Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Dostęp do informacji - kto decyduje o wyborze trybu?

Dostęp do informacji - kto decyduje o wyborze trybu? fotolia.pl

Jak traktować wniosek o informację publiczną, w którym osoba pisze, że będzie wykorzystywała informacje do prac badawczych. Odpowiedzi są proste, ale czy nie należy potraktować wniosku jako wniosku o ponowne wykorzystanie informacji. Spotkałam się z rożnymi opiniami, że jeśli jest to informacja prosta to udzielamy?

Odpowiedź: Co do zasady to wnioskodawca decyduje w jakim trybie żąda udostępnienia informacji tj. czy robi to w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej czy ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. W żadnej z wymienionych ustaw nie ma norm kolizyjnych, które rozstrzygałyby, w jakich przypadkach ma zastosowanie jedna, bądź druga ustawa, w sytuacji gdy żądana informacja jest informacją publiczną. Pobocznie zwracam tylko uwagę, że w trybie ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego można pozyskać „informacja sektora publicznego”. Pojęcie to znaczeniowo jest szersze niż pojęcie informacji publicznej i oznacza każdą treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będącą w posiadaniu podmiotu zobowiązanego.

Może zdarzyć się, że przepisy szczególne będą przesądzać o stosowaniu ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Przykładem jest art. 47 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, zgodnie z którym „1. Dane i informacje zgromadzone w CEIDG mogą być nieodpłatnie udostępniane, w sposób inny niż określony w art. 45 ust. 2, po uprzednim ustaleniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki warunków udostępniania tych danych. 2. Do ponownego wykorzystywania danych CEIDG udostępnionych zgodnie z ust. 1 stosuje się przepisy ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 1641).”.

Wracając do pytania. O opisanym w pytaniu stanie faktycznym, jeżeli wnioskodawca składa w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej wniosek o udostępnienie informacji publicznej prostej (nie wymagające przetworzenia), nie ma znaczenia czy w treści pisma wskazał interes faktyczny, prawny, prywatny czy publiczny do pozyskania informacji. Jeżeli organ posiada żądane informacje, powinien je udostępnić wnioskodawcy, w trybie który wnioskodawca wybrał.

Pt., 26 Mj. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel