Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Nowela Prawa energetycznego – liczniki umożliwiające zdalne odczyty

Nowela Prawa energetycznego – liczniki umożliwiające zdalne odczyty fotolia.pl

Ministerstwo Klimatu skierowało do zaopiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw. Projekt, nad którym prace rozpoczęły się jeszcze w Ministerstwie… Energii. 

Przejście na liczniki ze zdalnym odczytem – dla jednostek sektora finansów publicznych bezkosztowo

Jak wskazują projektodawcy, poprzez przyjęcie projektowanej ustawy mają zostać wprowadzone systemowe rozwiązania w zakresie systemu inteligentnego opomiarowania polegające na obowiązku instalacji do dnia 31 grudnia 2028 r. liczników zdalnego odczytu skomunikowanych z systemem zdalnego odczytu w punktach pomiarowych, stanowiących co najmniej 80 % łącznej liczby punktów pomiarowych u odbiorców końcowych przyłączonych do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV należących do tego operatora, zgodnie z harmonogramem określonym w ustawie oraz na powołaniu Operatora Informacji Rynku Energii, którego rolą będzie utworzenie i rozwój centralnego systemu informacji rynku energii.

Instalacja liczników zdalnego odczytu odbywać się będzie (nowy art. 11u ust. 2 Prawa energetycznego) zgodnie z poniższym harmonogramem, tj. do dnia:

  1. 31 grudnia 2023 r. - w punktach poboru energii stanowiących co najmniej 15%;
  2. 31 grudnia 2025 r. − w punktach poboru energii stanowiących co najmniej 35%;
  3. 31 grudnia 2027 r. − w punktach poboru energii stanowiących co najmniej 65%.

Natomiast w Ocenie Skutków Regulacji przyjęto, że jednostki sektora finansów publicznych partycypować będą w trzech z pięciu kluczowych korzyści wynikających z wdrożenia projektu – ograniczeniu odczytów w trybie inkasenckim (korzyść OSD w 90% przeniesiona na odbiorców), redukcji strat handlowych i technicznych (korzyść OSD w 50% przeniesiona na odbiorców) oraz zmniejszeniu udziału we wsparciu utrzymania i budowy nowych źródeł wytwórczych. Ponadto założono, że dwie pozostałe kluczowe korzyści, tj. wynikające z modyfikacji zachowań w zakresie zużycia energii elektrycznej (obniżenie zużycia) oraz czynnego uczestnictwa w rynku energii będą nieosiągalne dla JSFP z uwagi na charakter prowadzonej przez nie działalności oraz charakterystykę zużycia.

Wzmocnienie pozycji Prezesa URE

Projekt zakłada m.in. zmianę sposobu zatwierdzania taryf przez Prezesa URE (art. 47 ust. 2a Prawa energetycznego). Według projektu ma przybrać ono formę uznaniową – poprzez proponowaną zmianę przepisu z „Prezes URE […] zatwierdza” na „Prezes URE […] może zatwierdzić”.

…przy usunięciu wydawania opinii dot. drugiej zasady łączenia

Równocześnie w projekcie przewidziano usunięcie z zakresu działania Prezesa URE wydawania, na wniosek organu właściwego do wydania pozwolenia zintegrowanego, o którym mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska, opinii dotyczącej skutków ekonomicznych, w tym wpływu na opłacalność wytwarzania energii, zastosowania do źródeł spalania paliw drugiej zasady łączenia, o której mowa w art. 157a ust. 2 pkt 2 Prawa ochrony środowiska.

Umowa tylko w lokalu przedsiębiorstwa albo na odległość

Autorzy projektu zwrócili uwagę na to, że problem zawierania umów poza lokalem przedsiębiorstwa sygnalizowany był przez Prezesa URE kilkukrotnie (co potwierdza Najwyższa Izba Kontroli w Informacji o wynikach kontroli Ochrona praw konsumenta energii elektrycznej, wskazując, że „Prezes URE kilkukrotnie zwracał się do Ministra Energii z propozycjami zmian legislacyjnych, w tym wprowadzenie zakazu sprzedaży w formule bezpośredniej akwizycji”, str. 10) i wymaga pilnego rozwiązania w związku licznymi przypadkami oszustw oraz wprowadzania w błąd odbiorców paliw i energii w gospodarstwach domowych podczas sprzedaży bezpośredniej w tzw. formule door-to-door.

W związku z tym zaproponowane zostało stworzenie zakazu zawierania tego typu umów poza lokalem przedsiębiorstwa. Niemniej wprowadzanie zakazu zawierania umów sprzedaży paliw gazowych i energii elektrycznej poza lokalem przedsiębiorstwa nie będzie ograniczać przy tym możliwości zawarcia takiej umowy na odległość (np. telefonicznie) czy w punkcie sprzedawcy umiejscowionym np. w galerii handlowej – wskazują projektodawcy. W ich ocenie zakaz ten nie spowolni ani nie wstrzyma dokonywania zmian sprzedawcy – wręcz przeciwnie, stworzenie systemu ochrony praw odbiorców powinno zmobilizować odbiorców do podejmowania aktywnych działań na rynku paliw gazowych i energii elektrycznej.

Legalizacja – doprecyzowanie i rozszerzenie przepisów koronawirusowych

Zmiana przepisów epizodycznych w ustawie – Prawo o miarach dotyczy m.in. dodania – obok już wprowadzonego poprzednią nowelizacją – nowego okresu odraczania terminu dokonania legalizacji ponownej i zezwalania na dalsze użytkowanie przyrządów pomiarowych, wobec których dokonano takiego odroczenia przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Jak wskazują projektodawcy, okres do 6 lub 12 miesięcy wyznaczany będzie mógł być w zależności od sposobu wyrażania ważności okresu legalizacji, liczonej w miesiącach lub latach. Ponadto dodana ma zostać również możliwość odraczania legalizacji ponownej wobec przyrządów pomiarowych, wprowadzonych do obrotu lub użytkowania po dokonaniu oceny zgodności. 

Z projektem można się zapoznać tutaj.

Pt., 17 Lp. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel