Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Relacja z marcowego posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Relacja z marcowego posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego .

Omówienie wyników kontroli NIK, nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, obowiązek ubezpieczenia pojazdów oraz ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych były głównymi tematami posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 27 marca br. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Posiedzeniu współprzewodniczyli Tomasz Szymański, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin. Z ramienia Związku Powiatów Polskich udział wzięli: Jan Grabkowski - Wiceprezes ZPP, Starosta Poznański; Rudolf Borusiewicz - Dyrektor Biura ZPP oraz Jego Zastępca Grzegorz Kubalski.

Ustawa o pomocy uchodźcom wojny na Ukrainie

Pierwszym punktem obrad było przedstawienie przez Macieja Duszczyka, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji kluczowych zmian w przygotowywanej nowelizacji ustawy dotyczącej pomocy uchodźcom z Ukrainy. Zmiany te są odpowiedzią na dynamicznie zmieniającą się sytuację oraz na wnioski napływające od wojewodów i samorządów.

Jak poinformował Wiceminister przedłużenie obowiązywania ustawy do 30 czerwca br. otwiera drogę do wprowadzenia istotnych modyfikacji, które mają na celu dostosowanie świadczeń i wsparcia do obecnych potrzeb. W trakcie prac nad nowelizacją uwzględniono liczne spostrzeżenia samorządów, które w dużej mierze pokrywały się ze sobą, co świadczy o wspólnych priorytetach i wyzwaniach stojących przed lokalnymi władzami. Wśród planowanych zmian znalazło się usunięcie niektórych drobniejszych przepisów, takich jak opłaty za zdjęcia do dokumentów czy jednorazowe wsparcie finansowe w wysokości 300 złotych. Ponadto, rozważane jest zniesienie artykułu 13 ustawy, który przewiduje wypłaty dla osób udostępniających mieszkanie i wyżywienie uchodźcom, co ma na celu skupienie środków na bezpośredniej pomocy potrzebującym. Pozostaną natomiast pieniądze na zbiorowe zakwaterowanie, znikną testy na covid.

Na podstawie dyrektywy unijnej do 4 marca 2025 roku wydłużone zostaną również przepisy dotyczące przyznawania tymczasowej ochrony uchodźcom. Resort planuje z mocy prawa zmienić status uchodźców z tymczasowej ochrony na prawo do pobytu tymczasowego, który jest korzystniejszy i opisany w ustawie o cudzoziemcach. Zacznie on jednak obowiązywać w momencie odebrania przez obywatela Ukrainy karty prawa do pobytu w Polsce na 3 lata. Przekazana została informacja, że gminy nadal będą rejestrować uchodźców, nadając im PESEL UKR, a dodatkowo – będą potwierdzać tożsamość obywateli Ukrainy.

Na koniec swojej wypowiedzi Maciej Duszczyk podkreślił otwartość na dalsze propozycje i sugestie, które mogłyby ulepszyć projekt nowelizacji. Podczas spotkania z samorządowcami zapowiedział również nadchodzące konsultacje międzyresortowe i społeczne, mające na celu jak najlepsze dopracowanie ustawy.

Marek Wójcik, Sekretarz strony samorządowej, wyraził wdzięczność za przedstawienie planowanych zmian i zaproponował dalsze procedowanie ustawy przez specjalnie powołany już wcześniej Zespół. Podkreślił także potrzebę jednolitej interpretacji przepisów przez różnych wojewodów, co jest kluczowe dla skutecznej realizacji ustawy w różnych regionach Polski.

Omówienie wyników kontroli NIK

W posiedzeniu KWRiST udział wzięli również Wiceprezesi Najwyższej Izby Kontroli Michał Jędrzejczyk, Jacek Kozłowski, Piotr Miklis, a także Mariusz Lenkiewicz oraz Wojciech Zambrzycki, Dyrektorzy Delegatury NIK, którzy przygotowywali raport.

Jako pierwszy głos zabrał Michał Jędrzejczyk który poinformował, że 26 marca br. zostały zaprezentowane opinii publicznej wyniki dwóch planowych kontroli. Pierwsza dotyczyła wsparcia finansowego samorządu przez Państwo w okresie reform podatkowych i odbudowy gospodarki po epidemii COVID-19, druga dotyczyła prawidłowości zapewnienia jednostkom samorządu finansowania zadań publicznych (pisaliśmy o tym tutaj) - W naszej ocenie dane statystyczne publikowane przez ówczesne kierownictwo Ministerstwa Finansów, oparte na klasyfikacji budżetowej, nie przedstawiały realistycznego obrazu sytuacji finansowej samorządów terytorialnych. Działo się tak dlatego, że zaliczono niektóre dochody transferowe do dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego.

W ocenie NIK środki przekazywane w takiej formule stanowiły subwencję z elementami dotacji i nie powinny być zaliczone do dochodów własnych samorządu terytorialnego. Jak wynika z przeprowadzonej kontroli dochody własne samorządów w 2023 roku były realnie niższe niż w 2018 roku, zaś dochody transferowe w 2023 roku przewyższały w wielu sytuacjach ogólne dochody własne samorządu terytorialnego, co oczywiście miało wpływ na samodzielność finansową samorządu terytorialnego w rozumieniu m.in. artykułu 167 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Co więcej, w ciągu ostatnich czterech lat, 2020-2023, odnotowano realny spadek dochodów własnych samorządów terytorialnych.

Jak wskazuje NIK najważniejszą przyczyną spadku dochodów własnych samorządów był spadek dochodów z udziału podatku PIT w wyniku przeprowadzenia programu Polski Ład. Na 65 miast na prawach powiatu, 61 miast na prawach powiatu zanotowało spadek dochodów własnych właśnie z tego tytułu, w porównaniu do 2018 roku. Kolejnym elementem, jest wprowadzenie w okresie 2021-2023 trzech różnych mechanizmów zasilania samorządów, które podzieliły pomiędzy samorządy 35 mld zł. W ocenie NIK te trzy różne mechanizmy były tymczasowe, niespójne i uznaniowe.

- W wyniku kontroli skierowaliśmy wnioski przede wszystkim do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w których wskazaliśmy konieczność przekazania większych środków do samorządów, ograniczając środki rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, np. poprzez zwiększenie subwencji ogólnej dla samorządów terytorialnych. Kolejnym wnioskiem było przekazanie do Ministerstwa ds. transportu kompetencji w zakresie zatwierdzania listy zadań drogowych oraz wprowadzenia reguł i kryteriów przyznawania środków z rezerwy ogólnej. Do Ministra Finansów wskazaliśmy konieczność wprowadzenia nowego systemu dochodów jednostek samorządu terytorialnego, systemu przede wszystkim wolnego od wszelkiego rodzaju dyskrecjonalnych działań władz centralnych. Też wiemy, że te prace się już tworzą, też za to serdecznie tutaj dziękuję Ministrowi Finansów – mówił Michał Jędrzejczyk.

Skierowany został również wniosek do Ministerstwa Finansów o wypłatę wszystkim samorządom zagwarantowanej ustawowo korekty dochodów z CIT za 2022 rok.

Jacek Kozłowski z kolei zaznaczył, że naruszone zostały dwie kluczowe wartości konstytucyjne. - Naruszony został artykuł, w którym gwarantujemy samorządom samodzielność i samodzielność finansowa jest w ocenienie NIK-u warunkiem rzeczywistej samodzielności samorządów, i po drugie zasada decentralizacji państwa. Jeżeli ponad połowa dochodów samorządów jest kształtowana przez dysponenta centralnego, to samodzielność finansowa samorządów staje się fikcją.

Jak dodał Jacek Kozłowski prowadzi to do sytuacji, w której samorządy planując budżety, nie planują nadwyżki operacyjnej, bo nie mają szansy jej zaplanować, w związku z tym nie mają środków na inwestycje. W wielu samorządach realizuje się tylko te inwestycje, na które można dostać środki z zewnątrz, a środki z zewnątrz można dostać nie na inwestycje, które odpowiadają potrzebom mieszkańców, tylko na inwestycje, które zaplanował ktoś z góry, że będzie je dofinansowywał.

NIK zarekomendował również dokonanie oceny wszystkich zadań zleconych administracji rządowej, przekazywanych samorządom. - Istotą zadań zlecanych przez rząd samorządom jest z jednej strony potrzeba zachowania nad tymi zadaniami większej kontroli rządu niż nad zadaniami własnymi, z różnych bardzo powodów. Z drugiej strony niezdolność realizowania tych zadań blisko obywateli, ponieważ w gminie nie ma po prostu administracji rządowej. Ale takie było źródło u początków polskiego samorządu tworzenia zadań zleconych administracji rządowej obok zadań własnych samorządów. Ale miało to być rozwiązanie przejściowe w dużym stopniu. Samorządy w miarę stabilizowania się, umacniania miały te zadania przejmować stopniowo na zadania własne. Tymczasem nastąpił w przeciągu ostatnich 30 lat ogromny rozrost tych zadań. Jest ich coraz więcej - mówił Jacek Kozłowski.

Wiceprezes NIK-u dodał, że zadania zlecone administracji rządowej, zlecane samorządom województw powinny być całkowicie zlikwidowane, ponieważ nie mają żadnego uzasadnienia ustrojowego, natomiast pozostałe zadania zlecone administracji rządowej, w zakresie zadań, które są wykonywane stale, powinny być przekazane na zadanie własne samorządom. Samorządy przez ostatnie 30 lat udowodniły, że są stabilnym, mocnym elementem systemu administracji publicznej zapewniającej wysoką jakość wykonywania usług publicznych obywatelom.

Współprzewodniczący strony samorządowej KWRiST podziękował przedstawicielom NIK-u za udział w posiedzeniu i przedstawieniu najważniejszych kwestii związanych z kontrolą. - Jesteśmy chyba w ostatnim momencie, w których możemy dokonać zmian zarówno w modelu finansowania samorządów, jak chociażby tych o charakterze ustrojowym dotyczących realizowanych zadań. Bardzo dziękuję za te uwagi, bo ostatnią rzeczą, której należałoby sobie życzyć, jest rozlanie się pozwów, które są przygotowywane w samorządach w związku z niedoszacowaniem zadań zleconych. Te kwestie chcemy, podobnie jak i strona rządowa, uregulować stosownymi zmianami prawa i raport NIK-u będzie nam tutaj bardzo przydatny - mówił Krzysztof Żuk.

Z kolei Michał Krawczyk przewodniczący Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, zapewnił, że oba zaprezentowane raporty będą przedmiotem dyskusji i analizy podczas najbliższego posiedzenia Komisji.

Nadużywanie trybu odrębnego przez stronę rządową

W dalszej części posiedzenia strona samorządowa poruszyła problem nadużywania przez stronę rządową trybu odrębnego na podstawie § 98 i 99 pkt 3 Regulaminu pracy Rady Ministrów, w stosunku do projektów dotyczących jednostek samorządu terytorialnego oraz o przestrzegania art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 maja 2005 r. o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej.

Nadużywanie trybu odrębnego dotyczyło m.in. projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw oraz projektu ustawy o ochronie sygnalistów. - Przekładam tę prośbę na bazie konkretnych zdarzeń jakie miały miejsce w ostatnich dniach. Ustawa o sygnalistach, w której samorządy będą odgrywały kluczową rolę, była 15 marca procedowana na Zespole ds. Ochrony Zdrowia. Prosiliśmy o to, aby nie trafiła ona na posiedzenie Rady Ministrów bez naszej opinii. Następnie odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Infrastruktury, na którym skierowano podobną prośbę. Jednak kilka dni później dowiadujemy się, że Rada Ministrów 2 kwietnia tę ustawę przyjęła, bez opinii Komisji Wspólnej, naruszając tym samym przepisy ustawy o KWRiST – powiedział Marek Wójcik.

Skierowana została również prośba, aby strona rządowa nie nadużywała także trybu wyjątkowego, który wiąże się z niekonsultowaniem projektów.

Tryb odrębny został ostatnio również zastosowany w stosunku do regulacji praktycznie w 100% dotyczących samorządów. - Po pierwsze, jest to ustawa, która zmienia ustawę o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw. Kolejny przykład dotyczy ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 21 marca projekt pojawił się w RCL-u, a 25 marca Rada Ministrów ten projekt przyjęła. Nikt w ogóle o ten projekt nas w jakikolwiek sposób nie zapytał, a on znów dotyczy wprost zadań, które realizują samorządy. Dlatego jeżeli są tego typu projekty, to uprzejmie prosimy o to, żeby z nami je konsultować, po pierwsze z szacunku dla strony samorządowej, po drugie po to, żeby ten proces legislacyjny był po prostu lepszy – dodał Marek Wójcik.

Do wypowiedzi odniosła się Katarzyna Nowakowska, Podsekretarz Stanu z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, która zwróciła się z prośbą o zrozumienie pilności, ważności i konieczności wprowadzenia tych wymienionych ustaw. Ustawa o ochronie sygnalistów to jest ustawa, która musi być wdrożona jak najszybciej. Do Trybunału Sprawiedliwości wpłynęła już skarga Komisji na Polskę za niedostosowanie prawa i od tego czasu naliczone nam są kary.

Grzegorz Kubalski, Zastępca Dyrektora Biura Związku Powiatów Polskich przypomniał, że tryb specjalny przewidziany w regulaminie pracy Rady Ministrów dopuszcza pominięcie opiniowania zgodnie z zakresem przewidzianym w regulaminie pracy Rady Ministrów. Opiniowanie projektu przez Komisję Wspólną jest uprawnieniem Komisji Wspólnej wynikającej z ustawy i jako takiej nie może być wyłączone aktem prawa wewnętrznego. - My jesteśmy w stanie zrozumieć argumenty przemawiające za pilnością sprawy. My niejednokrotnie w swojej historii np. pewne rzeczy w ramach Komisji Wspólnej omawialiśmy, czy opiniowaliśmy w trybie obiegowym. Natomiast zdecydowanie nie możemy sobie pozwolić na to, że będziemy ignorowani - dodał Grzegorz Kubalski.

Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych

Kolejny poruszony podczas posiedzenia temat dotyczył prac nad nowelizacją ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

Jako pierwszy głos zabrał Marek Wójcik, Sekretarz strony samorządowej KWRiST, który wskazał, że resorty rządowe przekładają odpowiedzialność za realizację tego projektu między sobą, co utrudnia jego finalizację. Projekt ten, prowadzony był wcześniej przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów (KPRM). Obecnie Ministerstwo Zdrowia przerzuca odpowiedzialność na Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, i na odwrót. Ustawa, która obecnie jest wersją z roku 1959, zawiera wiele istotnych elementów, takich jak kwestie koronera czy rozwiązań dotyczących braku nieruchomości na cele cmentarne, w tym również budowy kolumbariów. Coraz częściej pojawia się potrzeba budowy kolumbariów, jednak istnieją ograniczenia prawne, które utrudniają ich realizację. W związku z tym, skierowano apel do przedstawicieli władz o jasną informację, kto będzie odpowiedzialny za dalsze prace nad projektem oraz kiedy można spodziewać się kolejnej wersji ustawy. Ważną kwestią jest również wyjaśnienie kompetencji poszczególnych resortów, co może przyspieszyć proces legislacyjny.

Wiceminister Krzysztof Szymanek poinformował, że podczas ostatniego posiedzenia Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli zobowiązał się do wystąpienia w sposób regulaminowy o rozstrzygnięcie sprawy kompetencyjnej w tej sprawie i zwrócił się już z wnioskiem do KPRM o ustalenie, które ministerstwo będzie odpowiedzialne za dalsze prace nad projektem.

Prawo wodne - Prawo pierwokupu

W dalszej części spotkania, na wniosek Ministerstwa Infrastruktury, podjęto dyskusję na temat problematyki wykonywania przez Ministra Infrastruktury prawa pierwokupu na podstawie art. 217 ust. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.).

Na podstawie Prawa wodnego, Skarbowi Państwa przysługuje prawo pierwokupu w przypadku sprzedaży nieruchomości obejmującej grunty pod śródlądowymi wodami stojącymi. Prawo pierwokupu wykonuje starosta, czy też prezydent miasta na prawach powiatu. Aby z takiego prawa skorzystać, a to dotyczy tylko ośmiu nieruchomości w skali kraju, muszą być spełnione łącznie dwie przesłanki. Sprzedaż musi dotyczyć gruntów, które były nabyte od Skarbu Państwa po 2018 roku i musi być oznaczenie w ewidencji WS Wody Stojącej. - Obecnie Ministerstwo zasypywane jest wnioskami, dotyczącymi każdej sprzedaży nieruchomości, gdzie jest trochę wody, z prośbą o wskazanie czy chcemy skorzystać z prawa pierwokupu czy nie – wskazał przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury.

Grzegorz Kubalski, Zastępca Dyrektora Biura ZPP, poinformował że Związek Powiatów Polskich jest w trakcie przygotowywania materiału, który zostanie rozesłany wszystkim starostom i prezydentom miast na prawach powiatu, wskazując, że nie ma potrzeby występowania w każdym przypadku z wnioskiem o stwierdzenie, czy prawo pierwokupu ma zostać zrealizowane, czy też nie.

Obowiązek ubezpieczenia pojazdów

Kolejny punkt posiedzenia dotyczył wniosku Związku Powiatów Polskich o podjęcie dyskusji na temat obowiązku ubezpieczania pojazdów, które na mocy postanowień sądowych stają się własnością powiatów.

Głos w tej sprawie zabrał Grzegorz Kubalski, który wskazał, że zadaniem powiatów jest usuwanie z dróg pojazdów, które znalazły się w miejscach niedozwolonych lub prowadzone są przez osoby, które nie powinny w danym momencie tego pojazdu prowadzić. Jeżeli pojazd nie zostanie odebrany przez właściciela w określonym czasie, wówczas przepada on na rzecz powiatu i powiat podejmuje dalej decyzję o tym, co z danym pojazdem zrobić. W praktyce jest tak, że 95% tych pojazdów jest w stanie technicznym takim, że nadają się tylko i wyłącznie do kasacji, i ta kasacja jest przeprowadzana. - Zgodnie z obowiązującymi przepisami i przyjętą praktyką, zostało stwierdzone, że za czas od chwili uprawomocnienia się postanowienia sądu stwierdzającego przepadek, do chwili skasowania pojazdu, powiaty mają obowiązek każdorazowo zawrzeć umowę odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdów mechanicznych i oczywiście opłacić za ten czas, który upływa do chwili, kiedy pojazd zostaje skasowany. Biorąc pod uwagę, że dzieje się to w ramach realizacji zadania publicznego, realizowanego de facto w interesie ogólnym bezpieczeństwa ruchu drogowego, są to koszty, których nikt nam nie pokrywa. Od dawna apelujemy o to, żeby w jakikolwiek sposób wprowadzić dla nas okres, w którym możemy podjąć decyzję co do losów tego pojazdu. Problem ten od dłuższego czasu przemieszcza się pomiędzy MSWiA, Ministerstwem Finansów a Ministerstwem Infrastruktury, a powiaty tak jak płaciły, tak dalej płacą – informował Grzegorz Kubalski.

W związku z powyższym skierowane zostało pytanie czy da się ustalić, który z resortów w obecnej sytuacji będzie się tym tematem mógł zająć? I po drugie, czy powiaty mogą liczyć na jakąś przychylność w tej sprawie? – dodał G. Kubalski.

Do wypowiedzi odniosła się Katarzyna Przewalska Dyrektor Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego w Ministerstwie Finansów, która podkreśliła, że Prawo Unii Europejskiej nie pozwala po prostu wyłączyć podmiotów z obowiązku ubezpieczenia. - Możemy to zrobić, jeżeli wskażemy podmiot, który będzie odpowiedzialny za wypłatę odszkodowania. A to wypłata odszkodowania to suma ponad 20 milionów złotych. Wielokrotnie zastanawialiśmy się nad najlepszym rozwiązaniem dla tego problemu. Dobrym rozwiązaniem byłoby wycofanie pojazdu z ruchu, danie też powiatowi czasu na to, aby zawrzeć umowę ewentualnie na warunkach takich, że zapłaci 5% składki, tak jak jest przy wycofaniu pojazdu z ruchu. Ale to wymaga uzgodnień z Ministerstwem Infrastruktury – mówiła.

W związku z powyższym resort zaproponował zorganizowanie spotkania z przedstawicielami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, czy też Ministerstwa Infrastruktury na którym udałoby się znaleźć rozwiązanie tego konkretnego problemu przy przejmowaniu sądowym tych pojazdów, zwłaszcza że dotyczy to pojazdów praktycznie nadających się do zniszczenia, a więc tutaj te przepisy łagodne mogłyby mieć zastosowanie.

Rozszerzona odpowiedzialność producenta oraz system kaucyjny

Następnie podczas posiedzenia Marek Goleń, Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami w Ministerstwa Klimatu i Środowiska przedstawił informacje na temat rozszerzonej odpowiedzialności producenta oraz stanu wdrożenia systemu kaucyjnego.

Jak poinformował rozszerzona odpowiedzialność producenta (ROP) oraz system kaucyjny to kluczowe elementy aktualnych dyskusji na szczeblu unijnym, zwłaszcza w kontekście nowych regulacji dotyczących opakowań i odpadów opakowaniowych, określanych jako PPWR. W Polsce, w oczekiwaniu na przyjęcie tych regulacji przez Parlament Europejski, już teraz prowadzone są prace nad dostosowaniem krajowych przepisów do nowych wymogów. Dotyczy to zarówno rozszerzonej odpowiedzialności producenta, jak i wprowadzenia systemu koalicyjnego. W ramach ROP, Ministerstwo Klimatu i Środowiska pracuje nad założeniami nowych przepisów dotyczących odpadów opakowaniowych, co pozwoli na ich wpisanie do wykazu prac legislacyjnych.

Natomiast system kaucyjny, będący istotnym elementem gospodarki odpadami, również przechodzi proces implementacji. Obecnie Ministerstwo rozpatruje wnioski o wydanie zezwoleń na prowadzenie systemu koalicyjnego dla różnych podmiotów, a termin uruchomienia systemu został określony na 25 stycznia przyszłego roku. Polskie działania w tym obszarze uwzględniają oczekiwania społeczne oraz potrzebę zapewnienia stabilności przedsiębiorcom. Nie ma obecnie planów przesunięcia terminu uruchomienia systemu koalicyjnego, co podkreśla determinację w dążeniu do efektywnej gospodarki odpadami.

Komisja upoważniła właściwy zespół do wydania opinii wiążącej do:

 • Projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Grądy w Dolinie Odry (PLH020017) (Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska).
 • Projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Puławy (PLH060055) (Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska).
 • Projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Putnowice (PLH060074) (Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska).
 • Projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kargowskie Zakola Odry (PLH080012) (Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska).
 • Projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Nowosolska Dolina Odry (PLH080014) (Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska).
 • Projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Mierzeja Sarbska (PLH220018) (Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska).
 • Projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Północnomazurska (PLH280045) (Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska).
 • Projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Napiwodzko-Ramucka (PLH280052) (Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska).
 • Projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bobolickie Jeziora Lobeliowe (PLH320001) (Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska).
 • Projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jeziora Czaplineckie (PLH320039) (Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska).
 • Projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Podebłocie (PLH140033) (Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska).
 • Projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Góra Świętej Anny (PLH160002) (Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska).
 • Projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Dolnego Sanu (PLH180020) (Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska).
 • Projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dorzecze Górnego Sanu (PLH180021) (Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska).
 • Projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wisłok Środkowy z Dopływami (PLH180030) (Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska).
 • Projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Klify i Rafy Kamienne Orłowa (PLH220105) (Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska).
 • Projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Borecka (PLH280016) (Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska).
 • Projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Wełtyńska (PLH320069) (Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska).

Projekty z opinią pozytywną

 • Wniosek Ministra Cyfryzacji o wyrażenie zgody na upoważnienie Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego do wydania opinii wiążącej do projektu rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z Centralnej Ewidencji Pojazdów
 • Wniosek Ministra Zdrowia o wyrażenie zgody na upoważnienie Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej do wydania opinii wiążącej do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kursów kwalifikacyjnych dla ratowników medycznych (MZ 1506).
 • Wniosek Ministra Infrastruktury o wyrażenie zgody na upoważnienie Zespołu ds. Infrastruktury, Urbanistyki i Transportu do wydania opinii wiążącej do podziału rezerwy subwencji ogólnej na 2024 r., powoływanej w budżecie państwa na mocy art. 26 ust 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 356).
 • Wniosek Ministra Infrastruktury o wyrażenie zgody na upoważnienie Zespołu ds. Infrastruktury, Urbanistyki i Transportu do wydania opinii wiążącej w odniesieniu do projektu rozporządzenia związanego ze sposobem ustalenia wymagań dotyczących warunków zabudowy i zagospodarowania terenów w przypadku braku miejscowego planu przestrzennego zagospodarowania
 • Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych użytkowania budowli ochronnych.
 • Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu dokumentów publicznych (RD49) (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji).
 • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego.
 • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru oraz trybu wystawiania legitymacji służbowej nauczyciela.
 • Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków, sposobu i trybu zaopatrywania pacjentów szpitali w znaki identyfikacyjne oraz sposobu postępowania w razie stwierdzeniach ich braku (MZ 1641).
 • Wniosek Ministra Zdrowia w sprawie wyrażenia przez KWRiST opinii wobec planowanego zastąpienia uwzględnionego w podstawie programowej kształcenia w zawodzie opiekun medyczny zadania dotyczącego wykonywania czynności z zakresu gimnastyki osiowo-symetrycznej w trzech płaszczyznach jednocześnie SOS 3D – metoda Hoppe, zadaniem dotyczącym wykonywania czynności z zakresu elementów gimnastyki ogólnousprawniającej.
 • Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (MZ 1657).
 • Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (nr. 1).
 • Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (UD22) (Ministerstwo Rozwoju i Technologii).
 • Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie badań co do zgodności z warunkami technicznymi samochodów osobowych przeznaczonych do zawodów sportowych oraz wzorów dokumentów związanych z tymi badaniami.
 • Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy.

Opinię negatywną otrzymał:

 • Wniosek Ministra Zdrowia o wyrażenie zgody na upoważnienie Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej do wydania opinii wiążącej do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (MZ 1652).

Na kolejne posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego przeniesiono punkt dotyczący odniesienia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Zdrowia do wniosku strony samorządowej z posiedzenia KWRiST z 20.02.24 r. dotyczącego finansowania pielęgniarek w Domach Pomocy Społecznej.

Czw., 28 Mrz. 2024 0 Komentarzy Dodane przez: Joanna Gryboś-Chechelska