Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zmiany w ustawie o umowie koncesji oraz w nowym PZP – 1 stycznia 2021 r. coraz bliżej

Zmiany w ustawie o umowie koncesji oraz w nowym PZP – 1 stycznia 2021 r. coraz bliżej fotolia.pl

Nowe Prawo zamówień publicznych wejdzie w życie od 1 stycznia 2021 roku. Nadszedł więc czas „czyszczenia” nowego PZP oraz ustaw z nim powiązanych, w tym konkretnym przypadku ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, gdyż do zaopiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego skierowano projekt ustawy o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy ­­‒ Prawo zamówień publicznych oraz ustawy ‒ Przepisy wprowadzające ustawę ‒ Prawo zamówień publicznych. Przypomnijmy, że zarówno w toku prac sejmowych w sierpniu 2019 r., jak i w Senacie we wrześniu 2019 r. deklarowano, iż zmiany w okresie vacatio legis na pewno jeszcze będą.

Zmiany w ustawie koncesyjnej

Projektodawcy wyróżnili w tym obszarze w Ocenie Skutków Regulacji zmiany dotyczące w szczególności:

  • Definicji zamawiającego – poprzez uzupełnienie kategorii i dopełnienie w obszarze działalności sektorowej;
  • Wyłączeń stosowania ustawy o umowie koncesji – poprzez  uspójnienie z treścią art. 10 ust. 2 pkt 4 nowego PZP, zawierającego analogiczną normę, przy czym, inaczej niż w nowym PZP, w wyłączeniu odnoszącym się do usług publicznych w zakresie transportu pasażerskiego nie ma ograniczenia tego wyłączenia tylko do usług publicznych transportu pasażerskiego koleją lub metrem, ale obejmuje ono wszystkie rodzaje usług publicznych w zakresie transportu pasażerskiego – różnica ta stanowi odzwierciedlenie różnicy w uregulowaniu zakresu wyłączenia usług publicznych w obszarze transportu pasażerskiego określonego dyrektywą koncesyjną;
  • Określenia progu stosowania przepisów ustawy o umowie koncesji do zawierania umów – poprzez wprowadzenie definicji progu unijnego, która będzie odsyłać do obwiązujących w danym momencie regulacji unijnych;
  • Koncesji mieszanych obejmujących jednocześnie różne rodzaje umów koncesji (roboty budowlane, usługi, usługi społeczne i inne szczególne usługi) oraz udzielanych na podstawie różnych reżimów prawnych, tj. obejmujących zarówno umowy koncesji, jak również zamówienia klasyczne, zamówienia sektorowe, zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa oraz zamówienia objęte wyłączeniem z art. 346 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – poprzez dostosowanie ich do brzmienia nowego PZP;
  • Uwzględnienia wśród zasad zawierania umów koncesji konieczności wykrywania i eliminowania konfliktów interesów;
  • Umów koncesji zastrzeżonych oraz umów na usługi społeczne i inne szczególne usługi, mających służyć uwzględnieniu aspektów społecznych przy udzielaniu i realizacji umów koncesji na roboty budowlane lub usługi – poprzez powiązanie z regulacjami prawa zamówień publicznych;
  • Obligatoryjnych i fakultatywnych podstaw wykluczenia z postępowania w sprawie zawarcia umowy koncesji oraz kryteriów oceny ofert – poprzez pełniejsze i bardziej przejrzyste oddanie podstaw wykluczenia wykonawców wynikających z dyrektyw UE;
  • Zasad wnoszenia skarg do sądu w ramach środków ochrony prawnej w postępowaniach o zawarcie umowy koncesji – na zasadach opisanych w prawie zamówień publicznych.

Zmiany w samym PZP

Jak wskazują projektodawcy, zmiana nowego PZP jest efektem analizy jego przepisów w okresie vacatio legis oraz powstałej w jej wyniku potrzeby doprecyzowania brzmienia poszczególnych jej przepisów, celem usunięcia wątpliwości interpretacyjnych, jakie mogą powstać w związku z ich stosowaniem – tak, aby w jak najlepszym stopniu odzwierciedlić regulacje unijnych dyrektyw w sprawie zamówień publicznych i ułatwić stosowanie prawa przede wszystkim w obszarze uproszczonej procedury poniżej progów unijnych i kontroli. W ramach proponowanych zmian zawarto m.in. modyfikację w regulacji dot. waloryzacji wynagrodzenia w przypadku wydłużonego czasu między wyborem wykonawcy a zawarciem umowy, upraszczającą stosowanie przepisu i oddającą w pełni pierwotny zamiar ustawodawcy.

W sposób szczególny wyróżniono natomiast następujące zmiany:

  • przywrócenie dotychczasowego brzmienia art. 142 ust. 1 dawnego PZP – tak, aby nie ograniczać zawierania umów w sprawie zamówienia publicznego wyłącznie do 4 lat (vide projektowany art. 434 ust. 1); ma to przede wszystkim znaczenie przy wieloletnich umowach na roboty budowlane;
  • ograniczenie łącznej maksymalnej wysokości kar umownych określanych w umowach w sprawie zamówienia publicznego; zgodnie z projektowanym art. 436 pkt 3 nowego PZP, łączna wysokość kar umownych nie mogłaby przekroczyć 20% wartości netto umowy; wprowadzenie górnych ustawowych limitów kar umownych ma zdaniem autorów projektu zapobiec nakładaniu przez zamawiających zbyt wysokich kar na wykonawców – tak, aby zapewnić realne zrównoważenie stron w umowach w sprawie zamówienia publicznego.

Z projektem można się zapoznać tutaj.

Śr., 29 Lp. 2020 0 Komentarzy
Bartłomiej Zydel
Redaktor Bartłomiej Zydel