Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Majowe posiedzenie zespołu klimatu KWRiST

Majowe posiedzenie zespołu klimatu KWRiST fotolia.pl

W środowe popołudnie 17 maja odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Energii, Klimatu i Środowiska. Tematy były na tyle problematyczne, że spotkanie zakończyło się dopiero przed wieczorem.

Spotkanie miało formułę wideokonferencji. W pierwszej kolejności zajęto się proponowanymi przez rząd zmianami w ustawie Prawo ochrony środowiska i niektórych pokrewnych ustaw. Silny opór samorządowców wzbudził pomysł „usztywnienia” budżetów obywatelskich przez nałożenie obowiązku przeznaczania części środków na projekty dotyczące małej retencji i powiększania obszarów zielonych w miastach. Przedstawiciel Związku Powiatów Polskich, Adrian Pokrywczyński, wskazywał, że stoi to w sprzeczności z ideą budżetów obywatelskich i nie będzie to przepis uniwersalny – miasta bowiem z założenia nie mogą być w pełni „zielone”. Ponadto, budżet obywatelski powinien być jak najbardziej elastyczny, a nie regulowany centralnie, a w dodatku nie powinien zastępować budżetów inwestycyjnych, a tego typu działania łączą się najczęściej z większymi projektami przestrzennymi. Głos został poparty przez przedstawicieli Unii Metropolii Polskich i Związku Miast Polskich. Przedstawiciele samorządów wskazywali także, że nowelizacja może wprowadzić pewne sprzeczności między poszczególnymi dokumentami planistycznymi i strategicznymi. Chodzi tu głównie o obowiązkowe wprowadzenie miejskich planów adaptacji do zmian klimatu (MPA) w miastach powyżej 20 tys. mieszkańców, które resort klimatu chce dość szczegółowo uregulować. Niejasność budzi ich relacja z gminnymi planami ochrony środowiska, strategiami rozwoju gminy i planami zagospodarowania. Przedstawiciele miast wskazywali, że dotychczas MPA wynikały z tamtych dokumentów, a według nowelizacji dokumenty strategiczne powinno się dostosowywać do uchwalanych MPA. Wobec tych uwag, Ministerstwo Klimatu i Środowiska zobowiązało się do przeanalizowania projektu i wysłania w ciągu tygodnia propozycji ostatecznej wersji, by samorządy mogły ocenić ją jeszcze przed posiedzeniem plenarnym Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Po raz kolejny dyskutowano o projekcie transpozycji tzw. unijnej dyrektywy wodnej w postaci projektu nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw. Zdaniem przedstawicieli organizacji samorządowych także ostatnia wersja nie spełnia oczekiwań lokalnych wspólnot. Część przedstawicieli samorządów ma wrażenie, że rząd próbuje w całości zrzucić odpowiedzialność na jst za jakość wody. Pytania zaczęły też budzić rosnące koszty przewidywane w ustawie. Podobnie jak w przypadku nowelizacji prawa ochrony środowiska, także i tutaj przedstawiciele rządu przeanalizują jeszcze ostatnie uwagi i mają przekazać swoje stanowisko przed posiedzeniem Komisji Wspólnej.

Zespół pozytywnie ocenił projekty: rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych; rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii; a także szeregu projektów rozporządzeń dotyczących obszarów ochrony siedlisk. W tym ostatnim punkcie ze strony samorządowej zasugerowano, by rząd rozważył możliwość wprowadzenia tzw. subwencji ekologicznej dla gmin, które mają na swoim terenie obszary cenne przyrodniczo.

Na następne posiedzenie na wniosek przedstawicieli Ministra Klimatu i Środowiska przeniesiono opiniowanie projektu rozporządzenia w sprawie sposobu i formy sporządzania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oraz wzoru planu inwestycyjnego. Urzędnicy wyjaśnili, że chcą uwzględnić w nowej wersji uwagi ze strony województw, które popierają, dlatego woleliby przedstawić samorządowcom jak najbardziej aktualną wersję do oceny.

W sprawach różnych poruszono temat funkcjonowania ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. Na pytanie Związku Powiatów Polskich resort klimatu odpowiedział, że nie planuje nowelizować przepisów, by do obliczania osiągnięcia celu nie wliczano zmodernizowanych energetycznie budynków; niemniej zapewniono, że cel jest tylko założeniem i za prawidłowe mają być uznawane wszelkie działania jednostek, które zmierzają do ograniczenia zużycia energii. Na prośbę przedstawiciela ZPP, Ministerstwo ma to potwierdzić pisemnie. Ponadto, przedstawiciele Unii Metropolii zwrócili uwagę, że przedsiębiorstwa energetyczne próbują omijać ceny maksymalne w przypadku niektórych podmiotów z szeroko rozumianej opieki społecznej. W tej sprawie rząd również ma odnieść się pisemnie.

Czw., 18 Mj. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Adrian Pokrywczyński