Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Wspólne obrady - głównie o geodezji

Wspólne obrady - głównie o geodezji fotolia.pl

W dniu 19 września br. na obrady zebrały się dwa zespoły Komisji Wspólnej. Niestandardowy tryb obrad, w którym Zespół ds. Społeczeństwa Informacyjnego rozpoczął obrady godzinę wcześniej, by później połączyć się z Zespołem ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska, był spowodowany koniecznością zaopiniowania projektów leżących w zakresie właściwości obu zespołów. Przebieg posiedzenia pokazał jednak, że wspólne posiedzenie okazało się praktycznie zbędne. Spośród 7 projektów wspólnych, 4 zostały bowiem wcześniej rozpatrzone w trybie obiegowym (informowaliśmy o tym w poprzednim tygodniu), zaś rozstrzygnięcie w stosunku do 3 kolejnych zostało odroczone. Wynikało to zarówno z niezakończonego procesu uzgodnień międzyresortowych (w jednym przypadku), zbyt krótkiego czasu na zapoznanie się z finalną wersją kolejnego, a nadto koniecznością przedyskutowania negatywnego sposobu rozpatrzenia części uwag.

Ostatecznie zatem:
  • projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych,
  • projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach,
  • projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej będą przedmiotem dalszych prac na spotkaniu roboczym z przedstawicielami Głównego Geodety Kraju. Rozstrzygnięcie Komisji Wspólnej będzie uzależnione od wyniku tego spotkania.

W części, gdy Zespół ds. Społeczeństwa Informacyjnego obradował samodzielnie, znajdował się tylko jeden punkt porządku obrad – zaopiniowanie projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Planu Informatyzacji Państwa na lata 2011-2015. Strona samorządowa przyjęła z uznaniem kompleksowe podejście do zagadnień informatyzacji państwa; wskazała jednak na liczne wady przedłożonego dokumentu – w szczególności jego nadmierny populizm i nieadekwatny wybór wskaźników pomiaru jakości zarządzania. W toku dyskusji okazało się, że rozporządzenie jest jeszcze na etapie uzgodnień i korekt – w tej sytuacji niemożliwe było jego ostateczne zaopiniowania. Projekt Planu Informatyzacji Państwa ma powrócić na jedno z kolejnych posiedzeń Zespołu.

Wśród projektów leżących w wyłącznej właściwości Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska wszystkie zostały zaopiniowane pozytywnie (w tym jeden warunkowo). Były to:

  1. projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie trybu doręczania i przekazywania przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym wyborców niepełnosprawnych. W tym zakresie strona samorządowa zasygnalizowała jedynie błędne skierowanie projektu – choć przygotowany przez Ministra Infrastruktury, powinien znaleźć się on w opiniowaniu przez Zespół ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli;
  2. projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie podziemnych składowisk odpadów;
  3. projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy – tu również projekt został zaopiniowany pozytywnie z tym zastrzeżeniem, że bardziej uzasadnione byłoby skierowanie go pod obrady Zespołu ds. Systemu Finansów Publicznych;
  4. projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia Programu rzczeowo-finansowego wykorzystania środków Funduszu Kolejowego w 2011 r. – ten właśnie projekt był zaopiniowany warunkowo. Rozstrzygnięcie było podyktowane problemami z ustaleniem sposobu rozstrzygnięcia uwag jednego z województw. Informacja ma zostać dostarczona przed posiedzeniem strony samorządowej Komisji Wspólnej;
  5. projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu, sposobu i warunków finansowania lub współfinansowania zakupu i modernizacji pojazdów kolejowych przeznaczonych do wykonywania przewozów pasażerskich;
  6. projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu lotnisk wojskowych, które mogą być wykorzystane na potrzeby lotnictwa cywilnego – tutaj należy bardzo pozytywnie ocenić sposób przygotowania projektodawców, którzy nawet – co zdarza się wyjątkowo sporadycznie – przygotowali dodatkowy materiał informacyjny wyjaśniający treść projektowanego rozporządzenia członkom Zespołu;
  7. projekt rozporządzenia Ministra Środowiska, Ministra Infrastruktury oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie opracowania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego. W tym przypadku opinia Zespołu jest wiążąca.
Pt., 23 Wrz. 2011 0 Komentarzy Dodane przez: Grzegorz P. Kubalski