Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Udział związków zawodowych podczas konkursu na dyrektora szkoły - wyrok WSA

Udział związków zawodowych podczas konkursu na dyrektora szkoły - wyrok WSA fotolia.pl

Czy w skład komisji konkursowej dokonującej wyboru dyrektora szkoły winien wejść przedstawiciel organizacji związkowej, która nie zrzesza nauczycieli zatrudnionych w danej szkole w której przeprowadzany jest konkurs?

Przed powyższym pytaniem został postawiony Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie (wyrok z dnia 11 lutego 2021 r., II SA/Ol 831/20)

W rozpatrywanej sprawie podstawowe znaczenie ma wykładnia art. 63 ust. 14 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe, który stanowi, że w celu przeprowadzenia konkursu organ prowadzący szkołę lub placówkę powołuje komisję konkursową w składzie: (...) 3) po jednym przedstawicielu organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, wyłonionym spośród członków ich jednostek organizacyjnych albo jednostek organizacyjnych organizacji związkowych wchodzących w skład reprezentatywnych organizacji związkowych, zrzeszających nauczycieli, obejmujących swoim zakresem działania szkołę lub placówkę, w której konkurs się odbywa - z zastrzeżeniem ust. 15.

WSA przyjął stanowisko, że z przepisów art. 1 ust. 1 i art. 7 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych, wynika odpowiednio, iż związek zawodowy jest dobrowolną i samorządną organizacją ludzi pracy, powołaną do reprezentowania i obrony ich praw, interesów zawodowych i socjalnych oraz, że w zakresie praw i interesów zbiorowych związki zawodowe reprezentują wszystkie osoby, o których mowa w art. 2 ust. 1 i 3-6, niezależnie od ich przynależności związkowej. Nie można zatem ograniczać udziału przedstawicieli organizacji związkowych w komisji konkursowej tylko do tych organizacji związkowych, które działają na terenie szkoły lub placówki, a więc zrzeszają pracowników danej szkoły lub placówki. Udział organizacji związkowych w komisji konkursowej wynika bowiem także z istoty i celu działalności tych organizacji. 

Sąd wskazał także, że powyższą wykładnie wzmacnia zmiana Prawa oświatowego dokonana ustawą z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 1290), która weszła w życie w dniu 19 lipca 2018 r. Przed nowelizacją ustawy wspomniany przepis art. 63 ust. 14 ustawy Prawo oświatowe, w odniesieniu do reprezentacji organizacji związkowych wskazywał, iż w skład komisji konkursowej wchodzi po jednym przedstawicielu zakładowych organizacji związkowych będących jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego albo jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych wchodzących w skład organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, zrzeszających nauczycieli, przy czym przedstawiciel ten nic może być zatrudniony w szkole lub placówce, której konkurs dotyczy. Poprzez zatem usunięcie pojęcia "zakładowa organizacja związkowa" ze znowelizowanego przepisu, zamiarem ustawodawcy było powołanie do składu komisji przedstawicieli każdej organizacji związkowej z danego terenu, w tym nie mającej swoich przedstawicieli zatrudnionych u danego pracodawcy. 

W świetle powyższego, do komisji konkursowej należy zdaniem Sądu powołać przedstawicieli wszystkich organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, obejmujących swoim zakresem działania szkołę lub placówkę, bez względu na to, czy organizacje te zrzeszają nauczycieli szkoły lub placówki, w której odbywa się konkurs.

Źródło: CBOSA orzeczenie nieprawomocne

Sob., 8 Mj. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka