Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Dostęp do informacji publicznej – osoba pełniąca funkcję publiczną

Dostęp do informacji publicznej – osoba pełniąca funkcję publiczną fot.canva

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji. Jak prawidłowo określić, którzy pracownicy samorządowi pełnią funkcję publiczną?

Odpowiedź: Stanowiska sądów w tym zakresie są rozbieżne tzn. część sądów odwołuje się do katalogu osób wymienionych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, część do funkcjonariusza publicznego w rozumieniu Kodeksu karnego (zgodnie z KK funkcjonariuszem publicznym jest osoba będąca pracownikiem administracji rządowej, innego organu państwowego lub samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe, a także inna osoba w zakresie, w którym uprawniona jest do wydawania decyzji administracyjnych.

Część sądów stała na stanowisku, że regulacje w ustawie o dostępie do informacji publicznej mają charakter autonomiczny, i każdorazowo należy badać czy mamy do czynienia z osobami mającymi wpływ na funkcjonowanie jednostki. To ostatnie stanowisko wydaje się w ostatnich latach dominujące. Dla przykładu w wyroku NSA z 20 października 2022 sygn. III OSK 5624/21 wskazano, że „pojęcie osoby pełniącej funkcję publiczną na gruncie u.d.i.p. nie zawęża się do definicji tego pojęcia zawartej w Kodeksie karnym (art. 115 § 13 i 19) przemawia zdaniem Sądu wykładnia systemowa. Po pierwsze, Kodeks karny jest regulacją podstawową dla norm prawa karnego, nie zaś administracyjnego. Po drugie, racjonalny ustawodawca nie zawarł w art. 5 ust. 2 u.d.i.p. odesłania do definicji ww. pojęcia ujętej w Kodeksie karnym, gdy tymczasem uczynił to względem pojęcia funkcjonariusza publicznego w art. 6 ust. 2 u.d.i.p. Przyjmując zatem racjonalność działania ustawodawcy założyć należy, że jego wolą było nadanie pojęciu "osób pełniących funkcję publiczną" autonomicznego znaczenia na gruncie u.d.i.p.” (źródło; orzeczenia.nsa.gov.pl).

W wyroku NSA z 11 sierpnia 2020 r. I OSK 185/20 wskazano, że „Pracownikami samorządowymi pełniącymi funkcje publiczne w rozumieniu art. 5 ust. 2 zdanie 2 u.d.i.p. będą nie tylko osoby zajmujące stanowiska kierownicze, ale także inni pracownicy samorządowi, którzy w ramach swoich obowiązków wykonują zadania, które wywierają wpływ na podejmowanie rozstrzygnięć o charakterze władczym. Takimi osobami będą pracownicy merytoryczni urzędu miasta, którzy w indywidualnych sprawach innych podmiotów prowadzą postępowania administracyjne i wydają decyzje administracyjne, nawet z upoważnienia prezydenta miasta, a także ci, którzy chociaż nie wydają decyzji administracyjnych, jednak przygotowują całość materiału dowodowego w takich sprawach, a nawet przygotowują projekty decyzji administracyjnych, czy osoby uprawnione do wydawania zaświadczeń w imieniu organu.” (źródło: link orzeczenia.nsa.gov.pl). 

Odnosząc powyższe do sytuacji pracowników samorządowych zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych pracownicy samorządowi są zatrudniani na stanowiskach: urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych albo pomocniczych i obsługi. W przypadku pracowników, z drugiej kategorii informacja dot. tych osób będzie co prawda informacją publiczną ale niepodlegającą udostępnieniu, z uwagi na ograniczenia wynikające z art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

W przypadku osób zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, należy dokonać analizy zakresu obowiązków pracowników na danych stanowiskach pracy. Przy czym tego typu analiza powinna się ograniczyć do osób zajmujących niższe stanowiska urzędnicze, gdzie rzeczywiście może dojść do sytuacji, gdzie osoba zatrudniona np. na stanowisku młodszego referenta, pomimo zatrudnienia na stanowisku urzędniczym, nie ma realnego wpływu na funkcjonowanie jednostki.

Pt., 26 Mj. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel