Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

ZPP interweniuje w sprawie zaliczania odsetek z dotacji celowej do dochodów własnych JST

ZPP interweniuje w sprawie zaliczania odsetek z dotacji celowej do dochodów własnych JST fotolia.pl

W piśmie przesłanym do Ministerstwa Finansów i Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, Związek Powiatów Polskich zwrócił uwagę na kwestię odsetek z dotacji celowej. Powołując się na stosowne przepisy ZPP uważa, że powinny być one zaliczane do dochodów własnych JST. W piśmie zwrócono też uwagę na przypadki telefonicznego wymuszania zwrotu odsetek, które to działanie Związek uważa za niedopuszczalne.

Formułując wniosek na temat odsetek, ZPP przywołał art. 5 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, który traktuje, że źródłem dochodów własnych powiatu są odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej. W związku z powyższym odsetki stanowią odrębne od dotacji celowej źródło dochodu powiatu. Także odsetki gromadzone na rachunku bankowym pochodzące z dotacji celowej nie powinny być traktowane inaczej, gdyż przepisu szczególnego w tej sprawie nie zawiera ani ustawa o finansach publicznych, ani ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

ZPP zwrócił również uwagę za fakt, że decyzje zobowiązujące samorządy do zwrotu przedmiotowych odsetek dotyczą dotacji celowej przekazywanej m.in. na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej, nadzór budowalny i domy pomocy społecznej. Aktualnie samorządy odwołują się od wydawanych decyzji, jednak zdarza się, że są zmuszane do zwrotu odsetek. „Jest rzeczą zdumiewającą, że w sytuacji kiedy wysokość dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej nie pokrywa realnych kosztów ich realizacji, samorządy otrzymują decyzje dotyczące zwrotu odsetek bankowych od tego typu środków” – czytamy w piśmie.

Jak podkreśla ZPP, zarówno w doktrynie jak i orzecznictwie prezentowany jest bowiem pogląd, który należy w pełni zaaprobować, zgodnie z którym pojęcie „pobrane dochody” użyte w art. 255 ustawy o finansach publicznych odnosi się do dochodów przekazanych przez zobowiązane podmioty na rachunek bankowy jednostki samorządu terytorialnego. Oznacza to, że przepis art. 255 ustawy o finansach publicznych dotyczy tylko takich dochodów, które samorząd uzyskuje w związku z faktem, że realizują dane zadanie i są one przekazywane przez podmioty, które z usług świadczonych przez samorząd korzystają lub w inny sposób zostają zobowiązane do ich uiszczenia np. opłaty za pobyt w Środowiskowych Domach Samopomocy, wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych, wpływy z opłat związanych z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami. Odsetki bankowe od środków dotacji celowej nie spełniają wskazanej przesłanki, bowiem narastają automatycznie w związku z oprocentowaniem rachunku bankowego.

Śr., 9 Wrz. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Małgorzata Orłowska