Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Program przeciwdziałania niedoborowi wody. Trwają konsultacje z ministerstwem

Program przeciwdziałania niedoborowi wody. Trwają konsultacje z ministerstwem fotolia.pl

Do konsultacji publicznych trafił projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania niedoborowi wody na lata 2022–2027 z perspektywą do roku 2030. Według resortu infrastruktury ma to być systemowa odpowiedź na rosnący problem deficytu wody w naszym kraju.

Jeśli faktycznie zostanie przyjęty, program przeciwdziałania niedoborowi wody (PPNW) ma się skupiać w swym założeniu na zwiększeniu retencji wody w Polsce. Zgodnie z projektem, cel główny PPNW mają wspierać trzy cele szczegółowe: wskazanie i realizacja działań z zakresu budowy zintegrowanego systemu naturalnej i sztucznej retencji wodnej; stworzenie warunków do zrównoważonego wykorzystania zasobów wodnych; wzmocnienie świadomości społecznej w zakresie potrzeby retencjonowania i oszczędzania wody.

Poza częścią analityczną sytuacji wodnej kraju (w tym oszacowania zasobów wodnych i obecnego stanu retencji), w projekcie PPNW zawarto proponowane działania mające na celu zwiększenie retencji wód. Według Ministerstwa można je będzie podzielić na 14 typów, m.in. renaturyzację rzek, realizację obiektów retencjonujących wodę, tworzenie i odtwarzanie zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i przywodnych czy przekształcanie wybranych suchych zbiorników przeciwpowodziowych w wielofunkcyjne zbiorniki retencyjne.

Program przeciwdziałania niedoborowi wody zakłada realizację 727 inwestycji, w tym 94 obiektów retencjonujących wodę (zbiorniki) oraz 633 obiektów kształtujących retencję (budowli piętrzących, budowli regulacyjnych i innych). Ministerstwo podaje jednakże wyłącznie przybliżone sumaryczne kwoty inwestycji.

Jak wskazuje się w ocenie skutków regulacji potencjalnym źródłem finansowania zaproponowanych w programie działań będą: środki własne PGW Wody Polskie, budżet państwa, środki własne gmin oraz środki ze źródeł zewnętrznych: NFOŚiGW, WFOŚiGW, pochodzące z budżetu UE oraz ewentualnie środki z pożyczek i kredytów lub innych form wsparcia realizacji inwestycji i działań, udzielonych przez Europejski Bank Inwestycyjny i Bank Światowy. 

W samym projekcie programu nie ma propozycji zmian legislacyjnych.

W czasie trwania konsultacji społecznych projektu PPNW zostało złożonych łącznie 319 uwag i wniosków. Obecnie trwa etap konsultacji publicznych i opiniowania. Projekt ma zostać zaopiniowany przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego. 

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania niedoborowi wody na lata 2022–2027 z perspektywą do roku 2030 został przygotowany w celu wdrożenia Programu przeciwdziałania niedoborowi wody opracowanego na podstawie Założeń do Programu przeciwdziałania niedoborowi wody na lata 2021–2027 z perspektywą do roku 2030, przyjętych w drodze uchwały nr 92 Rady Ministrów z dnia z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przyjęcia „Założeń do Programu przeciwdziałania niedoborowi wody na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030”.

Z projektem PPNW, uzasadnieniem i oceną skutków regulacji można zapoznać się na stronie Ministerstwa.

Śr., 27 Lp. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Adrian Pokrywczyński