Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Duży sukces ZPP – będą zmiany w zakresie opłat za zajęcie pasa drogowego ustalonych przed zmianami z 2019 r.

Duży sukces ZPP – będą zmiany w zakresie opłat za zajęcie pasa drogowego ustalonych przed zmianami z 2019 r. fotolia.pl

Senat Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę o przyjęciu bez poprawek ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o scalaniu i wymianie gruntów, ustawy o utracie mocy prawnej niektórych ksiąg wieczystych oraz ustawy o drogach publicznych. Związek Powiatów Polskich od kilku miesięcy intensywnie zabiegał o zmianę przepisów – tak, aby nie dochodziło do zmian decyzji wydanych w oparciu o „stare” stawki opłaty za zajęcie pasa drogowego w trybie art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego. Teraz mamy efekt tych kilkumiesięcznych starań.

Kontekst całej sprawy

Przypomnijmy: 25 października 2019 roku weszła w życie ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw, która zmieniała m.in. art. 40 ustawy o drogach publicznych i obniżała maksymalne stawki opłaty za zajęcie pasa drogowego w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej, do których to maksymalnych stawek organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego w ciągu 3 miesięcy od 25 października 2019 r. miały dostosować stawki opłaty określone w swoich uchwałach wydanych na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy o drogach publicznych. Równocześnie ustawa ta uchyliła art. 40f ustawy o drogach publicznych, który przewidywał ustalanie przez zarządcę drogi z urzędu nowej wysokości opłaty – w razie ustalenia przez organ jednostki samorządu terytorialnego stawek opłat niższych niż stawki opłaty, na podstawie których ustalono opłatę za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia infrastruktury telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy – Prawo telekomunikacyjne.

Jednak do wielu zarządców dróg zostały złożone wnioski o zmianę decyzji wydanych przed wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku – w oparciu o art. 155 Kodeks postępowania administracyjnego, mogące skutkować ubytkami w samorządowych budżetach szacowanymi na setki milionów złotych. Taka kolej rzeczy była stała jednak w sprzeczności z wolą projektodawców oraz kompromisem co do obniżki maksymalnej wysokości opłaty za zajęcie pasa drogowego, jaki zawarto w marcu 2019 roku w ramach prac Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Strona Samorządowa zgodziła się wtedy na obniżkę maksymalnej stawki, ale tylko w odniesieniu do nowych inwestycji.

Treść przepisów

Po pierwsze, w art. 40 ustawy o drogach publicznych zostanie dodany ust. 6d stanowiący, że do decyzji administracyjnej wydanej na podstawie ust. 1, dotyczącej zajęcia pasa drogowego w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, w zakresie ustanowionej w tej decyzji wysokości opłaty za zajęcie pasa drogowego, jeżeli decyzja dotyczy obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej, przepisu art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491 i 2052) nie stosuje się (art. 3 ustawy).

Po drugie, według przepisu przejściowego do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy prowadzonych na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadkach, o których mowa w art. 40 ust. 6d ustawy o drogach publicznych, stosuje się przepisy tej ustawy w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą (art. 5 ustawy).


Ustawa teraz czeka na podpis Prezydenta RP, a następnie na publikację w Dzienniku Ustaw. Wskazane przepisy wejdą w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia ustawy.

Z ustawą można się zapoznać tutaj.

Sob., 18 Gr. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel