Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Najbliższy tydzień w KWRiST

Najbliższy tydzień w KWRiST fotolia.pl

W najbliższym tygodniu odbędą się cztery posiedzenia Zespołów Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w formie wideokonferencji.

Posiedzenie Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej odbędzie się 18 września br. o godzinie 9.00. Porządek posiedzenia obejmuje:

 1. Sprawy różne: Wniosek Związku Powiatów Polskich dotyczący nakładania kar na świadczeniodawców realizujących umowy w zakresie ratownictwa medycznego za brak lekarzy w zespołach „S”.
 2. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań zdrowotnych dla kandydata na dawcę komórek rozrodczych w celu dawstwa partnerskiego i dawstwa innego niż partnerskie oraz dla biorczyni komórek rozrodczych i zarodków oraz szczegółowych warunków pobierania komórek rozrodczych w celu zastosowania w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji (MZ 1467).
 3. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie nadania statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej sołectwom: Czarna, Czarniecka Góra, Błotnica i Janów, położonym na obszarze gminy Stąporków.
 4. Projekt Sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy
  w Rodzinie w 2022 za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.
 5. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładów aktywności zawodowej.
 6. Projekt Sprawozdania z konsultacji społecznych oraz wersję Programu Rozwoju Rynku Pracy i Edukacji do 2030 roku „Kompetentna Małopolska” (ROPS Kraków).

Posiedzenie Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu zaplanowano na 19 września br. na godzinę 13.00. Porządek obrad tego posiedzenia wygląda następująco:

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
 2. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 22 sierpnia 2019 r. w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego.
 3. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.
 4. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej.
 5. Sprawy różne.

Posiedzenie Zespołu ds. Energii, Klimatu i Środowiska przewidziano na 20 września br. na godzinę 10:00. Podczas posiedzenia zostaną omówione:

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych.
 2. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie minimalnych rocznych poziomów recyklingu dla opakowań wielomateriałowych oraz dla opakowań po środkach niebezpiecznych, poniżej których nie mogą zostać określone poziomy w porozumieniu zawieranym z marszałkiem województwa.
 3. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi.
 4. Sprawy różne:
  1. Informacja Ministerstwa Klimatu i Środowiska na temat propozycji rozwiązań dotyczących odprowadzania nadwyżek wpłat, o których mowa w art. 404 ustawy Prawo ochrony środowiska do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska.
  2. Wniosek Związku Powiatów Polskich o dyskusję na temat procedur wycinkowych w kontekście inwestycji drogowych.

Posiedzenie Zespołu ds. Infrastruktury, Urbanistyki i Transportu odbędzie się 20 września br. o godzinie 13:00. Porządek posiedzenia:

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie określenia wzoru formularza wniosku dotyczącego aktu planowania przestrzennego.
 2. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającego rozporządzenie  w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego.
 3. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie przygotowania projektu planu ogólnego gminy (numer 98 w wykazie prac legislacyjnych MRiT).
 4. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz dokumentów stosowanych w tych sprawach (nr 308).
 5. Propozycje zasad i kryteriów podziału środków rezerwy subwencji ogólnej w roku 2024.
Pt., 15 Wrz. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Alicja Cisowska