Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Jazda pod wypływem alkoholu grozi nie tylko utratą prawa jazdy

Jazda pod wypływem alkoholu grozi nie tylko utratą prawa jazdy fotolia.pl

Jazda pod wpływem alkoholu, nawet jeżeli osoba kierująca nie spowodowała wypadku lub kolizji, może się skutkować daleko bardziej idącymi negatywnymi skutkami niż tylko otrzymaniem mandatu i  utratą prawa jazdy.

Zgodnie z art. 178a §1 kodeksu karnego. Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym,  podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

W większości przypadków sądu nawet jeżeli skazują sprawę na karę pozbawienia wolności, z reguły jest to kara w zawieszeniu. Sprawcy zapominają jednak często o tym, że skazanie za przestępstwo ścigane z oskarżania publicznego jest równoznaczne z zakazem wykonywania niektórych zawodów lub zatrudnienia na niektórych stanowiskach czy sprawowaniem niektórych funkcji publicznych.

Nawet jeżeli praca na danym stanowisku nie wymaga bycia osobą niekaraną, orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów może skutkować rozwiązaniem stosunku pracy, jeżeli z jej wykonywaniem wiąże się konieczność prowadzenia pojazdów. Będzie to dotyczyło w szczególności  zatrudnienia kierowców, kurierów,  przedstawicieli handlowych itp.

Poza zakazem prowadzenia pojazdów w przypadku osób skazanych z art. 178a kodeksu karnego sąd może również orzec o podaniu wyroku do publicznej wiadomości. Jeszcze niedawno policja na swoich stronach internetowych, a w ślad za nią gazety lokalne publikowały zdjęcia osób przyłapanych na prowadzeniu pojazdu w stanie nietrzeźwości.  Obie formy maja na celu zawstydzenie sprawcy. Ponieważ coraz częściej prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu jest postrzegana negatywnie, dla wielu osób, którym zależy na dobrej opinii w środowisku lokalnym będzie to środek dużo bardziej dotkliwy niż samo skazanie.

Jeżeli osoba kierująca pod wpływem alkoholu posiada pozwolenie na broń palną, jest wysoce prawdopodobne, że pozwolenie to zostanie jej cofnięte. Jest to sankcja, która może uderzyć np. w osoby parające się myślistwem. Do cofnięcia pozwolenia nie jest konieczne nawet skazanie sprawcy. W uzasadnieniu wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 maja 2012 r. sygn. II OSK 405/11 (źródło: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/BE5E7C798C) wskazano, że nie ulega wątpliwości, że kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości świadczy o nieodpowiedzialności i braku wyobraźni sprawcy takiego czynu oraz lekceważącym stosunku do prawa. Nadto stwarza realne zagrożenie życia i zdrowia, nie tylko osoby kierującej pojazdem w stanie nietrzeźwości, ale przede wszystkim innych uczestników ruchu. W takiej sytuacji przyjąć należy, że w stosunku do osoby która wchodzi w konflikt z prawem będąc w stanie nietrzeźwości, zachodzi uzasadniona obawa, że może ona także użyć broni w sposób sprzeczny z prawem. Nie można bowiem wykluczyć, że osoba taka po wprawieniu się w stan nietrzeźwości będzie nosiła bądź użyje broni w sposób niewłaściwy. Dalej sąd zaznaczył, że prawo do posiadania broni nie jest prawem zagwarantowanym konstytucyjnie każdemu, ale z uwagi na ważny interes publiczny jest prawem ściśle reglamentowanym i posiadać ją mogą, na mocy stosownych pozwoleń, tylko osoby które spełniają warunki wskazane w ustawie oraz, że prawo do posiadania broni jest bowiem raczej rodzajem przywileju niż prawa podmiotowego, w związku z czym od określonej osoby wymaga się kwalifikowanych cech charakteru oraz zachowania nie budzącego wątpliwości z punktu widzenia ochrony porządku prawnego.

Posiadanie obowiązkowego ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej może nic nie dać jeżeli kierującego pojazdem mechanicznym wyrządził szkodę umyślnie, w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości. W takim przypadku zakładowi ubezpieczeń przysługuje prawo dochodzenia od kierującego pojazdem mechanicznym zwrotu wypłaconego z tytułu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych odszkodowania. Skutki finansowe mogą być zatem bardzo dotkliwe.

Pt., 3 Sp. 2012 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel