopniem motywacji oraz kwalifikacji osobistych i naukowych.

Dodatkowy urlop

Zmiany przewidują przyznanie opiekunom świadczącym łączną, faktyczną pracę w nieprzerwanym okresie 5 lat dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 5 dni na 2 lata pracy.

Pierwszeństwo dzieci opiekunów w kolejce do żłobka

Statut żłobka ma być poszerzony dodatkowo o preferencje przyjmowania dzieci opiekunów będących pracownikami żłobka lub klubu dziecięcego i dziennych opiekunów. Dotychczas preferencje dotyczyły wyłącznie dzieci niepełnosprawnych oraz z rodzin wielodzietnych.

Odznaczenia

Planuje się także objęcie opiekunów ochroną przewidzianą dla funkcjonariuszy publicznych oraz uzyskaniu przez opiekunów prawa posługiwania się legitymacją służbową. Minister właściwy ds. rodziny będzie miał upoważnienie do ustanawiania jej wzoru oraz trybu nadawania. Minister ten będzie także mógł przyznawać tytuł "Zasłużonego Opiekuna Małego Dziecka" oraz "Medalu za Długoletnią Pracę".

Ulga na transport publiczny

Projektodawcy proponują przyznanie opiekunom dzieci w wieku do lat 3 uprawnienia do ulgi 33% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych i uprawnienia do ulgi 33% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej, na podstawie biletów imiennych miesięcznych.

Dzień Opiekuna Małego Dziecka

Ustawa wprowadza także "Dzień Opiekuna oraz uprawnienia i obowiązki opiekuna". W rozdziale tym ustanawia się szczegółowy katalog obowiązków opiekuna w żłobku, klubie dziecięcym, dziennego opiekuna oraz niani. Dodatkowo ustanawia się dzień 4 kwietnia Dniem Opiekuna Małego Dziecka. Zdaniem autorów ustawy, ustanowienie dnia 4 kwietnia Dniem Opiekuna Małego Dziecka nie tylko uhonorowywałoby trudy codziennej pracy opiekunów i podniosłoby rangę ich zawodu, ale przede wszystkim stanowić miałoby zachętę do jego podjęcia.

Pt., 9 Gr. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Gabriela Trocka