Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

PESEL w oznaczeniu strony

PESEL w oznaczeniu strony fotolia.pl

Żaden przepis k.p.a. nie stwierdza, iż do prawidłowego oznaczenia strony konieczne są dane ewidencyjne PESEL, czy imiona rodziców – stwierdził WSA w Lublinie w wyroku z dnia 24 października 2019 r., sygn. akt: II SA/Lu 437/19.

Art. 107 § 1 k.p.a. nakłada na organ obowiązek wskazania w decyzji między innymi strony postępowania, co oznacza w szczególności konieczność stwierdzenia, że rozstrzygnięcie zostało wydane w stosunku do oznaczonej strony.

Art. 63 § 2 k.p.a. stanowi, że podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych. Rzeczywiście zatem brak podania adresu stron stanowi wadę decyzji. Zauważyć jednak trzeba, że w świetle art. 145 § 1 pkt 1 lit. c  ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi nie każde naruszenie prawa procesowego skutkuje uwzględnieniem skargi, a jedynie takie, które mogło mieć istotny wpływ na wynik rozstrzygnięcia. Niezbędne jest zatem wykazanie stosowną argumentacją związku przyczynowego między naruszeniem prawa procesowego, a wynikiem sprawy, tj. wykazania, że gdyby nie doszło w sprawie do zarzucanego naruszenia, to mogłoby zapaść w sprawie inne rozstrzygnięcie niż kwestionowane skargą.

Tylko błąd polegający na potraktowaniu jako adresata decyzji podmiotu, który nie jest stroną postępowania w rozumieniu art. 28 k.p.a. jest istotną wadą decyzji.

Pt., 19 Lt. 2021 0 Komentarzy
Monika Małowiecka
Redaktor Monika Małowiecka