Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zmiany w szkoleniach obronnych - projekt rozporządzenia

Zmiany w szkoleniach obronnych - projekt rozporządzenia fotolia.pl

Do zaopiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego wpłynął projekt nowego rozporządzenia w sprawie szkolenia obronnego. Jak informują projektodawcy, celem rozporządzenia jest wypracowanie nowej koncepcji szkolenia obronnego w Polsce, zapewniającego właściwe wsparcie organów administracji publicznej oraz określonych przedsiębiorców w ich przygotowaniu do realizacji nałożonych zadań obronnych. Istotne jest określenie spójnych i jednolitych zasad organizacji szkolenia teoretycznego, wyraźne rozdzielenie szkolenia teoretycznego od praktycznego, uaktualnienie problematyki szkoleniowej i dostosowanie jej do zadań obronnych faktycznie wykonywanych w poszczególnych stanach gotowości obronnej państwa.

W projekcie zaproponowano podział szkolenia obronnego na:

  1. Kursy obronne – prowadzone jako zajęcia teoretyczne w formie asynchronicznego e-learningu na dedykowanej platformie szkolenia obronnego (dla wszystkich uczestników szkolenia), z zapewnieniem dostępu w czasie rzeczywistym przez określony czas (niezbędny do odbycia cyklu szkoleniowego). Zajęcia teoretyczne (KO) skierowane będą do osób kierujących wykonywaniem zadań obronnych, bezpośrednio odpowiedzialnych za ich realizację, a także faktycznie je realizujących. Będą stanowiły kompendium niezbędnej wiedzy pozwalającej na realizowanie zadań obronnych, nabycie niezbędnych umiejętności praktycznych wyszukiwania i selekcji informacji. Pozwolą na zapoznanie się z ogólnymi zasadami dotyczącymi bezpieczeństwa i obronności, podstawami prawnymi oraz sposobem realizacji zadań obronnych, organizacją i zasadami funkcjonowania systemu obronnego państwa pod kątem ich roli w systemie obronnym RP; 
  2. Wyższe kursy obronne (WKO) obejmujące kursy obronne i zajęcia praktyczne prowadzone w formie stacjonarnej m.in. konwersatoriów, ćwiczeń, warsztatów/studiów przypadku. Warunkiem uczestnictwa w WKO będzie ukończenie kursu obronnego. Racjonalizując i optymalizując katalog uczestników WKO, jako kryterium podziału przyjęto zadania i rolę podmiotu w systemie obronnym państwa. Zatem skierowane będą do grupy osób odpowiedzialnych za kierowanie i organizowanie zadań obronnych. Zakłada się, że ukończenie kursu pozwoli na znajomość szerszego, niż na poziomie KO, spectrum zagadnień w ujęciu przekrojowym, co pozwoli na formułowanie opinii i wniosków, nabycie praktycznych umiejętności współpracy (na różnych poziomach) oraz zastosowanie teoretycznych modeli rozwiązań w praktyce;
  3. Ćwiczenia obronne, w tym gry decyzyjne i treningi – organizowane adekwatnie do poziomu w strukturze administracji rządowej i samorządowej z ustalonym odpowiednio do przyjętego podziału hierarchicznym systemem ich koordynacji, co pozwoli na zgrywanie systemu obronnego państwa, w tym procedur kierowania obroną państwa oraz doskonalenie współdziałania i wymiany informacji, współdziałania organów administracji rządowej i samorządowej oraz przedsiębiorców w realizacji zadań obronnych, usprawnienie procedur kierowania realizacją wybranych obszarów przygotowań obronnych.     

Minister ON pełnić będzie rolę jedynego organizatora szkolenia w ramach KO i WKO. Będzie on realizował to zadanie w oparciu o nadzorowaną przez niego uczelnię wojskową, dysponującą infrastrukturą i kadrą niezbędną do realizacji kursów. Umożliwi to standaryzację i podniesienie jakości przekazywanych treści, a dzięki planowanej formie (e-learning) pozwoli optymalizować koszty oraz poprawić dostępność.

Utworzony zostanie nowy, ściśle określony katalog uczestników WKO, predestynując do udziału osoby odpowiedzialne za kierowanie i koordynowanie realizacji zadań obronnych. Projekt zakłada udział w WKO kluczowych przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej każdego szczebla realizujących zadania obronne.

Natomiast katalog uczestników kursów obronnych sformułowany został w sposób bardzo ogólny, zapewniając możliwość szkolenia szerokiego kręgu osób. Nowością jest wprowadzenie reguły obowiązkowego uczestnictwa w kursach obronnych pracowników komórek właściwych w sprawach obronnych obejmujących stanowisko po raz pierwszy, w danej komórce. Umożliwi to ww. osobom zapoznanie się z zagadnieniami pozamilitarnych przygotowań obronnych na poziomie zgodnym z zajmowanym stanowiskiem.

Tematy szkolenia zostaną dostosowane do zakresu przedmiotowego kursów określonego w rozporządzeniu oraz roli uczestników KO i WKO w systemie obronnym państwa i uwarunkowań wynikających z realizowanych przez nich zadań obronnych. W procesie przygotowania szkolenia uwzględnione zostaną wyniki ankiety potrzeb uczestników szkolenia skierowanej, za pośrednictwem obecnych koordynatorów szkolenia, do osób kierujących wykonywaniem oraz wykonujących zadania obronne.

Dotychczasowi organizatorzy szkolenia, staną się wyłącznie organizatorami ćwiczeń obronnych. Wprowadzona zostanie zasada organizowania i prowadzenia ćwiczeń w oparciu o komórki właściwe w sprawach obronnych, podległe ich organizatorom. Ponadto w przepisach dodano możliwość udziału podmiotów niepodlegających organizatorowi ćwiczeń (w tym przedsiębiorców, na których nałożono zadania obronne).

Śr., 17 Mrz. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Monika Małowiecka