Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Bilety miesięczne dla uczniów a PZP. RIO wyjaśnia

Bilety miesięczne dla uczniów a PZP. RIO wyjaśnia fotolia.pl

Czy gmina może zakupić bilety miesięczne dla uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych bez stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych (PZP)?

Z takim pytaniem do olsztyńskiej RIO wystąpił jeden z burmistrzów.

Dowożenie uczniów a Prawo oświatowe

Izba po pierwsze wyjaśniła, że zgodnie z art. 32 ust. 5 Prawa oświatowego, zapewnienie dowożenia dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego lub innej formy wychowania przedszkolnego, które wchodzą do sieci przedszkolnej, jeżeli droga do odpowiedniej jednostki wychowania przedszkolnego przekracza 3 km, jest zadaniem własnym gminy.

Obowiązek gminy w zakresie dowożenia uczniów obejmuje wyłącznie dzieci 5 i 6-letnie (pełnosprawne) oraz dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 Prawa oświatowego (tj. objęte wychowaniem przedszkolnym dzieci w wieku powyżej 7 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego).

Transport ma być bezpłatny, co oznacza zakaz pobierania jakichkolwiek opłat na poczet pokrycia kosztów przewozu.

Dowozić samemu, czy zlecać dowożenie?

Gmina sama dokonuje wyboru, czy transport uczniów wykonywać będzie własnymi środkami transportu i za pośrednictwem własnej jednostki organizacyjnej (np. samorządowego zakładu budżetowego), czy też zdecyduje się na powierzenie tego zadania wyspecjalizowanemu przedsiębiorcy na zasadzie udzielenia zamówienia publicznego.

RIO zwraca uwagę, że ustawodawca nakłada na gminę obowiązek zapewnienia opieki w czasie przewozu, a sam przewóz powinien być zorganizowany tak, aby dzieci nie pozostawały bez opieki.

Dowóz a PZP

Przepisy ustawy o finansach publicznych (ufp) wprost wskazują, że jednostki sektora finansów publicznych zawierają umowy, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane, na zasadach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej (art. 44 ufp).

Z kolei art. 2 ust. 1 pkt 1 PZP stanowi, że przepisy ustawy stosuje się do udzielania zamówień klasycznych oraz organizowania konkursów, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 zł, przez zamawiających publicznych.

Oznacza to, że wyłączenie stosowania przepisów PZP do udzielania zamówień klasycznych o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 zł musi wynikać z przepisów rangi ustawowej albo z samej ustawy PZP, albo innych norm o charakterze lex specialis (tj. przepisu szczególnego).

W efekcie RIO oceniła, że zarówno PZP, jak też przywołane powyżej przepisy innych ustaw nie zawierają wyłączenia przedmiotowego spod stosowania przepisów PZP w zakresie zakupu biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych.

Wyjaśnienie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z 28.07.2023 r., znak: RIO.III.072-68/2023

Źródło: rioolsztyn.bip.net.pl 

Czw., 17 Sp. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Przemysław Matysiak