Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

MF wyjaśnia jak klasyfikować dodatki i rekompensaty energetyczne

MF wyjaśnia jak klasyfikować dodatki i rekompensaty energetyczne fotolia.pl

Ministerstwo Finansów opublikowało wyjaśnienia dotyczące klasyfikowania w gminach środków dotyczących wypłaty rekompensat i dodatków związanych ze wzrostem cen energii. Publikujemy komunikat w całości.

I Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, wypłacane przez gminy:

-  rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych,

- dodatki dla gospodarstw domowych oraz

- dodatki dla podmiotów wrażliwych

są finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19, o którym mowa w art. 65 ust.1 ustawy z dnia 31 marca 20220 r. o zmianie ustawy  o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Wypłata powyższych środków realizowana jest jako zadanie zlecone gminie.

Ministerstwo Finansów  proponuje następujący sposób klasyfikacji tych środków: 

1. Dla rekompensaty przysługującej przedsiębiorstwu energetycznemu z tytułu stosowania średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą wobec odbiorców (podmiotów uprawnionych) zgodnie z art. 12 ww. ustawy:

Dział 400 – „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”;

Rozdział 40001 – „Dostarczanie ciepła”;

Paragraf dochodowy 2180 – „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19”;

Paragraf wydatkowy 2970 – „Różne przelewy”.

2. W przypadku dodatku dla gospodarstw domowych, którego wypłata zgodnie z art. 24 wyżej cytowanej ustawy nie jest powiązana z kryterium dochodowym, natomiast jest uzależniona od rodzaju głównego źródła ciepła i stanowi ona element polityki społecznej państwa proponuje się środki na ten cel ujmować:

Dział 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”;

Rozdział 85395 – „Pozostała działalność”;

Paragraf dochodowy 2180 – „ Środki z Funduszu PrzeciwdziałaniaCOVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19”;

Paragraf wydatkowy 3110 - „Świadczenia społeczne”. 

3. Dodatek dla podmiotów wrażliwych, o którym mowa w art. 26 ww. ustawy proponuje się ujmować:

GMINA:

Dział 400 – „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”;

Rozdział 40095 – „Pozostała działalność”;

Paragraf dochodowy 2180 – „ Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19”.

Strona wydatkowa:

- w przypadku jednostek budżetowych danej gminy, w dziale i rozdziale właściwym dla jednostki i paragrafie właściwym dla rodzaju wydatku;

- w przypadku dodatku przekazywanego dla pozostałych podmiotów wrażliwych w dziale 400, rozdziale 40095, paragraf 2970  - „Różne przelewy”.

POWIAT i WOJEWÓDZTWO SAMORZĄDOWE:

W przypadku innych podmiotów wrażliwych tj. powiatowych i wojewódzkich jednostek budżetowych, do których przekazywane będą środki z gmin za pośrednictwem budżetów  powiatów i województw, środki z tytułu tych dodatków w budżetach powiatów i województw należy ujmować:

Dział 400 –„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”;

Rozdział 40095 – „Pozostała działalność”;

Paragraf dochodowy – 2970 – „Różne przelewy”.

Strona wydatkowa w dziale, rozdziale właściwym dla jednostki i paragrafie właściwym dla rodzaju wydatku.

 

II Na mocy art. 27 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej gminy wypłacają dodatek energetyczny dla gospodarstw domowych.

Przyznanie tego dodatku także nie jest  powiązanie z kryterium dochodowym, natomiast jest  uzależnione od rodzaju głównego źródła ciepła. To wsparcie jest również elementem polityki społecznej państwa dlatego też proponuje się środki na ten cel ujmować:

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”;

Rozdział 85395 – „Pozostała działalność”;

Paragraf dochodowy 2180 – „ Środki z Funduszu PrzeciwdziałaniaCOVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19”;

Paragraf wydatkowy 3110 - „Świadczenia społeczne”.

 

 

III Sprzedaż paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego, na mocy ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Gmina dokonuje zakupu paliwa stałego od podmiotu wprowadzającego do obrotu (cena nie może być wyższa niż 1500 zł za tonę). Paliwo stałe nabyte przez gminę podlega sprzedaży w ramach zakupu preferencyjnego w celu zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstw domowych znajdujących się na terenie danej gminy (do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego).

Gmina sprzedaje paliwo stałe w ramach zakupu preferencyjnego po cenie nie wyższej niż 2000 złotych brutto za tonę tego paliwa. Różnica między określoną w umowie ceną zakupu paliwa stałego przez gminę, a ceną sprzedaży tego paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego stanowi dochód gminy.

W związku z powyższym, Ministerstwo Finansów proponuje dla tych środków następującą klasyfikację:

Dział 400- „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”;

Rozdział 40095 – „ Pozostała działalność”.

Po stronie dochodów z uwagi na fakt, iż dochodem JST jest różnica między określoną w umowie ceną zakupu paliwa stałego przez gminę a ceną sprzedaży tego paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego dwa paragrafy:

§ 0970 – „Wpływy z różnych dochodów” - dla ujęcia tej różnicy,

oraz

§ 0840 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów – dotyczy wpływów ze sprzedaży paliwa stałego (w wysokości ceny zakupu nie wyższej niż 1500 zł brutto za tonę - stosownie do art.3 ust. 7 ustawy, o której mowa w tym pkt).

Natomiast w przypadku wydatków zastosować należy paragraf odpowiedni do charakteru wydatku np. 4210, 4300, lub inne w zależności od zakresu umowy i podejmowanych przez gminę działań typu opłacenie transportu, ochrony mienia, ważenia, współpracy z innymi podmiotami.

 

Źródło: MF

Czw., 15 Gr. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Adrian Pokrywczyński