Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Przesłanki wyrażenia zgody na wcześniejsze przekazanie dotacji - wyrok WSA

Przesłanki wyrażenia zgody na wcześniejsze przekazanie dotacji - wyrok WSA fotolia.pl

Przepisy ustawy o finansowaniu zadań oświatowych przewidują dla organu dotującego uprawnienie do udzielenia dotacji w terminie wcześniejszym niż od początku następnego roku budżetowego.

Dotyczy to sytuacji gdy do organu tego nie przekazano informacji o planowanej liczbie odpowiednio dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków, uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, nie później niż do dnia 30 września roku bazowego i nie przekazano danych do systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku bazowego (art. 33 ust. 4 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych). 

W sprawie rozpatrywanej przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie (wyrok z 30 maja 2022 r., I SA/Kr 1476/21) z wnioskiem o wyrażenie zgody na wcześniejsze przekazanie dotacji zwróciło się przedszkole niepubliczne, którego wpis do ewidencji nastąpił 27 sierpnia 2021 r. Wnioskodawca w uzasadnieniu wskazał, że do przedszkola uczęszczają dzieci, które w poprzednim roku szkolnym korzystały z wychowania przedszkolnego w placówce publicznej, w związku z czym podjęto decyzję, że w roku szkolnym 2021/2022 pobyt dzieci w przedszkolu będzie się odbywał na zasadach odpłatności, jakie obowiązują przedszkola publiczne, w związku z czym koszty realizacji zadań oświatowych w całości będą pokryte ze środków prywatnych organu prowadzącego. Ponadto wskazano na problemy związane ze zniszczeniem wyposażenia przedszkola w wyniku ulewy, wiążące się z dodatkowymi kosztami funkcjonowania przedszkola.

Według organu (Prezydenta miasta) argumenty jakimi podparto wniosek o wyrażenie zgody na wcześniejsze przekazanie dotacji nie mogą stanowić podstawy do pozytywnego rozstrzygnięcia wniosku. Jak uzasadnił organ zgodnie z wpisem do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych przedszkole rozpoczęło działalność z dniem 1 września 2021 r. i na ten dzień powinno dysponować wszelkim wyposażeniem niezbędnym do jej rozpoczęcia. Zatem pokrywanie kosztów wyposażenia niezbędnego do rozpoczęcia działalności, które zostały wygenerowane na etapie przygotowania i adaptacji lokalu, mogłoby stanowić nieuprawnioną rekompensatę z tytułu kosztów uruchomienia działalności. Ponadto do wniosku nie dołączono żadnej dokumentacji mającej na celu udowodnienie poniesionych strat, czy wydatków, jakie wygenerowało zalanie przedszkola.

Powyższego poglądu nie podzielił WSA stwierdzając bezskuteczność czynności Prezydenta w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na na udzielenie dotacji w terminie wcześniejszym, niż od początku następnego roku budżetowego. Jak wskazał sąd w judykaturze przyjmuje się, iż termin złożenia wniosku o przyznanie dotacji oświatowej wraz z informacją o liczbie dzieci ma charakter instrukcyjny, a więc nie jest to termin zawity. Nie budzi wątpliwości, że we wskazanych terminach przedszkole skutecznie złożyć wniosku o dotację oświatową, gdyż wówczas placówka jeszcze nie istniała. Pismo złożone do Prezydenta w dniu 1 września 2021 r., winno zatem, zdaniem Sądu zostać rozpatrzone z uwzględnieniem art. 33 ust. 4 u.f.z.o.

W ocenie sądu Prezydent działając w tym przypadku w graniach uznania administracyjnego nie wyjaśnił dokładnie okoliczności stanu faktycznego oraz nie wyjaśnił zainteresowanym podmiotom zasadność swojego działania. Według sądu, stosując art. 33 ust. 4 ustawy, organ dotujący powinien ocenić sytuację konkretnego wnioskodawcy i uwzględnić szeroko pojęty cel dotacji, dobro dzieci uczęszczających do przedszkola, zwłaszcza przez pryzmat zasady, że są one w równym stopniu uprawnione do wsparcia dotacyjnego, jak dzieci z przedszkoli publicznych, okoliczność czy istnieje możliwość zwiększenia dotacji oświatowej i wygenerowania w ten sposób dodatkowych środków na ww. cel, a jeżeli nie, to organ powinien adresatowi rozstrzygnięcia wyjaśnić w oparciu o jakie przepisy dlaczego jest to niewykonalne, oraz jaka jest konkretna miesięczna wysokość dotacji dla tegoż przedszkola w perspektywie wydatków Miasta na cele edukacji przedszkolnej. Przedmiotowa ocena uwzględniać winna zasady współżycia społecznego i interes społeczny, a nadto abstrahować od przesłanek pozaprawnych tj. "nadzwyczajnej sytuacji prawnej i faktycznej".

Orzeczenie nieprawomocne.

Źródło: CBOSA 

Pt., 16 Wrz. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka