Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

RIO: Wskazanie nieprawidłowej daty wejścia w życie uchwały istotnym naruszeniem prawa

RIO: Wskazanie nieprawidłowej daty wejścia w życie uchwały istotnym naruszeniem prawa fotolia.pl

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy stwierdziło nieważność części uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Ustalono, że organ wprowadził dwie sprzeczne regulacje odnoszące się do terminu wejścia w życie aktu. Przypomniano, że akty normatywne zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich ogłoszenia, chyba, że dany akt normatywny określił termin dłuższy.

W kontestowanej uchwale uregulowano termin wejścia uchwały w życie, wskazując cyt.: „Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2022 roku”, podczas gdy publikacja w dzienniku urzędowym nastąpiła 8 grudnia.

Zasady wejścia w życie m.in. aktów prawa miejscowego normuje art. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Zgodnie z brzmieniem wskazanego przepisu, akty normatywne zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich ogłoszenia, chyba, że dany akt normatywny określił termin dłuższy. W uzasadnionych przypadkach akty normatywne mogą wchodzić w terminie krótszym, niż 14 dni, a jeżeli ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie aktu normatywnego i zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie, dniem wejścia w życie może być dzień ogłoszenia tego aktu w dzienniku urzędowym.

Jedna część podważanej uchwały mówi, że akt wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa, co nastąpiło w dniu 8 grudnia, więc oznacza wejście w życie z terminem 23 grudnia. Drugi fragment stanowi, że wejście w życie nie może nastąpić wcześniej, niż z dniem 1 stycznia następnego roku. Skoro zatem zawarto dwie różne daty, to przepis jest ten wewnętrznie sprzeczny, co stanowi istotne naruszenie prawa. Pogląd taki podziela orzecznictwo np. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 listopada 2019 r., sygn. II FSK 1271/19 oraz wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 września 2020 r., sygn. VIII SA/Wa 414/20.

Konstruując akt prawa miejscowego należy mieć również na względzie regulacje Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. z 2016 r. poz. 283). W myśl Rozporządzenia, przepisy ustawowe redaguje się tak, aby dokładnie i w sposób zrozumiały wyrażały intencje prawodawcy – zasada ta aktualna jest również w odniesieniu do aktów stanowionych przez Radę Miejską.

Istotna wadliwość aktu prawnego nie przesądza każdorazowo o konieczności stwierdzenia jego nieważności w całości. Uchwała została przekazana do publikacji i ogłoszona w stosownym terminie, stąd wystarczającym dla doprowadzenia do stanu zgodności z prawem jest stwierdzenie nieważności fragmentu uchwały.

UCHWAŁA Nr XXXII/107/2021KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w BYDGOSZCZY z dnia 29 grudnia 2021

Pt., 15 Kw. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Gabriela Trocka