Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zmiany w specustawach: terminalowej, przesyłowej i naftowej – przy okazji także m.in. w ustawie planistycznej

Zmiany w specustawach: terminalowej, przesyłowej i naftowej – przy okazji także m.in. w ustawie planistycznej fotolia.pl

Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej skierował do zaopiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego projekt ustawy o zmianie ustaw regulujących przygotowanie i realizację kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej. Projekt ma na celu przede wszystkim wprowadzenie jeszcze większej liczby rozwiązań specjalnych do wskazanych ustaw oraz zmiany „proenergetyczne” w innych aktach prawnych, w tym w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawie – Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Jak wskazują projektodawcy, w projekcie ustawy przewidziano rozwiązania polegające w szczególności na:

  1. doprecyzowaniu przepisów budzących wątpliwości interpretacyjne;
  2. zastosowaniu dobrze funkcjonujących rozwiązań przewidzianych w innych specustawach inwestycyjnych;
  3. zweryfikowaniu listy inwestycji objętych specustawami, poprzez zmianę części już w niej wymienionych oraz dodanie nowych;
  4. uwzględnieniu specyfiki inwestycji polegającej na przygotowaniu i realizacji inwestycji w obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej;
  5. przedłużeniu okresu obowiązywania specustawy przesyłowej do dnia 31 grudnia 2030 r.;
  6. daniu operatorowi systemu przesyłowego elektroenergetycznego i gazowego możliwości uczestniczenia w procesie planistycznym prowadzonym przez jednostki samorządu terytorialnego;
  7. zwolnieniu operatora systemu przesyłowego, operatora systemu przesyłowego gazowego oraz spółki PERN S.A. z siedzibą w Płocku z obowiązku sporządzania i przesyłania Prezesowi Krajowego Zasobu Nieruchomości wykazu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości.

Natomiast rozwiązania zaproponowane w projekcie ustawy w zakresie zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym mają w zamierzeniu autorów polegać na umożliwieniu operatorowi systemu przesyłowego elektroenergetycznego bądź gazowego opiniowania projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz opiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy. Ponadto w projekcie ustawy przewidziano, że wydanie decyzji o warunkach zabudowy będzie możliwe jedynie w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków: w przypadku gdy zamierzenie inwestycyjne nie znajdzie się w obszarze strefy kontrolowanej wyznaczonej po obu stronach gazociągu lub strefy bezpieczeństwa wyznaczonej po obu stronach rurociągu oraz obszaru, w stosunku do którego decyzją o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej, o której mowa w art. 5 ust. 1 specustawy przesyłowej, ustanowiony został zakaz, o którym mowa w art. 22 ust. 2 pkt 1 specustawy przesyłowej.

Równocześnie przewidziano zmianę ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne, która w ocenie projektodawców ma doprowadzić do ograniczenia obszaru, dla którego prowadzone są bazy danych wymienione w art. 4a ust 1a pkt 2, 3, 6, 7, 10 i 12 Prawa geodezyjnego i kartograficznego – do obszarów, dla których organy administracji prowadzące te bazy są właściwe miejscowo. 

Oczekiwanym efektem wprowadzenia zaproponowanych w projekcie ustawy zmian ma być uprawnienie i uproszczenie procesu inwestycyjnego, a co za tym idzie szybszy rozwój krajowego systemu elektroenergetycznego oraz systemów służących przesyłaniu paliw gazowych i ciekłych, bezpieczeństwo ich funkcjonowania, sprawna integracja nowych źródeł wytwórczych – i w związku z tym zminimalizowanie ryzyka ograniczeń albo przerw w dostawie paliw ciekłych, gazowych lub energii elektrycznej.

Z projektem można się zapoznać tutaj.

Sob., 12 Gr. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel