Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Uzgodnienie nazwy drogi wewnętrznej przez telefon? Wojewoda wyjaśnia

Uzgodnienie nazwy drogi wewnętrznej przez telefon? Wojewoda wyjaśnia fot.pixabay

Czy wójt może telefonicznie uzgodnić nazwę drogi wewnętrznej z właścicielami terenów, na których jest ona zlokalizowana? Wojewoda Śląski stwierdził, że jest to niedopuszczalne.

Nazwa drogi „nie na telefon”

Organ nadzoru kontrolował uchwałę rady gminy w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej.

Wojewoda zwrócił się do wójta o przekazanie informacji, czy przed podjęciem uchwały właściciele działek zlokalizowanych przy drodze wyrazili zgodę, o której mowa w art. 8 ust. 1a ustawy o drogach publicznych.

Wójt wyjaśnił, że właściciele w trakcie rozmowy telefonicznej zaproponowali nazwę ulicy, która została finalnie zaakceptowana przez radę, co znalazło wyraz w analizowanej uchwale.

Mimo przedstawionych informacji organ nadzoru stwierdził nieważność uchwały z powodu istotnego naruszenia prawa.

Dlaczego?

Zgoda wyłącznie na piśmie

Uzasadniając swoje rozstrzygnięcie Wojewoda przywołał art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy o samorządzie gminnym (usg), zgodnie z którym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, a także wznoszenia pomników.

Dodatkowo organ nadzoru wskazał, że zgodnie z art. 8 ust. 1a ustawy o drogach publicznych (udp) podjęcie przez radę gminy uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej wymaga uzyskania pisemnej zgody właścicieli terenów, na których jest ona zlokalizowana.

Ze stanu faktycznego sprawy bezspornie wynika, że nazwa przyjęta przez radę w uchwale została zaakceptowana przez właścicieli działek jedynie w formie ustnej, tj. telefonicznie. Tymczasem art. 8 ust. 1a udp stanowi wyraźnie, że zgoda musi przybrać formę pisemną i charakteryzować się konkretnością.

Wojewoda opierając się na poglądach orzecznictwa wskazał również, że zgody takiej nie może zastępować wyrażona ustnie i utrwalona w notatce akceptacja dla zaproponowanej nazwy ulicy, skoro przepis art. 8 ust. 1a udp w sposób jasny i bezsporny ustawania wymóg uzyskania w tym względzie pisemnej zgody właścicieli (zob. wyrok WSA w Łodzi z 10.02.2022 r., sygn. akt III SA/Łd 930/21, link: orzeczenia.nsa.gov.pl).

Podsumowując, rada gminy przed uchwaleniem ww. aktu nie pozyskała od właścicieli pisemnej zgody na nadanie drodze ściśle określonej nazwy. W efekcie organ uchybił uregulowanemu ustawowo trybowi podejmowania takiej uchwały i dopuścił się istotnego naruszenia prawa.

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z 08.03.2024 r., znak: NPII.4131.1.161.2024

Źródło: suw.bip.gov.pl 

Śr., 27 Mrz. 2024 0 Komentarzy Dodane przez: Przemysław Matysiak