Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Planowane zmiany w geodezji i kartografii

Planowane zmiany w geodezji i kartografii fotolia.pl

W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów opublikowano informację o podjęciu prac nad kolejną nowelizacją Prawa geodezyjnego i kartograficznego. Projekt ma zostać przyjęty przez RM w IV kwartale 2024 r.

Zakres planowanych zmian jest następujący:

1) Ustanowienie nowego podziału terenów zamkniętych na dwie kategorie

Proponowane przepisy przewidują nowy podział terenów zamkniętych na dwie kategorie skutkujący, w odniesieniu do terenów zamkniętych I kategorii, wyłączeniem niektórych danych z gromadzenia w bazach danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a w odniesieniu do terenów zamkniętych II kategorii – ograniczeniem ich udostępniania. Oznacza to, że prowadzenie i odpowiednia ochrona zbiorów danych przestrzennych dotyczących terenów zamkniętych I kategorii pozostawać będą w wyłącznej właściwości podmiotów ustalających te tereny. Prowadzenie baz danych przestrzennych obejmujących tereny zamknięte II kategorii pozostanie natomiast w zakresie działania Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, przy czym szczegółowy zakres i sposób ograniczeń w udostępnianiu tych danych zostanie określony w akcie wykonawczym do zmienianej ustawy.

Do I i II kategorii terenów zamkniętych będą mogły zostać zaliczone obszary ważne dla obronności państwa i bezpieczeństwa publicznego oraz zajęte pod obiekty wchodzące w skład infrastruktury krytycznej. Do II kategorii terenów zamkniętych będą mogły dodatkowo zostać zaliczone obszary ważne dla ochrony interesu gospodarczego państwa oraz ochrony innych ważnych interesów państwa. Decyzja odnośnie wyboru kategorii (a więc i zakresu ochrony danych) dla terenu zamkniętego będzie należała do podmiotu, który ten teren ustanowił.

Projekt zmian zakłada również enumeratywne wymienienie organów, którym przysługiwało będzie prawo wydania decyzji o ustaleniu terenu zamkniętego. Względem obecnego stanu prawnego z grona uprawnionych podmiotów zostaną wyłączeni kierownicy urzędów centralnych.

Proponowane przepisy przewidują, że dla obszaru objętego terenem zamkniętym I kategorii podmiot, który ustalił ten teren, będzie prowadził geodezyjne bazy danych zawierające dane z zakresu baz danych:

  • ewidencji gruntów i budynków - w zakresie budynków i lokali,
  • geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
  • obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:10 000-1:100 000, w tym kartograficznych opracowań numerycznego modelu rzeźby terenu,
  • zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu,
  • obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000.

Dla terenów zamkniętych I kategorii organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej nie będą gromadzić i udostępniać informacji dotyczących tego terenu w zakresie ww. baz danych oraz materiałów stanowiących podstawę wpisów w tych bazach. Dane zawarte w bazach danych dla terenu zamkniętego przekazywane są podmiotowi, który ustalił ten teren.

2) Wprowadzenie uprawnień zawodowych w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, w tym:

  • określenie wymagań kwalifikacyjnych dla osób ubiegających się o uprawnienia do wykonywania gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
  • wprowadzenie zasad kontroli poprawności wykonywania przez klasyfikatorów gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
  • przeniesienie do ustawy części regulacji obecnego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz ustawowe określenie procedury przeprowadzania postępowania w spawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.
  • rezygnacja z wyłożenia przez starostę operatu klasyfikacyjnego i zawiadamiania stron o możliwości zgłaszania zastrzeżeń do projektu ustalenia klasyfikacji.

3) Zmianę regulacji dotyczących sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na naradach koordynacyjnych.

Projekt ma zakładać wprowadzenie pełnej cyfryzacji przeprowadzania procesu koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na naradach koordynacyjnych oraz dostosowanie obowiązujących przepisów ustawy do nowej, obligatoryjnej formy przeprowadzania narad.

Dodatkowo przewiduje się wprowadzenie w projekcie ustawy obowiązku dołączenia do wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia budowy obiektu budowlanego protokołu z narady koordynacyjnej, zawierającego opinie uczestników narady, oraz wprowadzenie koordynacji usytuowania przyłączy podziemnych poza granicami działki budowlanej.

Jednocześnie projekt ustawy zakłada zrównanie wysokości opłat za przeprowadzenie przez starostę koordynacji usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu na naradzie koordynacyjnej, co w ocenie projektodawcy ma rozwiązać problem związany z kwalifikacją przedmiotu wniosku przez organ w sposób odmienny od treści wniosku projektanta/inwestora.

4) Wprowadzenie możliwości nadania przesyłki w placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terenie Unii Europejskiej (implementacja wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-545/17 Pawlak)

5)  Wprowadzenie ustawowego mechanizmu waloryzacji opłat z tytułu wykonywania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej określonych czynności.

6) Zapewnienie, na poziomie ustawowym, podstaw prawnych do pełnienia obowiązków Głównego Geodety Kraju w przypadku odwołania piastuna tego organu.

7) Zniesienie obowiązku przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów dla gruntów leśnych.

Źródło: www.gov.pl 

Czw., 16 Mj. 2024 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel