Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Pomiary GIOŚ nie będą stanowiły podstawy do wydawania decyzji „hałasowych”? Wrzutka w ramach zmian odpadowych

Pomiary GIOŚ nie będą stanowiły podstawy do wydawania decyzji „hałasowych”? Wrzutka w ramach zmian odpadowych fotolia.pl

Ministerstwo Klimatu i Środowiska skierowało do uzgodnień, konsultacji i opiniowania – w tym opiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego – projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zdecydowana większość projektu dotyczy zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku oraz w ustawie o odpadach, jednak znalazła się w nim „wrzutka” w zakresie art. 115a Prawa ochrony środowiska – i to od niej, ze względu na znaczenie dla powiatów, zaczniemy.

Pomiary GIOŚ wypadną z art. 115a ust. 1 POŚ?

Projekt zakłada następujące brzmienie przepisu art. 115a ust. 1 Prawa ochrony środowiska:
„W przypadku stwierdzenia przez organ ochrony środowiska, na podstawie pomiarów własnych lub pomiarów podmiotu obowiązanego do ich prowadzenia, że poza zakładem, w wyniku jego działalności, przekroczone są dopuszczalne poziomy hałasu, organ ten wydaje decyzję o dopuszczalnym poziomie hałasu; za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu uważa się przekroczenie wskaźnika hałasu LAeq D lub LAeq N”.

Tym samym wydanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu w oparciu o pomiary Głównego Inspektora Ochrony Środowiska miałoby w ogóle nie być możliwe. W uzasadnieniu wskazano, że proponowana zmiana wynika z nadmiernego obciążenia obowiązkami czy brakami kadrowymi w Centralnym Laboratorium Badawczym GIOŚ. Wątek ten będzie na pewno przedmiotem dyskusji w ramach prac KWRiST.

Zmiany „odpadowe”

Projektodawcy wśród najważniejszych zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawie o odpadach czy w Kodeksie karnym wskazują na:

  1. podwyższenie maksymalnej stawki opłaty dla nieruchomości niezamieszkałych (ok. 23 zł za pojemnik/worek 120 l – obecnie 18 zł);
  2. wprowadzenie przepisów umożliwiających złożenie oświadczenia o wyłączeniu z gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych;
  3. umożliwienie właścicielom nieruchomości rekreacyjno-letniskowych rozliczania się z opłaty jak właściciele nieruchomości niezamieszkałych, czyli od pojemnika;
  4. możliwość określenia przez ministra właściwego do spraw klimatu, w drodze decyzji, odstępstwa dla poszczególnych gmin, w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zgodnie z przepisem art. 10 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98 w sprawie odpadów;
  5. wprowadzenie przepisów umożliwiających indywidualne rozliczanie mieszkańców w budynkach wielolokalowych z obowiązku selektywnego zbierania odpadów;
  6. podwyższenie kar za zaśmiecanie przestrzeni publicznej oraz gruntów polnych (grzywna od 300 do 5000 zł);
  7. wprowadzenie sankcji w postaci administracyjnej kary pieniężnej za naruszenie polegające na wykonywaniu obowiązku gospodarowania odpadami podmiotom, które nie uzyskały wymaganych decyzji lub wymaganego wpisu do rejestru;
  8. dodanie w Kodeksie karnym sankcji karnej za pozostawianie odpadów niebezpiecznych w miejscach nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania – kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8;
  9. wprowadzenie przepisów dot. zapewnienia przez gminy w pierwszej kolejności przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów zebranych selektywnie oraz odpadów powstających w procesie sortowania (w efekcie mniej odpadów powinno trafiać na składowiska, co zmniejszy koszty gminy związane z zagospodarowaniem odebranych odpadów).

Z projektem można się zapoznać tutaj.

Pt., 8 St. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel