Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Nowe przepisy karne dla kierowników jednostek organizacyjnych oświaty i pomocy społecznej

Nowe przepisy karne dla kierowników jednostek organizacyjnych oświaty i pomocy społecznej fotolia.pl

Do opiniowania w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego został skierowany projekt dotyczący wprowadzenia odpowiedzialności karnej za przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków w zakresie opieki lub nadzoru nad małoletnimi.

Wnioskodawcą projektu jest Minister - Członek Rady Ministrów Michał Wójcik. Dokument zakłada zmiany w trzech aktach prawnych, tj. w:

 • ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe;
 • ustawie dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
 • ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Zakres podmiotowy

 Odpowiedzialności karnej, na gruncie projektowanych przepisów będą podlegać osoby kierujące:

 • przedszkolem,
 • szkołą podstawową,
 • szkołą ponadpodstawową,
 • szkołą artystyczną,
 • placówką oświatowo-wychowawczą,
 • placówką kształcenia ustawicznego,
 • centrum kształcenia zawodowego,
 • placówką artystyczną,
 • poradnią psychologiczno-pedagogiczną,
 • młodzieżowym ośrodkiem wychowawczym,
 • młodzieżowym ośrodkiem socjoterapii,
 • specjalnym ośrodkiem szkolno-wychowawczym,
 • specjalnym ośrodkiem wychowawczym dla dzieci i młodzieży,
 • placówką zapewniającą opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania,
 • żłobkiem,
 • klubem dziecięcym,
 • placówką lub ośrodkiem będącym formą instytucjonalnej pieczy zastępczej,
 • placówką wsparcia dziennego,
 • podmiotem zapewniającym wspólną obsługę placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Zakres przedmiotowy projektu

I. Typ podstawowy

Czynność sprawcza, podlegająca odpowiedzialności karnej została określona jako działanie na szkodę małoletniego – zarówno działanie (przekroczenie uprawnień), jak i zaniechanie (niedopełnienie obowiązków). Sprawca czynu zabronionego będzie podlegał karze pozbawienia wolności do lat 3.

Przekroczenie uprawnień oznacza podjęcie czynności wykraczającej poza zakres kompetencji danej osoby albo czynności bez podstawy faktycznej lub prawnej.

Natomiast zarzut niedopełnienia obowiązków będzie można postawić osobie kierującej jednostką organizacyjną w przypadku zaniechania wykonania obowiązku związanego z opieką i nadzorem nad małoletnim albo jego nienależytego wykonania, sprzecznego z istotą lub charakterem tego obowiązku.

II. Typ kwalifikowany

Będzie dotyczył sytuacji, gdy następstwem przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków w zakresie opieki lub nadzoru nad małoletnim będzie śmierć małoletniego, ciężki uszczerbek na jego zdrowiu lub doprowadzenie małoletniego do obcowania płciowego lub do poddania się innej czynności seksualnej albo do wykonania takiej czynności.

Sprawca czynu zabronionego będzie podlegał wówczas karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Z projektem można zapoznać się tutaj

Czw., 1 Lp. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka