Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Budżet zadaniowy w projekcie systemowym

Ministerstwo Finansów planując powszechne wprowadzenie budżetu zadaniowego opracowało projekt „Zarządzanie finansami w jednostkach samorządu terytorialnego w oparciu o budżet zadaniowy i wieloletnią prognozę finansową” proponując by otrzymał on status projektu systemowego w poddziałaniu 5.2.2 POKL. Decyzję w tej sprawie podejmie Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego na najbliższym posiedzeniu.

W ramach projektu przewidziane zostało:

1.    Zbudowanie kompleksowej metodyki budżetu zadaniowego dla JST na bazie najlepszych rozwiązań i dobrych praktyk krajowych i w wybranych krajach europejskich, w oparciu o następujące działania i ich rezultaty:

1)    opracowanie wyników badania ankietowego JST dot. budżetu zadaniowego, w tym sporządzenie podziału jednostek samorządu terytorialnego właściwego do wdrożenia budżetu zadaniowego;
2)    opracowanie doświadczeń, standardów i dobrych praktyk w wybranych JST w Polsce w zakresie budżetu zadaniowego;
3)    opracowanie kompleksowej metodyki budżetu zadaniowego JST, obejmującej wszystkie kategorie JST w Polsce oraz opracowanie projektu mierników wykonania zadań budżetowych;
4)    opracowanie projektów aktów prawnych dotyczących budżetu zadaniowego w JST.

2.    Wdrożenie w 100% JST budżetu zadaniowego zgodnie z kompleksową metodyką opracowaną w ramach projektu w oparciu o następujące działania i ich rezultaty:

1)    opracowanie materiałów szkoleniowo – konsultacyjnych z zakresu wdrażania i metodyki budżetu zadaniowego oraz monitorowania realizacji zadań;
2)    przygotowanie systemu szkolenia z zakresu budżetu zadaniowego obejmującego 100% JST;
3)    promulgacja aktów prawnych dotyczących budżetu zadaniowego JST;
4)    przeszkolenie w zakresie budżetu zadaniowego około 12000 pracowników działów finansowych administracji samorządowej (z każdej JST minimum 2-4 osoby oraz z RIO i MF) i wsparcie wdrożenia w formie forum internetowego, obsługiwanego przez pracowników MF i podmioty wyłonione do realizacji szkoleń;
5)    wykonanie i ogólnopolskie wdrożenie skalowalnego informatycznego systemu wspomagającego proces opracowania budżetu JST w układzie zadaniowym i zarządzania budżetem wraz ze szkoleniem użytkowników i wsparcie wdrożenia przez JST w formie service-desku świadczonego przez Wykonawcę.

3.    Zbudowanie kompleksowej metodyki przygotowania WPF w JST na bazie najlepszych rozwiązań i dobrych praktyk krajowych i w wybranych krajach europejskich, w oparciu o następujące działania i ich rezultaty:

1)    opracowanie doświadczeń, standardów i najlepszych praktyk w Polsce w zakresie zarządzania finansami w układzie wieloletnim i wieloletniej prognozy finansowej;
2)    opracowanie kompleksowej metodyki przygotowania WPF, obejmującej wszystkie kategorie JST;
3)    opracowanie projektu aktów prawnych w zakresie przygotowania WPF według kompleksowej metodyki.

4.    Wdrożenie w 100% JST kompleksowej metodyki przygotowania WPF opracowanej w ramach projektu w oparciu o następujące działania i ich rezultaty:

1)    opracowanie materiałów szkoleniowych w zakresie przygotowania WPF przez JST;
2)    stworzenie systemu szkolenia w zakresie przygotowania WPF obejmującego 100% JST;
3)    promulgacja aktów prawnych dotyczących przygotowania WPF;
4)    przeszkolenie około 12000 pracowników działów finansowych jednostek administracji samorządowej, 16 regionalnych izb obrachunkowych i MF w zakresie przygotowania MPF i wsparcie wdrożenia w formie forum internetowego, obsługiwanego przez pracowników MF i podmioty wyłonione do realizacji szkoleń.

5.    Zwiększenie stabilności finansów publicznych poprzez opracowanie i wdrożenie narzędzi do analizy sytuacji finansowej JST, w tym narzędzi do zbiorczych wieloletnich prognoz i analiz budżetów JST, w oparciu o następujące działania i ich rezultaty:

1)    opracowanie i pilotażowe wdrożenie narzędzi informatycznych dla JST/RIO/MF dotyczących WPF, w tym narzędzi do zbiorczych prognoz i analiz budżetów JST;
2)    opracowanie finalnych wersji narzędzi i nieodpłatne przekazanie użytkownikom – JST, RIO.
W pełni doceniając wagę budżetu zadaniowego należy zadać sobie pytanie – czy na pewno prace legislacyjne winny być prowadzone w ramach jakiegokolwiek projektu systemowego.

Czw., 14 Kw. 2011 0 Komentarzy Dodane przez: Grzegorz P. Kubalski