Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

W końcu jest rządowy projekt nowelizacji ustawy odległościowej

W końcu jest rządowy projekt nowelizacji ustawy odległościowej fotolia.pl

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii skierował do konsultacji publicznych projekt ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw, realizując tym samym obietnice składane przez przedstawicieli rządu w tej kwestii od dobrych kilkunastu, jeśli nie kilkudziesięciu miesięcy. Poniżej prezentujemy podstawowe założenia projektu.

Lokowanie inwestycji

Jak wskazują projektodawcy, głównym założeniem projektu jest utrzymanie podstawowej zasady lokowania nowej elektrowni wiatrowej, stanowiącej, że nowa elektrownia wiatrowa może być lokowana wyłącznie na podstawie MPZP. Obowiązek sporządzenia MPZP lub jego zmiany na potrzeby przedmiotowej inwestycji ma jednak dotyczyć obszaru prognozowanego oddziaływania elektrowni wiatrowej, a nie jak dotąd całego obszaru wyznaczonego zgodnie z zasadą 10H (tj. dla obszaru w promieniu wyznaczonym przez dziesięciokrotność całkowitej wysokości projektowanej elektrowni wiatrowej). 

Według projektu utrzymana ma zostać ustawowa minimalna odległość elektrowni wiatrowej, która nie może być mniejsza niż wyznaczona zgodnie z zasadą 10H. Biorąc jednak pod uwagę ograniczenia wynikające z określenia jednej sztywnej zasady odległościowej, w ocenie autorów projektu bardziej efektywnym podejściem w tym zakresie jest uelastycznienie ww. ustawowej zasady odległościowej i oddanie większego władztwa w zakresie wyznaczania lokalizacji elektrowni wiatrowych poszczególnym gminom w ramach procedury planistycznej zmiany MPZP opracowywanej dla nowej elektrowni wiatrowej. Zgodnie z powyższym, MPZP ma móc określać inną odległość elektrowni wiatrowej od budynku mieszkalnego, mając na uwadze zasięg oddziaływań elektrowni wiatrowej z uwzględnieniem określonej w projekcie nowelizacji bezwzględnej odległości minimalnej (500 metrów). Podstawą dla określania wymaganej minimalnej odległości od zabudowań mieszkalnych mają być wyniki przeprowadzonej prognozy oddziaływania na środowisko (w ramach której analizuje się m.in. wpływ emisji hałasu na otoczenie i zdrowie mieszkańców) wykonywanej w ramach MPZP. Autorzy projektu podkreślają, że aby dodatkowo wzmocnić znaczenie oraz jakość prognozy wykonywanej na potrzeby projektu lub zmiany MPZP dla elektrowni wiatrowej mają być one obowiązkowo uzgadniane, a nie jak dotąd opiniowane, z właściwym Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska (RDOŚ). Identyczna minimalna bezwzględna odległość bezpieczeństwa będzie dotyczyć lokowania nowych budynków mieszkalnych w odniesieniu do istniejącej elektrowni wiatrowej. 

Finalna odległość od zabudowań mieszkalnych ma być weryfikowana i określana w ramach procedury wydawania przez RDOŚ decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla danej inwestycji na podstawie szczegółowego raportu oddziaływania na środowisko przy zachowaniu nowej minimalnej bezpiecznej bezwzględnej odległości od zabudowań mieszkalnych, która zostanie wskazana w ustawie. Zgodnie z projektem nowelizacji, będzie możliwość wydania dodatkowych szczegółowych przepisów dotyczących wytycznych dla RDOŚ oraz dla gmin dotyczących badania i określania oddziaływań elektrowni wiatrowych i ich maksymalnych poziomów.

Gminy, w których już zostały zlokalizowane elektrownie wiatrowe, mają móc lokować w ich otoczeniu budynki mieszkalne w pobliżu elektrowni wiatrowej pod warunkiem spełnienia minimalnej odległości 500 m lub większej wynikającej z przyjętych stref ochronnych w MPZP (w świetle przedstawionego projektu nie będą musiały więc zachowywać odległości obliczonej zgodnie z zasadą 10H).

Rozszerzenie obowiązków konsultacyjnych

Możliwość ww. uelastycznienia przez gminy minimalnej odległości ma być jednak, na co zwracają uwagę projektodawcy, powiązana z dodatkowymi prawami w zakresie konsultacji mieszkańców gmin (podczas dyskusji publicznych). W tym celu w przepisach dotyczących lokowania elektrowni wiatrowych ma zostać wprowadzony obowiązek zorganizowania przez gminę dodatkowych dyskusji publicznych z udziałem zainteresowanych mieszkańców nad możliwymi do ujęcia w zmianie MPZP, w którym przewiduje się granice terenów pod budowę elektrowni wiatrowych, rozwiązaniami dotyczącymi lokalizacji planowanej elektrowni wiatrowej. Dodatkowe dyskusje publiczne mają także dotyczyć opracowanych projektów zmian ww. MPZP. Dodatkowo mają zostać wydłużone terminy i doprecyzowane zasady dotyczące wyłożenia do publicznego wglądu i przyjmowania uwag do projektu MPZP i prognozy oddziaływania na środowisko.

W projekcie określono też, że w dyskusjach publicznych dotyczących MPZP dla elektrowni wiatrowej, uczestniczą obowiązkowo wójt, jego zastępca lub sekretarz gminy, przewodniczący lub wiceprzewodniczący rady gminy lub osoba wskazana przez ten organ, przedstawiciel inwestora w elektrownie wiatrową (jeśli występuje), przedstawiciel gminnej komisji urbanistyczno-budowlanej oraz przedstawiciel właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska.

„Pobliskie gminy”

W celu uwzględnienia interesu mieszkańców pobliskiej gminy, na których może oddziaływać elektrownia wiatrowa powstająca w sąsiedniej gminie, ma zostać wprowadzony także obowiązek uzyskania opinii projektu MPZP dotyczącego elektrowni wiatrowej z władzami gminy pobliskiej, jeżeli zgodnie z wyliczeniem wynikającym z teoretycznego maksymalnego oddziaływania elektrowni wiatrowej wyliczonego według zasady 10H, oddziaływanie takie rozciąga się na teren takiej gminy. Występowanie o opinię gminy pobliskiej ma się odbywać zgodnie przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Mieszkańcy gminy pobliskiej mają być informowani o planowanym terminie zaopiniowania takiego projektu MPZP.

Natomiast w sytuacji, gdy zgodnie z prognozą oddziaływania na środowisko, pomimo przeprowadzonej ww. procedury opiniowania projektu MPZP, taki faktyczny zasięg oddziaływania rozciągałby się na gminę pobliską, dla tego fragmentu w obszarze oddziaływania elektrowni wiatrowej gmina pobliska ma musieć przyjąć własny MPZP dla tego terenu.

Z projektem ustawy można się zapoznać tutaj.

Czw., 6 Mj. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel