Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Pomoc dla przedsiębiorców - pobrexitowa rezerwa dostosowawcza. Projekt rozporządzenia Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej

Pomoc dla przedsiębiorców - pobrexitowa rezerwa dostosowawcza. Projekt rozporządzenia Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej fotolia.pl

W ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, do zaopiniowania wpłynął projekt Rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania pomocy ze środków w ramach pobrexitowej rezerwy dostosowawczej.

Powodem uchwalenia aktu była konieczność jak najszybszego umożliwienia wykorzystania środków pochodzących z pobrexitowej rezerwy dostosowawczej przeznaczonej na łagodzenie negatywnych skutków wystąpienia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej oraz zorganizowania sprawnej dystrybucji tych środków do ostatecznych odbiorców - przedsiębiorców. Rezerwa jest nowym, specjalnym instrumentem, wdrożonym na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1755 z dnia 6 października 2021 r. ustanawiającym pobrexitową rezerwę dostosowawczą (Dz. Urz. UE L 357 z 08.10.2021, str. 1).

Projektowane rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania pomocy publicznej w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, pomocy de minimis oraz podmiot udzielający pomocy, uwzględniając konieczność zapewnienia zgodności tej pomocy z rynkiem wewnętrznym, efektywnego i skutecznego jej wykorzystania oraz przejrzystości jej udzielania. Projektowane rozporządzenie zapewni możliwość udzielania wsparcia w ramach rezerwy odwołując się do wybranych rodzajów pomocy publicznej wskazanych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.U. L 187 z 26.6.2014, str. 1, z późn. zm.) oraz pomocy de minimis zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013., str. 1, z późn. zm.).

RODZAJE POMOCY FINANSOWEJ:

  1. regionalna pomoc inwestycyjna;
  2. pomoc na usługi doradcze na rzecz MŚP;
  3. pomoc na udział MŚP w targach;
  4. pomoc szkoleniowa.

Rodzaje te stanowią pomoc publiczną, do której mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji UE nr 561/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu u art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1 z późn. zm.2)).

Wyróżnia się też pomoc „de minimis”, (specyficzny rodzaj wsparcia publicznego, obecny w wielu programach, z których mogą skorzystać polscy przedsiębiorcy. Jego koncepcja wywodzi się z założenia, że wsparcie o stosunkowo niskiej (dla państwa, niekoniecznie dla przedsiębiorcy) wartości nie jest w stanie naruszyć konkurencji na rynku.)
Do niej mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji UE nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 215 z 07.07.2020, str. 3)

STAWKI DLA POSZCZEGÓLNYCH REGIONÓW

Dostosowana kwota pomocy publicznej, o której mowa w art. 4 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 651/2014, wynosi:

  • 37,5 mln euro – dla inwestycji realizowanych na obszarach należących do województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego oraz do podregionu siedleckiego;
  • 30 mln euro – dla inwestycji realizowanych na obszarach należących do województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, zachodniopomorskiego oraz do regionu mazowieckiego regionalnego, z wyjątkiem podregionu siedleckiego;
  • 26,25 mln euro – dla inwestycji realizowanych na obszarach regionu warszawskiego stołecznego należących do gmin: Dąbrówka, Dobre, Jadów, Kałuszyn, Kołbiel, Latowicz, Mrozy, Osieck, Serock, Siennica, Sobienie-Jeziory, Strachówka i Tłuszcz;
  • 22,5 mln euro – dla inwestycji realizowanych na obszarach należących do województw: pomorskiego i śląskiego;
  • 18,75 mln euro – dla inwestycji realizowanych na obszarach należących do województw: dolnośląskiego i wielkopolskiego, z wyłączeniem obszarów wskazanych w pkt 6, oraz obszarach regionu warszawskiego stołecznego należących do gmin: Baranów, Błonie, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów, Kampinos, Leoncin, Leszno, Nasielsk, Prażmów, Tarczyn, Zakroczym i Żabia Wola;
  • 15 mln euro – dla inwestycji realizowanych na obszarach należących do miast Poznania i Wrocławia oraz do podregionu poznańskiego

Pomoc publiczna może być udzielona, jeżeli przedsiębiorca złożył wniosek o udzielenie pomocy, zwany dalej „wnioskiem”, zgodnie z art. 6 ust. 2 zdanie pierwsze rozporządzenia nr 651/2014. Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc składa wniosek do podmiotu zarządzającego Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną.

Związek Powiatów Polskich wstępnie ocenił projekt pozytywnie. 

Pt., 17 Czrw. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Gabriela Trocka