Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Udostępnianie informacji o uproszczonym planie urządzenia lasu

Udostępnianie informacji o uproszczonym planie urządzenia lasu fotolia.pl

Czy informacja dotycząca objęcia lasu uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art.19 ust.3 ustawy o lasach jest informacją publiczną?

Odpowiedź: Tak. Zatwierdzenie uproszczonego planu urządzenia lasu stanowi akt z zakresu administracji publicznej dotyczący uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa, o którym mowa w art. 3 §2 pkt 4 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (szerzej na temat zatwierdzania UPUL można przeczytać tutaj). Decyzja, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach (dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha, niestanowiących własności Skarbu Państwa, zadania z zakresu gospodarki leśnej określa decyzja starosty wydana na podstawie inwentaryzacji stanu lasów) jest decyzją administracyjną.

Z art. 6 ust.1 pkt 4 lit. a ustawy o dostępie do informacji publicznej wynika, że udostępnieniu podlega informacja publiczna w szczególności o danych publicznych, w tym treść i postać dokumentów urzędowych, w szczególności treść aktów administracyjnych i innych rozstrzygnięć. Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej dokumentem urzędowym w rozumieniu ustawy jest treść oświadczenia woli lub wiedzy, utrwalona i podpisana w dowolnej formie przez funkcjonariusza publicznego w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego, w ramach jego kompetencji, skierowana do innego podmiotu lub złożona do akt sprawy.

Zatem zarówno UPUL (po jego zatwierdzeniu przez starostę) jak i decyzja, o której mowa w art. 19 ust. 3 mieszczą się w definicji dokumentu urzędowego.

Czy informacja dotycząca zadań określonych w UPUL dla określonej działki jest informacją publiczną? Czy informacje dotyczące pochodzenia gruntu (organiczny nieorganiczny) stanowi informację publiczną?

Odpowiedź: Konsekwencją przyjęcia, że UPUL oraz decyzja, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach stanowią informację publiczną, jest przyjęcie, że informacje zawarte w tych dokumentach również mają taki charakter. Należy jednak zaznaczyć, że informacje zawarte w UPUL mieszczą się również w pojęciu „informacji o środowisku i jego ochronie” w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. W wyroku NSA z 7 grudnia 2016 r. I OSK 462/15 wskazano, że „mimo że żądane informacje odnoszą się do sprawy publicznej ochrony środowiska i bezpieczeństwa energetycznego, tj. stanowią informacje publiczne, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, to przepisy tej ustawy nie znajdują zastosowania, jeżeli zasady i tryb dostępu do żądanych informacji określa ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku” (orzeczenia.nsa.gov.pl). Reasumując trybem właściwym do rozpatrzenia wniosku dotyczącego udzielenia informacji odnoszącej się do treści UPUL co do zasady powinna być ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie.

Wybór właściwego trybu załatwienia sprawy często będzie zależał od sposobu sformułowania wniosku przez stronę.

Sob., 6 Mj. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel